SCA genomför omfattande effektiviseringsprogram

  • Regulatoriskt pressmeddelande

För att stärka förutsättningarna för att åter nå en god lönsamhet, har SCA beslutat genomföra ett omfattande effektiviseringsprogram. Till åtgärderna hör avveckling av 350.000 ton testliner och 100.000 ton mjukpapper, motsvarande 17 % respektive 7 % av SCAs europeiska kapacitet. Samtidigt genomförs teknikinvesteringar för att stärka produktkvaliteten. SCA bedömer att marknadsandelarna inom wellpapp- och mjukpappersprodukter inte kommer att påverkas. Programmet, som berör samtliga affärsområden och 3.600 anställda, bedöms fullt genomfört leda till en årlig besparing om 1.550 Mkr.

De kassamässiga strukturkostnaderna uppgår till 2.600 Mkr, samtidigt som nettot av investeringar och avyttringar föranleder utbetalningar om ytterligare 900 Mkr (investeringar om 1.900 Mkr och avyttringar om 1.000 Mkr). Vidare medför programmet nedskrivningar av maskiner och anläggningar med 2.300 Mkr, avseende enheter som tas ur drift. Åtgärderna planeras, i allt väsentligt, vara genomförda före utgången av första kvartalet 2007. Av besparingarna förväntas drygt 600 Mkr kunna realiseras 2006 och 1.350 Mkr 2007, varefter full årlig effekt, 1.550 Mkr, uppnås. Besparingseffekten under innevarande år förväntas stanna vid 50 Mkr. Besparingarna sker i tillägg till de pågående besparingsprogram SCA igångsatte fjärde kvartalet 2004 och första kvartalet 2005, vilka beräknas medföra årliga besparingar om 1.200 Mkr med full effekt från och med 2006. Av de kassamässiga strukturkostnaderna kommer 2.100 Mkr att påverka koncernens resultat under innevarande år och resterande 500 Mkr under 2006. Samtliga nedskrivningar genomförs under 2005. De kassamässiga strukturkostnaderna och nettoinvesteringarna beräknas belasta kassaflödet med 400 Mkr 2005, 2.300 Mkr 2006 och 800 Mkr 2007. ”Med det totala åtgärdsprogrammet, som innefattar bl.a. kapacitetsnedläggningar inom förpackningar och mjukpapper, tar SCA ytterligare krafttag för att förstärka förutsättningarna för höjd lönsamhet och bidra till en förbättring av marknadsbalansen vad gäller liner och mjukpapper”, säger koncernchefen Jan Åström. Affärsområdet Förpackningar Åtgärderna, som primärt berör den europeiska förpackningsrörelsen, ska ses bl.a. mot bakgrund av rådande utbudsöverskott av wellpappråvara och dess negativa effekter på prisbildning och lönsamhet. SCA vidtar därför ett antal åtgärder för att förbättra produktionsstrukturen och sänka kostnaderna. Koncernens testlinerverksamhet kommer att reducera sin produktionskapacitet med 350.000 ton. Inom wellpappområdet kommer ett antal konverteringsenheter att stängas och volymerna att överflyttas till mer konkurrenskraftiga enheter. Dessutom genomförs kapacitets- och kvalitetshöjande investeringar för att bibehålla marknadsvolymer hänförliga till konverteringsanläggningar som läggs ned. Antalet anställda i affärsområdet kommer att minska med 2.000. De årliga besparingarna bedöms uppgå till 860 Mkr med full effekt från och med 2008. Affärsområdet Hygienprodukter Inom Hygienprodukter har åtgärderna sin tyngdpunkt i den europeiska mjukpappersrörelsen, där överkapacitet och ökat upphandlingstryck från detaljhandelsledet negativt påverkat lönsamheten. Genom nedläggning av flera anläggningar kommer SCAs europeiska mjukpapperskapacitet att reduceras med 100.000 ton samtidigt som investering sker i en ny maskin med kapaciteten 60.000 ton och i nya moderna konverteringslinjer som innebär högre produktivitet och förbättrad produktkvalitet. Till projekten inom Personliga Hygienprodukter hör bland annat överföring av produktion till koncernens anläggningar i Östeuropa. Antalet anställda inom affärsområdet kommer att reduceras med 1.500 personer. De årliga besparingarna bedöms uppgå till 650 Mkr från och med 2008. Övrigt Inom samtliga affärsområden förekommer dessutom en rad projekt - i vissa fall förenade med investeringar - ägnade att öka produktivitet och produktkvalitet. Programmets nedläggningar och avyttringar avser endast enheter med otillräcklig konkurrenskraft eller begränsade utvecklingsmöjligheter. Omkring tre fjärdedelar av personalminskningarna sker i Europa. De projekt som omfattas av programmet är eller kommer att vara föremål för förhandlingar eller information med de anställdas fackliga organisationer i respektive land. Direktsänd telefonkonferens idag Med anledning av effektiviseringsprogrammet hålls en telefonkonferens idag kl. 14:00. Telefonkonferensen direktsänds på internet (endast för avlyssning), via www.sca.com/investors. Om du vill ha möjlighet att ställa frågor under frågestunden, ring något av nedanstående nummer: Telefonmötesnummer Sverige: +46 850 520 110 uppge: SCA Telefonmötesnummer England: +44 207 162 0090 uppge: SCA Telefonmötesnummer USA: +1 334 323 6201 uppge: SCA Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.sca.com/investors. Stockholm den 25 augusti 2005 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 07 01. Lennart Persson, vice VD och CFO. Telefon: 070-536 33 47. Peter Nyquist, chef Communications och Investor Relations. Telefon: 070-575 29 06.