SCA förvärvar samtliga aktier i delägda mexikanska hygienrörelsen

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA och det mexikanska företaget Copamex S.A. de C.V. (Copamex) äger idag 50 procent vardera av hygienföretaget Copamex Productus al Consumidor S.A. de C.V. (CPG). För att erhålla en effektiv samordning med SCAs övriga verksamheter, främst i Nord- och Sydamerika, och för att uppnå full kontroll över företagets framtida styrning och utveckling på de snabbt växande marknaderna i Mexiko och Centralamerika, har SCA förvärvat återstoden av aktierna i CPG. SCA förvärvade under senvåren 2004 hälften av Copamex mjukpappersrörelse. Denna rörelse har därefter legalt och operationellt integrerats med Sancela S.A. de C.V. (Mexiko), parternas gemensamma företag för tillverkning och försäljning av menstruations- och inkontinensprodukter. Med en årlig försäljning uppgående till motsvarande 2,3 miljarder kronor är CPG därmed den ledande mexikanska leverantören av inkontinensprodukter, det näst största företaget inom mjukpapper samt en av de tre ledande producenterna av menstruationsprodukter. Tyngdpunkten i verksamheten är förlagd till Mexiko men bolaget förfogar även över produktionsanläggningar i Costa Rica och Nicaragua. Med ett befolkningsunderlag av drygt 100 miljoner och en låg per capita-konsumtion, prognostiseras den mexikanska marknaden uppvisa fortsatt god tillväxt. Under 2004 har emellertid marknaderna för mjukpapper och menstruationsskydd präglats av hård konkurrens, vilken tillsammans med råvarukostnadshöjningar, försvagat hygienrörelsens lönsamhet. För att möta den uppkomna situationen, har SCA och CPG initierat ett kostnadssänkande åtgärdsprogram. Köpeskillingen för Copamex 50-procentiga andel av aktiekapitalet i CPG uppgår till motsvarande 820 Mkr. Prognosmässigt kommer förvärvet att ha en neutral effekt på SCA-koncernens nettoresultat för 2005, för att därefter ge ett successivt stigande bidrag till SCAs resultat per aktie. Även i övrigt uppfyller förvärvet SCAs lönsamhetskrav. Det samlade utlägget för de aktier som SCA förvärvat i CPG under våren och i nu aktuellt förvärv uppgår till motsvarande 1.300 Mkr samtidigt som nettolåneskulden i CPG för närvarande uppgår till cirka 1.580 Mkr. Erforderliga tillstånd har erhållits från berörda konkurrensmyndigheter och förvärvet bedöms komma att slutföras inom de närmaste dagarna. Stockholm den 8 december 2004 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 0701. Peter Nyquist, chef Communications och Investor Relations. Telefon: 070-575 2906.