Delårsrapport 1 januari–31 mars 2005

  • Regulatoriskt pressmeddelande

2005:1 2004:1 2004:4 Vinst per aktie,kr 2:82 5:89 4:62 Rörelsens kassaflöde per aktie, kr -0:11 3:68 8:24 Nettoomsättning, Mkr 22.518 21.687 23.128 Resultat efter finansiella poster, Mkr 894 1.883 971 Nettoresultat,Mkr 662 1.384 1.082 2005 jämfört med 2004 - Nettoomsättningen uppgick till 22.518 (21.687) Mkr. - Resultat efter skatt uppgick till 662 (1.384) Mkr[1]. - Vinst per aktie uppgick till 2:82 (5:89) kr. - Resultat efter finansiella poster uppgick till 894 (1.883) Mkr. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultatet efter finansiella poster till 1.319 (1.914) Mkr, en nedgång med 31 %. Jämfört med fjärde kvartalet 2004 - Nettoomsättningen uppgick till 22.518 (23.128) Mkr. - Resultat efter skatt uppgick till 662 (1.082) Mkr1. - Vinst per aktie uppgick till 2:82 kr (4:62) kr. - Resultat efter finansiella poster uppgick till 894 (971) Mkr. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultatet efter finansiella poster till 1.319 (1.597) Mkr, en nedgång med 17 %. Kostnadsbesparingsprogram - Kostnader för de i januari beslutade effektiviseringsprogrammen har belastat kvartalet med 425 Mkr. För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 0701. Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Telefon: 070-575 2906. -------------------------------------------------------------------------------- 1 Kvartalets resultat har, liksom första och fjärde kvartalet 2004, påverkats av effektiviseringsåtgärder. Dessutom har under fjärde kvartalet 2004 finansiella poster och skatt påverkats av positiva jämförelsestörande poster, se vidare sidan 10.