SCA driver hygienfrågor under sanitetsåret

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA tar fasta på det av FN utropade internationella sanitetsåret och ökar engagemanget inom hygienfrågor. Vid SCAs årsstämma berättade VD och koncernchef Jan Johansson att SCA under hela 2008 kommer att driva hygienfrågor för att lyfta fram det som alltmer framstår som den viktigaste folkhälsoaspekten för jordens befolkning.

– Som en ledande aktör på området är det naturligt för oss att lyfta fram hygienfrågorna, säger Jan Johansson. Hygien är en ödesfråga för u-länderna, men även i västvärlden blir människor sjuka eller dör på grund av bristande hygien.

Enligt Jan Johansson är tillgången till hygienprodukter avgörande för att ge människor i u-länder ett drägligare liv. Jan Johansson hoppas att SCAs engagemang ska kunna bidra till att hygienfrågorna lyfts såväl nationellt som internationellt.

– Internationella sanitetsåret är ett utmärkt initiativ eftersom det belyser att man med små medel kan förbättra vardagen för många fattiga människor. Blöjor, mensskydd, toalettpapper och inkontinensskydd är både en fråga om hälsa och livskvalitet.

SCA genomför för närvarande en global undersökning om hygien i Ryssland, Mexiko, USA, Sverige, Tyskland, Storbritannien och Kina för att belysa lokala variationer och förhållningssätt till hygien. Senare under året kommer SCA bland annat att lansera en webbsajt som knyter an till hygienfrågan.

Hygienprodukter står idag för mer än hälften av SCAs omsättning, och med den potential som finns i att världsbefolkningen blir allt äldre och att det generella välståndet ökar, räknar Jan Johansson med att segmentet växer framöver.

– Det är viktigt att öka kunskapen om hygienens betydelse för en förbättrad folkhälsa. I många delar av världen är det faktiskt inte fattigdom eller ens brist på rent vatten som står i vägen, utan tabun och okunskap, avslutar Jan Johansson.


Stockholm den 8 april 2008


För ytterligare information, kontakta gärna
Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, 08-788 52 34
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37