Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under oktober månad har på aktieägares begäran 1 530 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 704 201 957.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 111 010 207 aktier av serie A och 594 099 887 aktier av serie B.


Stockholm den 31 oktober 2008


För ytterligare information, kontakta gärna
Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, 08-788 52 34
Pär Altan, presschef, 08-788 52 37Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.