Birgitta Svensson får 2007 års Alf de Ruvo-stipendium

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Alf de Ruvos minnesfond har beslutat att 2007 års stipendium tilldelas Birgitta Svensson för hennes doktorsarbete inom området kemiteknik med inriktning mot mekanisk fiberteknologi.

I sitt doktorsarbete har Birgitta Svensson, forskare vid Mittuniversitetet i Sundsvall, utfört mätningar som bidrar till ökad kunskap om vad som händer med fibermaterialet vid raffinering av mekaniska pappersmassor. Denna kunskap kan göra det möjligt att skapa bättre modeller för utveckling av framtida raffinörer.

Mätningarna är unika då ingen tidigare har kunnat mäta under de extrema betingelser som råder i en raffinör, där ved finfördelas till massa i en kraftfull process. De data som Birgitta Svensson fått fram ger nya viktiga indata till teoretiska modeller och ny kunskap om betydelsen av de processmässiga förutsättningarna under raffineringsprocessen.

Birgitta Svensson har även fotograferat förloppet. Genom att kombinera resultaten från mätningarna av friktions- och kompressionsegenskaper, har hon skapat en unik möjlighet att beskriva vad som händer med materialet under raffineringsprocessen.

Stipendiet, som är på 500.000 kronor, delas ut vid en ceremoni den 29 januari 2008 i anslutning till Svensk Pappers- och Cellulosaindustris s.k. Ekmandagar i Stockholm.

Alf de Ruvo (1938-2000) var välkänd och respekterad i skogs- och pappersindustrin. Han hade flera ledande positioner, bland annat var han vice vd i SCA. Alf de Ruvo var även styrelseordförande i den skogsindustriella forskarskolan vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. Han bedrev bred forskning inom området cellulosafiberbaserade material, och han bidrog till att utveckla den papperstekniska forskningen till världsklass. Inom förpackningsområdet arbetade han bland annat med förpackningars mekaniska egenskaper och deras betydelse vid konvertering och slutanvändning.

Stiftelsen Alf de Ruvos Minnesfond bildades år 2000 av medel som donerats till Alf de Ruvos minne. Stiftelsen har till ändamål att stödja skogsindustriella utbildnings- och forskningsaktiviteter som gagnar tekniska och vetenskapliga framsteg inom industrin.

Stiftelsens styrelse, som beslutat om stipendiet, består av professor Tom Lindström, KTH/STFI-Packforsk, direktör Anders Nyberg, SCA, och Ingemar Croon, konsult och forskare inom skogsnäringen, samt ett forskningsråd med professor Gunilla Jönsson, rektor vid Lunds tekniska högskola, professor Gunnar Svedberg, vd STFI-Packforsk, professor Myat Htun, Mittuniversitetet samt Christer Söremark, konsult och forskare inom skogsnäringen.

Tidigare stipendiater är Matti Ristinmaa (2001), Magnus Berggren (2002), Magnus Norgren (2004) och Johan Alfthan (2006).


Stockholm den 14 december 2007

För ytterligare information, kontakta gärna
Charlotte Lundgren, pressekreterare SCA, 08-788 51 29
Tom Lindström, professor KTH/STFI-Packforsk, 08-790 90 35