Slutligt avgörande i tio år gammal värderingstvist

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Som framgår av årsredovisningen för 2006 (not 30 Eventualförpliktelser, sid 84) har sedan tio år tillbaka pågått en tvist mellan minoritetsaktieägarna och SCA rörande värderingen av PWA vid tidpunkten för det s.k. dominansavtalets etablerande 1997. I oktober 2004 fastställde första instans värdet till 188:67 euro per aktie och den årliga utdelningen till 17:32 euro per aktie. Minoritetsaktieägarna liksom SCA överklagade beslutet. Den 23 juli 2007 meddelade sista instans (Oberlandesgerichts München) slutligt avgörande i frågan innebärande att värdet fastställdes till 231:60 euro per aktie och den årliga utdelningen till 16:20 euro per aktie. Effekten av domslutet är att SCA har att erlägga en tilläggsköpeskilling om 39 miljoner euro (exkl ränta, som förväntas uppgå till cirka 17 miljoner euro) för de aktier som tidigare förvärvats samt en tilläggsutdelning med 11 miljoner euro (exkl ränta). Den utestående minoriteten (3,4% av aktierna i bolaget) har rätt att under en tvåmånadersperiod efter domen begära att SCA löser in deras aktier för det i domen fastställda värdet, vilket för samtliga utestående aktier motsvarar en köpeskilling av 56 miljoner euro.

SCAs förvärv av majoriteten av aktierna 1995 gjordes till ett pris motsvarande en EBITDA-multipel om 4,5. Den nu aktuella tilläggsköpeskillingen utgör 3,8% av SCAs totala förvärvspris för aktierna. Tilläggsköpeskillingen, inkl ränta, kommer redovisningsmässigt att aktiveras som förvärvskostnad. Tilläggsutdelningen, inkl ränta, kommer att redovisas som aktieutdelning.För ytterligare information, kontakta gärna
Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, 08-788 52 34
Pär Altan, presschef, 08-788 52 37


Stockholm den 24 juli 2007


Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juli kl 9.15.