SCA sätter nytt klimatmål

  • Regulatoriskt pressmeddelande

För att ta ett ännu starkare grepp om klimatfrågan och minska koncernens utsläpp av koldioxid ytterligare har SCA fattat beslut om ett nytt miljömål.

Det nya miljömålet, som är en viktig del i SCA:s långsiktiga klimatarbete, innebär att:

SCA ska minska sina utsläpp av koldioxid från fossila bränslen och från inköpt el och värme i relation till produktionsnivån med 20 procent till år 2020 med år 2005 som referensår.

Det nya målet är en logisk fortsättning på det arbete för en kontinuerlig minskning av koldioxidutsläpp från fossila bränslen i relation till produktionsnivån, som SCA beslutade om 2001.

– SCA:s nya miljömål är specifikt, mätbart, tidsatt och har en tydlig referens till EU:s klimatambitioner vad gäller utsläppsmålen, säger Patrik Isaksson, miljöchef på SCA.

Fram till 2020 kommer SCA att satsa i en rad olika projekt som syftar till att effektivisera energianvändningen och öka den relativa användningen av förnybar energi. Ett viktigt exempel på detta är satsningen på vindkraft som görs tillsammans med Statkraft, fullt utbyggd kommer 2800 GWh per år att produceras i totalt sju vindkraftparker. Vidare kommer SCA, där det är möjligt, att ersätta användningen av fossila bränslen med biobränslen eller produktionsavfall.

Kort om SCA och miljön:
- SCA:s skogar har en årlig tillväxt som överstiger uttaget och därför uppstår en nettoabsorbtion av koldioxid motsvarande 2,6 miljoner ton.
- SCA är en stor användare och producent av biobränslen, av SCA:s bränslebalans består endast 1 procent av kol och 5 procent av olja.
- I Carbon Disclosure Projects årliga undersökning kring hur världens största företag hanterar klimatfrågan och rapporterar sina utsläpp hamnade SCA på femte plats i den nordiska undersökningen bland företag med bäst redovisningspraxis.
- SCA ingår i Nasdaq OMX Nordic Sustainability Index, indexet inkluderar Nordens 50 ledande företag vad gäller hållbarhet.

Stockholm den 10 december 2008

För ytterligare information, kontakta gärna

Petter Tiger, pressekreterare, 08 - 788 53 62

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.