SCA inför en ny organisation för ökad tillväxt och lönsamhet

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Från och med den 1 april införs en ny organisation inom SCA. Starkt fokus sätts på tillväxt inom hygienområdet – mjukpapper och personliga hygienprodukter. En ny, global, så kallad kategoriorganisation skapas inom hygienverksamheten. Förpackningar och skogsindustridelen ska fokusera på att förbättra kassaflöde samt lönsamhet och under en begränsad tid inrättas en ny tjänst som Chief Operating Officer (COO) för att leda detta förbättringsarbete.

När Jan Johansson tillträdde som VD och koncernchef för SCA den 1 november 2007 initierade han en total genomlysning av bolagets ledningsstruktur.

”Vi har kommit fram till att SCA inom hygienområdet behöver bli snabbare och effektivare för att bättre tillvarata tillväxtmöjligheterna och också den vägen förbättra lönsamheten. Till exempel måste vi ta ett kraftfullt globalt grepp kring vår hygienaffär. Vår nya organisation skapar förutsättningar för verksamheterna att utvecklas på bästa sätt utifrån sina respektive förutsättningar”, säger Jan Johansson.

På hygienområdet erbjuder SCA barnblöjor, mensskydd, inkontinensprodukter samt mjukpapper för konsumenter och storförbrukare. Det är främst här på hygiensidan, som tillväxtmöjligheter finns, inte minst på nya marknader.

”SCA har redan idag två varumärken med försäljning över 1 miljard euro, de framgångsrika Tena och Tork. Vi kommer att förstärka deras position ytterligare och kommer dessutom att utveckla flera av våra övriga varumärken till starkare positioner”, säger Jan Johansson och fortsätter:

”Inom konsumentmjukpapper har vi definierat goda tillväxtchanser, samtidigt som det finns ett stort behov av att också få till stånd ett rejält lönsamhetslyft i mogna marknader. Även barnblöjor och mensskydd har utifrån starka regionala positioner förutsättningar för god tillväxt”.

SCAs tillväxt ska inriktas på att bli etta eller tvåa globalt eller på utvalda marknader inom hygienområdet.

Den nya globala kategoriorganisationen skapas genom att resurser från de olika affärsområdena koncentreras till en gemensam organisation under ledning av Gunnar Johansson, för närvarande chef för SCAs affärsgrupp Personliga Hygienprodukter. Den nya enheten ska fungera som en motor för att driva tillväxt. Detta ska ske med ett globalt strategiskt fokus och inbegriper ansvar för varumärkesstrategier, konsumentinsikt och produktinnovation.

”Jag lägger särskilt stor vikt vid att öka snabbheten till marknaden”, säger Jan Johansson.
Strategin för den skogsindustriella verksamheten ligger fast, liksom för förpackningsverksamheten, där en intern konsolidering pågår och fortsätter med oförminskad styrka. En aktiv jämförelse (benchmark) kommer att göras mellan de båda verksamheterna i syfte att dra nytta av den positiva utveckling som skett ifråga om produktivitet och effektivitet inom skogsindustriverksamheten.

En Chief Operating Officer, COO, utses för att leda och koordinera arbetet inom dessa två verksamheter under VD. Till COO har utsetts Kenneth Eriksson, idag chef för Forest Products, en position som nu går till Ulf Larsson, chef för SCAs sågverksrörelse.

Övriga personnyheter är att Rijk Schipper blir ny chef för Personliga Hygienprodukter i Europa. Schipper är för närvarande chef för Asia Pacific. Han efterträds av Christoph Michalski, ansvarig för strategisk planering i koncernledningen, och med en gedigen erfarenhet från konsumentvarubranschen. Mats Berencreutz kvarstår som chef för Tissue Europe, liksom Thomas Wulkan för Hygiene Americas samt John Williams för Packaging Europe.

”Det övergripande målet är att genom snabbare tillväxt och förbättrad lönsamhet väsentligt öka aktieägarvärdet i koncernen. Med den nya globala kategoriorganisationen skapas en tydligare och starkare beslutskraft kring vilka marknader samt inom vilka segment SCA ska växa på”, säger Jan Johansson.

Efter att den nya organisationen införts består SCAs koncernledning av VD samt cheferna för Global Hygiene Category, Tissue Europe, Personal Care Europe, Hygiene Americas, Asia Pacific, Packaging Europe, Forest Products, CFO, övriga stabschefer samt COO. Samtliga rapporterar direkt till VD och koncernchef Jan Johansson.En telefonkonferens för frågor och svar hålls idag, måndag 10 mars, klockan 09.30. För att delta, ring:

+46 8 50 520 270
+44 (0) 208 817 9301
+1 718 354 1226


Stockholm den 10 mars 2008


För ytterligare information, kontakta gärna
Bodil Eriksson, 08 788 5234
Pär Altan, (media), 08 788 5237
Johan Karlsson, (IR) 08 788 5130


Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.