Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2008

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 30 JUNI 2008 (jämfört med samma period föregående år)

• Nettoomsättningen ökade med 6% och uppgick till 54 852 (51 743) MSEK.
• Resultat före skatt uppgick till 3 649 (3 876) MSEK.
• Periodens resultat uppgick till 2 919 (3 004) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 4,14 (4,26) SEK.
• Rörelsens kassaflöde uppgick till 695 (919) MSEK.

FÖR TABELL SE BIFOGAD PDF


KONCERNCHEFENS KOMMENTAR
”Koncernens nettoomsättning ökade med 6% jämfört med motsvarande period föregående år, framförallt ett resultat av god försäljningsutveckling inom vår hygienverksamhet, där prioriterade tillväxtmarknader som Sydamerika och Ryssland fortsätter att visa stark tillväxt. Hygienverksamhetens andel av koncernen har ökat med 3 procentenheter jämfört med föregående år och blir en allt viktigare del av portföljen.

Vi ser en fortsatt positiv utveckling inom vår mjukpappersverksamhet där vår varumärkesdel av portföljen fortsätter att utvecklas väl och där vi successivt förbättrat produktmixen och höjt våra priser, vilket kompenserat för högre kostnader. Jämfört med föregående år förbättrades rörelseresultatet med 49%. Även Personliga hygienprodukter förbättrade resultatet något jämfört med föregående år. Dock har marknadssatsningarna i de prioriterade tillväxtmarknaderna, liksom generationsväxlingen inom produktionen för barnblöjor, påverkat takten i resultatutvecklingen.

Rörelseresultatet försvagades i det andra kvartalet. Jämfört med andra kvartalet föregående år finns de största avvikelserna inom sågverks- och förpackningsrörelserna. Prisfallet har fortsatt för sågade trävaror och efterfrågan hos slutkonsumenterna har minskat, främst i Storbritannien. På förpackningsmarknaden har efterfrågan försvagats och de höga lagernivåerna av wellpappråvara (testliner) hos producenterna har inte minskat under andra kvartalet, vilket pressat priserna. Resultatet för SCAs förpackningsverksamhet försvagades på grund av prisnedgången på liner och ökade kostnader i samband med driftstopp och planerade produktionsminskningar.

Kassaflödet för perioden påverkades av ett något lägre resultat, ett högt rörelsekapital, delvis en säsongs-effekt men också en medveten lageruppbyggnad inför generationsväxlingen inom blöjverksamheten, samt lägre andel virkesuttag från egna skogar.

En viktig avyttring gjordes under andra kvartalet genom försäljningen av SCAs traditionella wellpappverksamhet i Storbritannien och Irland med en omsättning på 2 900 MSEK. Försäljningen förbättrar resultat och kassaflöde för Förpackningar och stödjer den övergripande strategin med inriktning på högre förädlingsvärde.

Det närmaste halvåret har vi olika utmaningar inom våra verksamhetsdelar. Hygiendelen skall växa och expandera. Inom Förpackningar möter vi återigen cykliska utmaningar med prispress inom såväl liner som wellpapp. Vi bedömer att rörelseresultaten inom Förpackningar och Skogsindustriprodukter kommer att vara fortsatt pressade under resten av året, samtidigt som vi ser en fortsatt stark hygienverksamhet.”

Jan Johansson, VD och Koncernchef

För ytterligare information, kontakta gärna:
Bodil Eriksson, Corporate Communications, 08-788 52 34
Johan Karlsson, Investor Relations, 08-788 51 30
Pär Altan, Media Relations, 08-788 52 37