Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2008

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 31 MARS 2008 (jämfört med samma period föregående år)

• Nettoomsättningen ökade med 7% och uppgick till 27 513 (25 615) MSEK.
• Resultat före skatt ökade med 4% och uppgick till 1 946 (1 863) MSEK.
• Periodens resultat ökade med 7% och uppgick till 1 537 (1 434) MSEK.
• Resultat per aktie ökade med 7% och uppgick till 2,18 (2,04) SEK.
• Rörelsens kassaflöde uppgick till -19 (267) MSEK.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

”SCA-koncernen ökade nettoomsättningen med 7%, drivet av förvärv och en positiv försäljningsutveckling främst på tillväxtmarknaderna där omsättningen ökade med 14%. Dessa faktorer, tillsammans med en förbättrad produktmix, medförde att rörelseresultatet ökade med 8%.

Efter en god inledning på året för merparten av våra verksamheter ökade dock kostnaderna för råvaror och energi. Inom vår förpackningsverksamhet har detta medfört en minskning av rörelseresultatet med 5%, exklusive den avyttrade nordamerikanska förpackningsverksamheten, trots genomförda prisökningar som haft en resultateffekt på 500 MSEK. Mjukpappersverksamheten ökade rörelseresultatet med hela 61% till följd av förvärv och prishöjningar. Personliga hygienprodukter förbättrade sitt rörelseresultat med 10% tack vare ökad volym och förbättrad produktmix. Skogsindustriprodukters resultat var i nivå med föregående år.

Vi ser en nedgång i konjunkturen i USA och i vissa segment i Europa i spåren av den finansiella oron, samtidigt som råvarupriserna ännu stiger. Detta gör det svårt att i alla delar av verksamheten kompensera för prisuppgångarna på råmaterial. Konsumentdelarna är i mindre utsträckning påverkade av konjunkturförändringen. Vi ser fortsatt tillväxt inom våra hygiensegment.

Vi bedriver ett långsiktigt arbete för att öka tillväxt och lönsamhet inom SCA. Jag känner tillförsikt i det arbetet, samtidigt som vi i delar av verksamheten kortsiktigt ännu ser vissa utmaningar i ökande priser för råvaror och energi.”

Jan Johansson
VD och Koncernchef


För ytterligare information, kontakta gärna:
Bodil Eriksson, Corporate Communications, 08-788 52 34
Johan Karlsson, Investor Relations, 08-788 51 30
Pär Altan, Media Relations, 08-788 52 37