Halvårsrapport 1 januari–30 juni 2005

  • Regulatoriskt pressmeddelande

2005:2 2005:1 0506 0406 Vinst per aktie, kr 4:27 2:82 7:09 11:83 Rörelsens kassaflöde per aktie, kr 4:64 -0:11 4:53 6:28 Nettoomsättning, Mkr 23.986 22.518 46.504 44.027 Resultat efter finansiella poster, Mkr 1.361 894 2.255 3.815 Nettoresultat, Mkr 1.006 662 1.668 2.776 2005 jämfört med första halvåret 2004 · Nettoomsättningen uppgick till 46.504 (44.027) Mkr. · Resultat efter skatt uppgick till 1.668 (2.776) Mkr[1]. · Vinst per aktie uppgick till 7:09 (11:83) kr. · Resultat efter finansiella poster uppgick till 2.255 (3.815) Mkr. Justerat för jämförelsestörande poster 425 (44) Mkr uppgick resultatet efter finansiella poster till 2.680 (3.859) Mkr. Jämfört med första kvartalet 2005 · Nettoomsättningen uppgick till 23.986 (22.518) Mkr. · Resultat efter skatt uppgick till 1.006 (662) Mkr1. · Vinst per aktie uppgick till kr 4:27 (2:82) kr. · Resultat efter finansiella poster uppgick till 1.361 (894) Mkr. Justerat för jämförelsestörande poster om 425 Mkr i det första kvartalet uppgick resultatet till 1.361 (1.319) Mkr. För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 0701. Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Telefon: 070-575 2906.