SCAs bolagsstämma 2003

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs bolagsstämma 2003 Utdelning Bolagsstämman fastställde utdelningen för verksamhetsåret 2002 till 9:60 kronor (8:75 kronor) per aktie. Därmed har utdelningen de senaste fem åren i genomsnitt ökat med 12 procent per år. Avstämningsdag för rätt till utdelning infaller den 8 april 2003 och utbetalning genom VPC beräknas kunna ske den 11 april. Val av nya styrelseledamöter Till nya ledamöter i styrelsen invaldes Indra Åsander och Rolf Börjesson. Indra Åsander, född 1956, är chef för TeliaSoneras svenska konsumentverksamhet. Rolf Börjesson, född 1942, är VD för det engelska förpackningsföretaget Rexam. Styrelseledamöterna Sören Gyll, Tom Hedelius, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén, Lars Ramqvist och Jan Åström omvaldes. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Sverker Martin-Löf till ordförande. Förvärv och överlåtelse av egna aktier Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2004 fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier på börs. Bolagets förvärv av egna aktier får ske av upp till tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Syftet är att ge styrelsen möjlighet att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv, att säkra kostnader som uppstår i anledning av bolagets incitamentsprogram samt att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur. VD och koncernchef Jan Åströms anförande vid bolagsstämman återges via SCAs hemsida, www.sca.com. Anförandet finns tillgängligt från och med den 4 april. Stockholm den 3 april 2003 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef, telefon 070-586 07 01 Michael Bertorp, vVD, telefon 070-590 51 22 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations, telefon 070-575 29 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/03/20030403BIT01490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/03/20030403BIT01490/wkr0002.pdf