SCA investerar inom inkontinens, mjukpapper och sågade trävaror

  • Regulatoriskt pressmeddelande

För att möta ökad efterfrågan genomför SCA investeringar i ökad kapacitet inom inkontinensskydd för den europeiska marknaden och mjukpapper i Latinamerika. SCA investerar även i en automatsorteringsanläggning vid sågverket i Tunadal.

SCA är världsledande inom inkontinensprodukter. För att möta den kraftiga efterfrågeökningen inom tunga inkontinensprodukter investerar SCA i en ny produktionslinje för inkontinensskyddet TENA Pants i anläggningen i Hoogezand och en för TENA Flex i Gennep, båda i Nederländerna.

Investeringen i Hoogezand syftar främst till att stödja den starka tillväxten i Europa, där försäljningen för pants-segmentet ökat snabbare än globalt. Investeringen i Hoogezand uppgår till 16,7 MEUR, motsvarande 155 MSEK, och anläggningen ska vara i produktion i slutet av 2009.

Investeringen i Gennep uppgår till 19,8 MEUR, motsvarande 184 MSEK, och även här handlar det främst om att möta ökningen i den europeiska tillväxten. Flex-produkterna säljs huvudsakligen till sjukhus och vårdhem och segmentet är mest utvecklat i Europa, där SCA är marknadsledande. Den nya linjen ska vara i produktion under tredje kvartalet 2009.

Vid sågverket i Tunadal kommer en automatsorteringsanläggning att installeras. Investeringen uppgår till 210 MSEK och kommer både att sänka produktionskostnaderna och öka produktionsvolymen samtidigt som kvaliteten förbättras och utfallet färdig produkt ur förbrukad mängd timmer ökar. Huvudmarknaderna för Tunadals produkter är Skandinavien, Storbritannien och Frankrike.

SCAs verksamhet i Colombia, Ecuador, Peru och Venezuela sker inom ramen för det hälftenägda samriskföretaget Productos Familia S.A., som säljer mjukpapper, barnblöjor, mensskydd och inkontinensprodukter. På grund av den starka försäljningsutvecklingen inom mjukpapper investerar bolaget nu i en ny mjukpappersmaskin. SCAs del av kostnaden uppgår till 32,5 MUSD, motsvarande 208 MSEK. Investeringen sker helt inom ramen för Productos Familia och medför inga nya ägartillskott.


Stockholm den 29 februari 2008


För ytterligare information, kontakta gärna
Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, 08-788 52 34
Petter Tiger, pressekreterare, 08-788 53 62


Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.