SCAs effektiviseringsprogram påbörjat - effekter på tredje kvartalet

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs inledande informations- och förhandlingsprocess kring det tidigare presenterade kostnadseffektiviseringsprogrammet har gått snabbare än planerat. Det medför att tredje kvartalets resultat kommer att belastas med programmets totala strukturkostnader om 4.900 Mkr, varav nedskrivningar utgör 2.300 Mkr.

I slutet av augusti 2005 annonserade SCA ett effektiviseringsprogram som fullt genomfört ska ge årliga besparingar om 1.550 Mkr. Programmet berör i första hand SCAs europeiska produktionsstruktur inom Förpackningar, där 17% av testlinerkapaciteten avvecklas, motsvarande 350.000 ton netto. Dessutom kommer SCA att avveckla 7% av sin europeiska produktionskapacitet inom mjukpapper, motsvarande 100.000 ton, samtidigt som en investering sker i en ny mjukpappersmaskin med kapaciteten 60.000 ton. Genom att detaljerade planer finns och att fackliga företrädare informerats om dessa kommer programmets totala strukturkostnader, i enlighet med IFRS rekommendationer, att belasta tredje kvartalet 2005. Av totalt 4.900 Mkr är 2.300 Mkr relaterade till nedskrivningar av anläggningstillgångar. 2.600 Mkr är övriga strukturkostnader. Skatteeffekten för kostnaderna är beräknad till 26%. Under det tredje kvartalet är besparingseffekten och de kassamässiga utläggen marginella. Genomförandet av programmet följer tidigare plan. De fackliga förhandlingarna förs lokalt för respektive enhet. Hittills har förhandlingar om nedläggningar förts för bl.a. testlinerbruken i Argovia, Schweiz samt Djursland, Danmark med en sammanlagd kapacitet om 310.000 ton. De bägge bruken sysselsätter 245 personer. Anläggningen i Argovia stängs under november 2005 medan Djursland stängs under mars 2006. Vidare förs förhandlingar om nedläggning av mjukpappersbruket i Tilburg, Nederländerna. Bruket har en produktionskapacitet på drygt 30.000 ton och har 130 anställda. Bruket i Tilburg stängs under andra halvåret 2006. SCAs ambition är att så långt det är möjligt stötta anställda vid de enheter som kommer att stängas. Kostnaderna för effektiviseringsprogrammet utgör del av rörelseresultatet men kommer ej att fördelas på respektive affärsområde utan redovisas på raden ”Övrigt”. I SCAs kvartalsrapporter kommer fortlöpande information att ges om programmet. Stockholm den 7 oktober 2005 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 07 01. Bodil Eriksson, chef Communications och Investor Relations. Telefon: 08-788 5234, 070-629 66 34.