SCA Delårsrapport 1 januari-31 mars 2004

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2004 2004:1 2003:1 2003:4 Vinst per aktie, kr 4:34 6:02 6:07 Rörelsens kassaflöde 3:48 7:45 11:27 per aktie, kr Nettoomsättning, Mkr 21.687 21.890 21.153 Resultat efter 1.472 1.974 1.786 finansiella poster, Mkr Nettoresultat, Mkr 1.014 1.395 1.419 Jämfört med första kvartalet 2003 · Nettoomsättningen uppgick till 21.687 (21.890) Mkr. Justerat för valuta- och priseffekter ökade nettoomsättningen med 5 %. · Resultat efter skatt (nettoresultat) uppgick till 1.014 (1.395) Mkr1. · Vinst per aktie uppgick till 4:34 (6:02) kr. Jämfört med fjärde kvartalet 2003 · Vinst per aktie uppgick till 4:34 kr (6:07) kr. · Oförändrad rörelsemarginal för Hygienprodukter och Förpackningar, medan Skogsindustriprodukter försämrades. · Förbättringar för koncernens verksamheter i Nordamerika med prishöjningar genomförda inför andra kvartalet. Övrigt · Förvärvet av malaysiska hygienföretaget Drypers slutfördes under kvartalet. · Förvärven av hygienföretag i Australien/Nya Zeeland och Mexiko förväntas komma att slutföras under andra kvartalet. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Vinst per aktie uppgick till 4:34 (6:02) kr och koncernens nettoresultat till 1.014 (1.395) Mkr. Exklusive jämförelsestörande poster om -21 (154) Mkr minskade vinst per aktie och nettoresultatet med 17 %. Koncernens nettoomsättning uppgick till 21.687 (21.890) Mkr. Justerat för valuta- och priseffekter ökade nettoomsättningen med 5 %. Koncernens rörelseresultat uppgick till 1.627 (2.200) Mkr. Exklusive jämförelsestörande poster (under första kvartalet 2004 -30 Mkr avseende omstrukturering inom hygienprodukter och under första kvartalet 2003 197 Mkr) minskade rörelseresultatet med 17 %. Valutakursförändringar påverkade resultatet negativt med 10 %. Rörelseresultatet för Hygienprodukter uppgick till 1.153 (1.275) Mkr, en minskning med 10 %, varav valutakurseffekter 6 %. Förpackningars rörelseresultat uppgick till 533 (691) Mkr, en minskning med 23 %, varav valutakurseffekter 4 %. Rörelseresultatet för Skogsindustriprodukter minskade med 15 % till 345 (407) Mkr; negativa valutaeffekter påverkade resultatet med 32 %. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 8 (10) %. För Hygienprodukter uppgick marginalen till 11 (12) %, för Förpackningar till 7 (9) % och för Skogsindustriprodukter till 9 (11) %. Finansiella poster förbättrades med 71 Mkr till -155 (-226) Mkr, främst på grund av en genomsnittligt lägre nettolåneskuld samt av aktieutdelningar som redovisas tidigare än föregående år. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1.472 (1.974) Mkr, exklusive jämförelsestörande poster 1.502 (1.777) Mkr. Valutakursförändringar påverkade resultatet negativt med 11 %. Avkastningen på eget kapital uppgick till 10 (12) % och avkastningen på sysselsatt kapital till 10 (13) %. Jämförelse med fjärde kvartalet 2003 Vinst per aktie uppgick under det första kvartalet till 4:34 (6:07). Exklusive jämförelsestörande poster om -21 (202) Mkr minskade vinst per aktie med 15 %. Koncernens nettoomsättning uppgick till 21.687 (21.153) Mkr och var därmed 3 % högre än i det fjärde kvartalet 2003. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 1 %. Koncernens rörelseresultat uppgick till 1.627 (1.964) Mkr. Exklusive jämförelsestörande poster (under första kvartalet 2004 -30 Mkr avseende omstrukturering inom hygienprodukter och under fjärde kvartalet 2003 155 Mkr) minskade resultatet med 8 %. Valutakursförändringar påverkade resultatet endast marginellt. Rörelseresultatet för Hygienprodukter minskade med 3 % medan Förpackningars resultat minskade med 1 %. Skogsindustriprodukters rörelseresultat minskade med 26 %, främst till följd av ett lägre resultat inom tryckpappersverksamheten. Rörelsemarginalen för koncernen minskade till 8 (9) %. För Hygienprodukter uppgick marginalen till 11 (11) %, för Förpackningar till 7 (7) % och för Skogsindustriprodukter till 9 (13) %. Finansiella poster förbättrades till -155 (-178) Mkr, främst till följd av aktieutdelningar. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1.472 (1.786) Mkr. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick resultatet till 1.502 (1.631) Mkr. Valutakursförändringar påverkade resultat efter finansiella poster endast marginellt. Presskonferens SCAs delårsrapport för perioden 1 januari-31 mars 2004 publiceras den 27 april 2004. En presskonferens hålls klockan 10:00 i Stockholm där Jan Åström, VD och koncernchef, presenterar resultatet. Plats: Salén Konferenser, Aulan, Norrlandsgatan 15, Stockholm Telefonkonferens En telefonkonferens hålls klockan 15:00 den 27 april 2004 där Jan Åström kommenterar resultatet. För att delta, ring nedanstående nummer senast fem minuter före telefonkonferensens början. Telefonmötesnummer England:+44 (0)207 162 0184 uppge: SCA Telefonmötesnummer USA: +1 334 420 4950 uppge: SCA Delårsrapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på www.sca.com/Investors. Webbsändning Telefonkonferensen kommer att direktsändas via Internet (enbart för avlyssning). Den 27 april omkring kl. 20:00 kommer en inspelad version av telefonkonferensen att finnas tillgänglig på vår webbplats www.sca.com/Investors. Krav: Windows Media Player eller Real Player. För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 0701. Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Telefon: 070-575 2906. _______________________________ 1 I första kvartalet 2004 har resultatet påverkats av kostnader för personalreduktion. Under 2003 har resultatet i första kvartalet påverkats av aktieförsäljning och under fjärde kvartalet av intäktsföring av förvärvad badwill, kostnader för personalreduktion samt nedskrivning av anläggningstillgångar, se vidare sidan 10. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/27/20040427BIT00040/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/27/20040427BIT00040/wkr0002.pdf Hela rapporten