SCA och Pappers träffar avtal om fackligt samarbete

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA och Pappers träffar avtal om fackligt samarbete SCA har slutit ett globalt avtal med den internationella fackliga federationen ICEM, som representerar 20 miljoner medlemmar runt om i världen, fackförbundet Pappers i Sverige och SCAs europeiska företagsråd. "Avtalet är ett komplement till den uppförandekod som SCAs styrelse antog tidigare i år", säger koncernchef Jan Åström i en kommentar. "Avtalet är ett uttryck för SCAs vilja att ta socialt ansvar och att agera som en bra arbetsgivare." Fred Higgs, generalsekreterare i ICEM, framhåller att den här typen av avtal är av vitalt intresse för arbetare världen över, men de ger också SCA ökad trovärdighet när det gäller att leva upp till sina etiska regler. Pappers ordförande, Sune Ekbåge, anser "att det är naturligt att ett svenskt företag som SCA, med lång tradition av goda relationer till fackföreningar, tecknar ett avtal som bland annat slår fast de fackliga rättigheterna". "Jag är övertygad om att detta gynnar SCA och det ligger helt rätt i tiden med tanke på diskussionerna om etiska regler som förs i Sverige", fortsätter Sune Ekbåge. Carl Lindqvist, ordförande i SCAs europeiska företagsråd (EWC) säger i en kommentar: "För oss anställda känns det bra att SCA tecknat ett avtal om relationer till anställda och fackliga organisationer, i synnerhet som företaget växer snabbt i delar av världen där fackliga rättigheter inte är en självklarhet." Bakgrund Avtalet som bygger på SCAs uppförandekod och ILOs kärnkonventioner är slutet mellan SCA, ICEM, Pappers och SCAs europeiska företagsråd och gäller hela SCA:s organisation. Det kommer att översättas och hållas tillgängligt på alla arbetsplatser i koncernen. SCA kommer också att eftersträva att det ska tillämpas även där SCA inte har direkt kontroll. Även underleverantörer kommer att informeras om avtalet. Avtalet innebär i korthet att: · att parterna kommit överens om att gemensamt följa avtalets efterlevnad. SCA åtar sig att sträva efter säkra arbetsplatser och en kultur av lika möjligheter till utveckling i arbetet oavsett kön, ras, etnisk bakgrund, sexuell läggning, religion, politisk åsikt eller handikapp. · att SCA erkänner medarbetarnas grundläggande rätt att besluta om de vill representeras av fackföreningar eller inte samt erkänner och respekterar de anställdas organisationsrätt och deras fackföreningars rätt att förhandla kollektivt. · att SCA stödjer och respekterar skyddet av mänskliga rättigheter, i synnerhet vad gäller eliminering av tvångs- och barnarbete, och detta kommer att vara ett kriterium vid val av och i företagets relationer med leverantörer och entreprenörer. · att parterna har kommit överens om hur eventuella tvister rörande avtalet ska hanteras och att ha ett årligt uppföljningsmöte. Stockholm den 2 september 2004 För ytterligare information kontakta gärna: SCA: Peter Nyquist, telefon: 08-788 52 34, Bo Rhodiner, telefon: 08-788 52 30 ICEM: Fred Higgs, telefon: +32 479 296 398 Pappers: Sune Ekbåge, telefon: 070-586 99 20 SCAs EWC: Carl Lindqvist, telefon: 070-681 75 81 SCA producerar och säljer absorberande hygienprodukter, förpackningslösningar och tryckpapper. Utifrån kundernas behov utvecklas förädlade produkter för konsumenter, institutioner samt företag och handel. Nettoomsättningen uppgår till drygt 85 miljarder kronor. Antalet anställda uppgick i början av år 2004 till cirka 46.000 i 40-talet länder. Handeln i SCA-aktier sker på börserna i Stockholm och London. Aktien kan även handlas i USA i form av depåbevis (American Depositary Receipts, level 1). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/02/20040902BIT20920/wkr0001.pdf SCA och Pappers träffar avtal om fackligt samarbete