Delårsrapport Q3 2008

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2008 (jämfört med samma period föregående år)

• Nettoomsättningen ökade med 5% och uppgick till 82 290 (78 105) MSEK.
• Resultat före skatt uppgick till 5 087 (5 895) MSEK.
• Periodens resultat uppgick till 4 172 (5 023) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 5,92 (7,13) SEK.
• Rörelsens kassaflöde uppgick till 2 178 (3 105) MSEK.

[Tabell återfinns i bifogad pdf]


KONCERNCHEFENS KOMMENTAR
Nettoomsättningen ökade med 5% jämfört med motsvarande period föregående år, primärt som ett resultat av förvärv. SCAs rörelseresultat försämrades jämfört med föregående år med 7% och uppgick till 6 716 MSEK (7 256). SCAs hygiendel har förstärkt såväl omsättning som resultat, medan försämringen kommer från Förpackningar och Skogsindustriprodukter.

Den globala finanskrisen har accelererat den lågkonjunktur vi känt av sedan inledningen av året. SCA har en betryggande andel bindande långfristiga kreditlöften för finansieringsbehoven de närmaste åren.

SCAs hygienverksamhet, en allt viktigare del av portföljen, påverkas i mindre utsträckning än övriga produktområden av en konjunkturförsvagning. Mjukpappersverksamheten förbättrade kraftfullt omsättning och resultat jämfört med föregående år (17 respektive 44%) och även jämfört med tidigare kvartal under året. Vi arbetar intensivt mot en bättre produktmix i såväl segmentet för storförbrukare där varumärket Tork vinner allt större terräng, som i konsumentsegmentet där satsningarna riktas mot ökad andel varumärken.

Personliga hygienprodukter ökade omsättning och rörelseresultat jämfört med föregående år och årets andra kvartal. Hösten har präglats av en större kampanjintensitet än tidigare under året. SCA agerar kraftfullt inom samtliga segment och marknadspositionerna har behållits eller stärkts. Den viktiga teknikomläggningen inom produktionen av barnblöjor, som fullt genomförd kommer att stärka vårt produkterbjudande och våra marginaler, fortsätter att påverka resultatet negativt.

I SCA har vi genom förpackningsverksamheten en tidig konjunkturindikator, och Förpackningar är också det verksamhetsområde där SCA ser ett betydligt svagare resultat jämfört med föregående år och kvartal. Efterfrågan är lägre och de höga producentlagren av wellpappråvara (liner) fortsätter att vara ett problem för branschen. SCA agerar genom att under oktober och november sänka produktionen med totalt 50 000 ton testliner. Priserna för råvaror och energi har under hösten börjat falla. Skogsindustriprodukter är i viss mån också utsatta för konjunkturförändringar och här har den negativa trend vi sett inom sågverksrörelsen fortsatt.

Vi bedömer att hygienverksamheten har fortsatt goda möjligheter att förbättra resultat och omsättning. Förpackningar och sågverksrörelsen bedöms fortsatt vara pressade resultat- och omsättningsmässigt.

För att ytterligare stärka vår konkurrenskraft har vi ökat fokus på kostnadsmedvetenhet och kassaflöde inom koncernen.


Jan Johansson, VD och Koncernchef

För ytterligare information, kontakta gärna:

Bodil Eriksson, Corporate Communications, 08-788 52 34
Johan Karlsson, Investor Relations, 08-788 51 30
Pär Altan, Media Relations, 08-788 52 37Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.