Delårsrapport 1 januari – 30 september 2007

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2007 (jämfört med motsvarande period föregående år)

• Nettoomsättningen uppgick till 78 105 (75 789) MSEK.
• Resultat före skatt uppgick till 5 895 (5 030) MSEK, en förbättring med 17%.
• Periodens resultat uppgick till 5 023 (4 016) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 7,13 (5,70) SEK.
• Rörelsens kassaflöde uppgick till 3 105 (1 549) MSEK, en förbättring med 100%.
• Nettokassaflödet uppgick till 1 565 (-1 781) MSEK.KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

”Resultatförbättringen jämfört med föregående år fortsätter. Resultatet före skatt är 17% högre och samtliga verksamhetsområden förbättrar sina rörelseresultat. SCAs verksamheter upprätthåller samtidigt resultatnivån från det starka andra kvartalet och redovisar återigen ett resultat före skatt över 2 miljarder.

Efterfrågan på koncernens produkter är fortsatt god, med möjlighet till fortsatta prisförbättringar samtidigt som kostnader för råvaror och energi väntas bli högre än under det tredje kvartalet.

Ett viktigt strategiskt steg i arbetet med att förbättra mjukpappersverksamheten i Europa är förvärvet av Procter & Gambles konsumentmjukpappersverksamhet. Affären slutfördes den 1 oktober och har påtagligt stärkt SCAs ledande position i Europa.”

Lennart Persson
tillförordnad VD och Koncernchef


En presskonferens kommer att hållas idag, 31 oktober klockan 10.30. För detaljer, se www.sca.com.


Stockholm den 31 oktober 2007


För ytterligare information, kontakta gärna:
Bodil Eriksson, Corporate Communications, 08-788 52 34
Johan Karlsson, Investor Relations, 08-788 51 30
Pär Altan, Media Relations, 08-788 52 37Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober kl 08.00.
Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.