SCA Bokslutsrapport 2003

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Bokslutsrapport 1 januari-31 december 2003 Utdelning - Styrelsen föreslår en utdelning om 10:50 kr per aktie, en ökning med 9 %. Den genomsnittliga utdelningstillväxten under den senaste femårsperioden uppgår därmed till 11% per år. 2003 jämfört med 2002 - Nettoomsättningen uppgick till 85.338 (88.046) Mkr. Justerat för valuta- och priseffekter ökade nettoomsättningen med 4 %. Motsvarande tillväxt 2002 uppgick till 11 %. - Resultat efter skatt (nettoresultat) uppgick till 5.075 (5.693) Mkr. - Vinst per aktie uppgick till 21:84 (24:54) kr. -Jämförelsestörande poster ingår i resultat efter finansiella poster med 352 (88) Mkr och efter skatt med 356 (88) Mkr1. Jämfört med tredje kvartalet 2003 - Vinst per aktie uppgick till 6:07 kr (4:88) kr. - Förbättrat resultat och ökade volymer inom mjukpapper för konsumenter. - Jämförelsestörande poster ingår i resultat efter finansiella poster med 155 (0) Mkr och efter skatt med 202 (0) Mkr. 1) Övrigt - Strukturprogrammet inom hygienrörelsen genomförs i snabbare takt än - planerats. 1) Under 2003 har resultatet i första kvartalet påverkats av aktieförsäljning, samt under fjärde kvartalet av intäktsföring av förvärvad badwill, kostnader för personalreduktioner inom hygienrörelsen samt nedskrivning av anläggningstillgångar. Under tredje kvartalet 2002 påverkades resultatet av aktieförsäljning (se vidare sidan 10). Stockholm den 27 januari 2004 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Jan Åström Koncernchef och verkställande direktör Rapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning. För ytterligare information, kontakta gärna: Lennart Persson, vice VD och ekonomidirektör, telefon 070-536 3347. Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations, telefon 070- 575 2906. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/27/20040127BIT00340/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/27/20040127BIT00340/wkr0002.pdf Hela rapporten