Delårsrapport Q1 2009

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI–31 MARS 2009 (jämfört med samma period föregående år)

• Nettoomsättningen ökade med 3 procent och uppgick till 28 327 (27 513) MSEK
• Resultat före skatt uppgick till 1 511 (1 946) MSEK
• Periodens resultat uppgick till 1 119 (1 537) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till 1,58 (2,18) SEK
• Rörelsens kassaflöde uppgick till 1 640 (-19) MSEK
• Nytt effektiviseringsprogram inom Förpackningar ska ge årliga besparingar om 1 070 MSEK från och med andra kvartalet 2010
• Resultatet före skatt ökade jämfört med föregående kvartal med 31 procent

(Tabell återfinns i bifogad pdf)


KONCERNCHEFENS KOMMENTAR
Nettoomsättningen ökade med 3 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 28 327 MSEK. Rörelseresultatet uppgick under första kvartalet till 2 136 (föregående år 2 471) MSEK. Den försvagade kronkursen har påverkat resultatet positivt. Justerat för denna effekt ser vi att flera delar av affären utvecklas väl. Resultat före skatt uppgick till 1 511 (föregående år 1 946) MSEK. Jämfört med föregående kvartal ökade resultatet före skatt med 31 procent.

Rörelsens kassaflöde uppgick till 1 640 (föregående år -19) MSEK. En positiv rörelsekapitalutveckling ligger bakom förbättringen.

Personliga hygienprodukter ökade försäljningen på våra tillväxtmarknader, inte minst i Latinamerika och i Sydostasien. I Europa sjönk rörelseresultatet jämfört med föregående år på grund av högre råvarukostnader. Prishöjningar har genomförts på flera marknader. Volymutvecklingen var något svagare i Europa, delvis som en följd av stark försäljning i slutet av föregående år.

Mjukpappersverksamheten ökade nettoomsättningen och förbättrade rörelseresultatet med 58 procent jämfört med föregående år. Den fortsatta integreringen av 2007 års förvärv har tillsammans med en förbättrad produktmix samt högre priser och lägre råvarukostnader fått positivt genomslag i resultatet. Behovet av ytterligare marginalförbättringar kvarstår dock.

Förpackningsmarknaden är fortsatt mycket svag. Testlinerpriserna har fallit med över 35 procent jämfört med föregående år, ett uttryck för den obalans som fortfarande råder mellan utbud och efterfrågan. Under första kvartalet minskade SCA produktionen av liner med 66 000 ton. Lönsamheten inom SCAs förpackningsverksamhet försvagades ytterligare under första kvartalet till följd av låga volymer och prispress. Beslut har tagits att tidigarelägga stängningen av det engelska bruket New Hythe till mitten av 2009. Vidare inleder vi nu ett utökat effektiviseringsprogram som ska ge 1 070 MSEK i lägre årliga kostnader med full effekt från andra kvartalet 2010. 11 wellpappanläggningar kommer att läggas ner och ett flertal kommer att effektiviseras. Effektiviseringar och nedläggningar innebär en minskning av antalet tjänster med cirka
2 200. Kostnaderna för åtgärderna uppgår till 1 700 MSEK och kommer att tas löpande under 2009, varav 1 060 MSEK är kassaflödespåverkande. För 2009 blir nettoeffekten på kassaflödet -170 MSEK, men för 2010 blir effekten positiv.

Inom Skogsindustriprodukter stärktes resultatet för tryckpapper tack vare höjda priser, ökad försäljning utanför Europa samt positiva valutaeffekter. Konkurrensen ökar inom framför allt tryckpappersidan. Sågverksrörelsen visar fortsatt goda volymer men ett svagt resultat.

Vår bedömning är att hygienverksamheten har förutsättningar för en fortsatt gynnsam utveckling och att Skogsindustriprodukter kommer att ha en stabil utveckling. Utmaningarna är däremot betydande inom vår förpackningsverksamhet där kostnaderna för det nödvändiga åtgärdsprogrammet kommer att belasta Förpackningars resultat under året, som därmed bedöms bli negativt.

Jan Johansson, vd och koncernchef


För ytterligare information, kontakta gärna:
Bodil Eriksson, Corporate Communications, 08-788 52 34
Johan Karlsson, Investor Relations, 08-788 51 30
Pär Altan, Media Relations, 08-788 52 37