Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under november månad har på aktieägares begäran 70 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 703 571 957.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 110 940 207 aktier av serie A och 594 169 887 aktier av serie B.


Stockholm den 28 november 2008


För ytterligare information, kontakta gärna
Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, 08 - 788 52 34
Pär Altan, chef medierelationer, 08 - 788 52 37


Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.