Prestigefullt stipendium till Johan Alfthan

  • Regulatoriskt pressmeddelande

2006 års Alf de Ruvo-stipendium tilldelas forskaren Johan Alfthan. ”Johan Alfthans forskning är ett viktigt exempel på tillämpning av forskning inom den del av hållfasthetsläran som kallas materialmekanik”, motiverar Minnesfonden sitt beslut. Stipendiebeloppet uppgår till 500 000 kronor.

Johan Alfthans doktorsavhandling vid KTH och hans pågående forskningsarbete vid STFI-Packforsk är viktiga bidrag till förståelsen för de mekanismer som orsakar mekanosorptiv krypning i papper och kartong. Detta är ett fenomen som har avgörande inflytande på t.ex. livslängden hos wellpapplådor utsatta för belastningar – under samtidig förändring av fuktinnehåll.

Johan Alfthan har i sitt arbete utvecklat en mikromekanisk modell som visar hur fuktväxlingar leder till spänningsomlagringar i fibernätverket. I sin tur bidrar de till att krypdeformationen dramatiskt ökar jämfört med om materialet är utsatt för ett konstant klimat.

Johan Alfthan har utvecklat en formel inom hållfasthetslära som innebär att man i praktiken kan beräkna när en wellpapplåda kommer att kollapsa. Det i sin tur kan leda till en affärsmässig tillämpning som kan göra att frukt förpackad i en sådan låda kan hållas färskare – bara som ett av många exempel.

Stipendiet delas ut vid en ceremoni den 30 januari 2007 i anslutning till Svensk Pappers- och Cellulosaindustris s.k. Ekmandagar i Aula Magna i Stockholm.

Alf de Ruvo (1938-2000) var välkänd och respekterad i skogs- och pappersindustrin. Han innehade under många år ledande positioner och var bl.a. vice VD i SCA. Alf de Ruvo var även styrelseordförande i den skogsindustriella forskarskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Han bedrev bred forskning inom området cellulosafiberbaserade material och han bidrog till att utveckla den papperstekniska forskningen till världsklass. Inom förpackningsområdet arbetade han bl.a. med förpackningars mekaniska egenskaper och deras betydelse vid konvertering och slutanvändning.

Stiftelsen Alf de Ruvos Minnesfond bildades av medel som donerades till Alf de Ruvos minne. Stiftelsen har till ändamål att stödja skogsindustriella utbildnings- och forskningsaktiviteter som gagnar tekniska och vetenskapliga framsteg inom industrin.

Stiftelsens styrelse, som beslutat om stipendiet, består av professor Tom Lindström, KTH/STFI-Packforsk, direktör Anders Nyberg, SCA och Ingemar Croon, konsult och forskare inom skogsnäringen samt ett forskningsråd med professor Gunilla Jönsson, rektor vid Lunds Tekniska Högskola, professor Gunnar Svedberg, VD STFI-Packforsk, professor Myat Htun, Mittuniversitetet samt Christer Söremark, konsult och forskare inom skogsnäringen.

Tidigare stipendiater är Matti Ristinmaa (2001), Magnus Berggren (2002) och Magnus Norgren (2004).
Stockholm den 26 januari 2007
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)
Communications and Investor Relations