Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2007

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 31 MARS 2007 (jämfört med motsvarande period föregående år)

• Nettoomsättningen uppgick till 25 615 (25 400) MSEK.
• Resultat före skatt uppgick till 1 863 (1 569) MSEK.
• Periodens resultat uppgick till 1 434 (1 169) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 6,11 (4,96) SEK, en förbättring med 23%.
• Flera strategiskt viktiga förvärv och avyttringar genomfördes under det första kvartalet.KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

”Jämfört med föregående år förbättrades periodens resultat med 23%. SCA lyckades också förbättra rörelseresultatet under första kvartalet jämfört med det starka fjärde kvartalet 2006. Verksamhetsområdet Förpackningar bidrog positivt, medan svagare volymer inom övriga verksamhetsområden dämpade resultatförbättringen liksom högre råvarukostnader i form av ved, massa och returfiber. Marknadstrenderna är fortsatt positiva för samtliga verksamhetsområden. De snabba råvarukostnadsökningarna kan, i det korta perspektivet, få en negativ resultateffekt. Dock är möjligheterna till fortsatta prishöjningar goda, vilket successivt leder till marginalförbättringar.

Under första kvartalet har SCA genomfört flera viktiga förvärv och avyttringar i linje med vår strategi. Avyttringen av den nordamerikanska förpackningsverksamheten, förvärv inom den europeiska mjukpappersverksamheten samt inom våra tillväxtregioner stärker förutsättningarna för långsiktig tillväxt.”

Jan Åström, verkställande direktör och koncernchef


För ytterligare information, kontakta gärna:
Bodil Eriksson, Communications and Investor Relations, 08-788 52 34
Pär Altan, Media Relations, 08-788 52 37
Andreas Koch, Investor Relations, 08-788 51 30