Bokslutsrapport 1 januari–31 december 2006

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Utdelning/Aktiedelning (s.k. split)
• Styrelsen föreslår en utdelning om 12,00 SEK per aktie (11,00) samt split 3:1
Perioden 1 januari – 31 december 2006 jämfört med föregående år
• Nettoomsättningen uppgick till 101.439 (96.385) MSEK.
• Resultat före skatt uppgick till 6.833 (433) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick förbättringen till 18%.
• Periodens resultat uppgick till 5.467 (454) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 23,25 (1,84) SEK.
• Skuldsättningsgraden uppgick till 0,62 (0,70).

Fjärde kvartalet 2006 jämfört med tredje kvartalet 2006
• Nettoomsättningen uppgick till 25.650 (25.095) MSEK.
• Resultat före skatt uppgick till 1.803 (1.753) MSEK.
• Periodens resultat uppgick till 1.451 (1.526) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 6,16 (6,51) SEK.


Stockholm den 30 januari 2007
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)

Jan Åström
Verkställande direktör och koncernchef

Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskningSVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)
Communications and Investor Relations
Box 7827, 103 97 Stockholm, Sweden
Tel 08 788 51 00, Fax 08 660 74 30
www.sca.com
Org.nr. 556012-6293