Bokslutsrapport 1 januari–31 december 2004

  • Regulatoriskt pressmeddelande

2004:4 2004:3 2004:2 2004:1 0412 0312 Vinst per aktie, kr 2:83 4:09 4:32 4:34 15:58 21:84 Rörelsens kassaflöde per aktie, kr 7:93 9:59 2:27 3:48 23:27 34:98 Nettoomsättning, Mkr 23.128 22.812 22.340 21.687 89.967 85.338 Resultat efter finansiella poster, Mkr 488 1.377 1.502 1.472 4.839 6.967 Nettoresultat, Mkr 661 955 1.009 1.014 3.639 5.075 Utdelning per aktie, kr 10:50¹ 10:50 Specifikation av jämförelsestörande poster återfinns på sidan 11 ¹Styrelsens förslag. Utdelning · Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om 10:50 kr per aktie. 2004 jämfört med 2003 · Nettoomsättningen uppgick till 89.967 (85.338) Mkr. · Resultat efter skatt uppgick till 3.639 (5.075) Mkr. · Vinst per aktie uppgick till 15:58 (21:84) kr. · Resultat efter finansiella poster uppgick till 4.839 (6.967) Mkr. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultat efter finansiella poster till 5.439 (6.615) Mkr, en nedgång med 18 %, varav valutaeffekter 6 %. Jämfört med tredje kvartalet 2004 · Nettoomsättningen uppgick till 23.128 (22.812) Mkr. · Resultat efter skatt uppgick till 661 (955) Mkr. · Vinst per aktie uppgick till 2:83 (4:09) kr. · Resultat efter finansiella poster uppgick till 488 (1.377) Mkr. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultat efter finansiella poster till 1.114 (1.307) Mkr, en nedgång med 15 %, varav valutaeffekter 3 %. Kostnadsbesparingsprogram · Kostnader för effektiviseringsprogram har belastat kvartalet med 726 Mkr. Dessutom har beslut fattats rörande utökning av tidigare program för en kostnad av cirka 425 Mkr med en besparingseffekt av cirka 200 Mkr per år. För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 0701. Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Telefon: 070-575 2906.