Information rörande värdepapper utgivna av AB SCA Finans

  • Regulatoriskt pressmeddelande

AB SCA Finans har, i enlighet med vissa bestämmelser i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, valt att offentliggöra information avseende sina värdepapper i enlighet med svensk lag och enligt Finansinspektionens föreskrifter, oavsett om värdepapperen är upptagna till handel på svensk eller utländsk börs.

AB SCA Finans (publ) är ett helägt dotterbolag inom SCA-koncernen och ansvarar för upplåning, likviditet, valuta- och räntehantering samt utgör internbank för koncernbolagen.


Stockholm den 26 november 2008


För ytterligare information, kontakta gärna
Pär Altan, chef medierelationer, 08 - 788 52 37
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08 - 788 51 30