SCA höjer värdet på sitt skogsinnehav

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Betydande synergier genom P&G-förvärvet SCA genomför konkurrensförbättrande åtgärder SCA höjer värdet på sitt skogsinnehav med 5 200 MSEK till 23 300 MSEK baserat på uthålligt högre virkespriser. SCA genomför också ett antal åtgärder i konkurrensförbättrande syfte. Höstens förvärv av Procter & Gambles europeiska mjukpappersverksamhet ger väsentliga samordningsfördelar inom försäljning och marknadsföring samt möjliggör en förbättrad tillverkningsstruktur till ett värde av cirka 700 MSEK årligen. Dessutom har en översyn gjorts av den mjukpappersverksamhet som inte direkt berörs av förvärvet från P&G samt inom övriga affärsområden. Översynen har lett till att koncernen gör effektiviseringar samt nedskrivningar i samband med omstruktureringar av vissa anläggningstillgångar. Kostnaderna för samtliga åtgärder uppgår till 4 900 MSEK, vilka tas under fjärde kvartalet. Av beloppet utgör 3 700 MSEK nedskrivningar och 700 MSEK kassamässigt nettoutlägg efter vissa avyttringar. Rörelseresultatförbättringen kommer att få full effekt efter tre år och då uppgå till cirka 1 400 MSEK per år, inklusive synergier från P&G-förvärvet.

– Vi kommer att prioritera tillväxt och lönsamhet under de närmaste åren. P&G-förvärvet ger oss unika möjligheter att utveckla vår varumärkesplattform samtidigt som vi kan effektivisera vår tillverkningsstruktur, säger SCAs VD och koncernchef Jan Johansson.

Förvärvet av P&Gs mjukpappersverksamhet i Europa genomfördes under hösten för 4 725 MSEK. EBITDA-marginalen i den förvärvade verksamheten uppgår till cirka 12 procent före synergier. Genom förvärvet stärker SCA sin ställning som den ledande aktören i Europa med cirka 30 procents marknadsandel inom konsumentmjukpapper med starka varumärken inom näsdukar, hushållspapper och toalettpapper. Förvärvet ger SCA möjligheter att snabbare genomföra den strategiska förflyttningen av sin produktportfölj mot en allt högre andel varumärkesrelaterad försäljning.

En ny varumärkesplattform för samtliga europeiska marknader utvecklas nu med målet att produktportföljen ska bestå av ett fåtal starka varumärken för att säkerställa synergier i marknadsföring.

Synergierna av förvärvet beräknas få full effekt efter tre år och då uppgå till 700 MSEK årligen. Samordningsvinsterna uppstår dels inom försäljning och marknadsföring, dels genom en förbättring av tillverkningsstrukturen för att uppnå bättre logistik och service. Avsikten är att ytterligare optimera tillverkningen genom koncentration till ett färre antal enheter, varvid cirka 100 000 ton kapacitet kan avvecklas.

Höjd skogsvärdering
SCA är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark. Bolaget har genomfört en översyn av skogsvärderingen och bedömt att virkespriserna långsiktigt kommer att kvarstå på en högre prisnivå än vad som använts vid tidigare värdering. Den

nya värderingen blir 23 300 MSEK före skatt, en höjning med 5 200 MSEK, och baseras alltså på ett högre virkespris men med oförändrad diskonteringsränta, 6,25 procent. Omvärderingen kommer att redovisas i resultatet för fjärde kvartalet 2007.

Åtgärder inom förpacknings- och sågverksrörelsen
För att ytterligare stärka konkurrenskraften inom den europeiska förpacknings-verksamheten kommer cirka 80 miljoner m2 wellpapp- och 200 000 – 300 000 ton papperskapacitet att avvecklas. Det är främst en förändrad kundstruktur som lett till att dessa åtgärder är nödvändiga för att skapa långsiktig konkurrenskraft.

I den svenska sågverksrörelsen kommer produktionsomställningar och personal-minskningar att genomföras.

Sammanlagda effekter
Totalt uppgår kostnaderna för samtliga åtgärder till 4 900 MSEK, vilka tas under fjärde kvartalet. Av dessa är 3 700 MSEK nedskrivningar av anläggningstillgångar och 1 200 MSEK kassamässiga utlägg. Samtidigt beräknas avyttringar ge 500 MSEK. Det kassamässiga nettoutlägget bedöms därmed bli 700 MSEK. Uppskattningsvis kan 1 400-1 700 tjänster komma att beröras av åtgärderna. Rörelseresultatförbättringen kommer att få full effekt efter tre år och då uppgå till cirka 1 400 MSEK per år, inklusive synergier från P&G-förvärvet.

Affärsgrupp Total Kassamässiga Avyttringar NedskrivningarÅrliga
kostnad utlägg MSEK MSEK rörelse-
MSEK MSEK resultat
förbä-
ttringar
MSEK,
fullt
genomförda
Mjukpapper, 3 750 600 3 150 1 150
inkl synergier
Förpackningar 900 500 400 150
Skogsindustri- 250 100 150 100
produkter
Totalt 4 900 1 200 500 3 700 1 400
En telefonkonferens äger rum idag, 19 december, klockan 09.00. Besök www.sca.com för mer information.

För ytterligare information, kontakta gärna
Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, +46-8-7885234
Pär Altan, chef medierelationer, +46-8-7885237
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, +46-8-7885130

Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december klockan 08.00 CET.