Ändrad reavinstbeskattning i Tyskland för försäljningen av finpappersrörelsen

  • Regulatoriskt pressmeddelande

År 2000 sålde SCA sin 50-procentiga andel i finpappersföretaget MoDo Paper AB. Transaktionen hade föregåtts av en sammanläggning av SCAs dåvarande svenska och tyska finpappersverksamheter. Tyska skattemyndigheten har omprövat den värdering som låg till grund för transaktionen. Skattemyndighetens beslut innebär att SCA ska erlägga en realisationsvinstskatt på 48 miljoner euro inklusive ränta. Av detta belopp kan 8 miljoner euro återvinnas under kommande år. Beslutet, som är slutgiltigt, innebär därmed att SCA erlägger en realisationsvinstskatt om 11% på transaktionen. Den nu uppkomna skattekostnaden, 40 miljoner euro, möts av den skattereserv som tidigare avsatts för den aktuella transaktionen. Stockholm den 12 september 2006 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information kontakta gärna: Lennart Persson, vice VD och CFO, tfn 08-788 51 22 Pär Altan, presschef, tfn 08-788 52 37