Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCA´s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under april månad har på aktieägares begäran 365 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 717 971 957.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 112 540 207 aktier av serie A och 592 569 887 aktier av serie B.

Stockholm den 30 april 2008


För ytterligare information, kontakta gärna
Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, telefon 08-788 52 34
Pär Altan, presschef, telefon 08-788 52 37
Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 30 april