SCA genomför förpackningsförvärv och expansionsinvesteringar inom hygienområdet

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA genomför förpackningsförvärv och expansionsinvesteringar inom hygienområdet SCA genomför förpackningsförvärv i Nordamerika och investerar i en mjukpappersmaskin i Colombia samt i ytterligare kapacitet inom inkontinensprodukter. Förpackningsförvärv i Nordamerika För att expandera och komplettera SCAs nordamerikanska skyddsförpackningsrörelse förvärvas förpackningsföretaget Alloyd Inc. med säte i DeKalb, Illinois. Köpeskillingen uppgår på skuldfri bas till 740 miljoner kronor (97 miljoner USD). Alloyd omsätter årligen motsvarande 600 miljoner kronor och uppvisar en EBITDA-marginal om cirka 17 %. Köpeskillingen motsvarar en EBITDA-multipel om 6,5 baserat på innevarande års prognostiserade resultat. Efter hänsynstagande till samordningseffekter som kan uppnås med den nuvarande skyddsförpackningsverksamheten uppgår CVA-index för förvärvet till 1,3, vilket innebär att nuvärdet av det framtida fria kassaflödet överstiger köpeskillingen med 30 %. Förvärvet kommer att ha en marginellt positiv inverkan på SCAs vinst per aktie under de första tolv månaderna. Med en marknadsandel av 13 % är Alloyd idag den ledande leverantören av s.k. blister-förpackningar (transparenta hårdplastförpackningar) till konsumentvaruproducenter i USA. Företagets kunder är främst producenter av kontorsmateriel, batterier, bilutrustningsdetaljer, leksaker, verktyg m.m. Segmentet skyddande displayförpackningar uppvisar stark tillväxt i Nordamerika. Leverantörsstrukturen är ännu fragmenterad och goda förutsättningar finns därför för fortsatt expansion. Produktsegmentet, som i begränsad omfattning redan bearbetas av SCAs nuvarande skyddsförpackningsverksamhet, öppnar för ett nytt tillväxtområde. Förvärvet förutsätter godkännande av berörda konkurrensmyndigheter. Utökad mjukpapperskapacitet i Colombia För att möta behovet av bastissue (moderrullar) för SCAs konvertering av mjukpapper i Colombia kommer en investering att ske i en ny pappersmaskin i Bogotá. Investeringen uppgår till totalt 360 miljoner kronor, och genomförs av Familia Sancela, SCAs joint venture-företag i Colombia. Investeringen skapar såväl nya expansionsmöjligheter som betydande kostnadsfördelar jämfört med den nuvarande försörjningen av huvudmarknaden i Bogotá. Dagens import av bastissue från andra delar av Latinamerika kan upphöra, samtidigt som transportkostnaderna sänks när delar av den inhemska produktionen överförs från Medellin till Bogotá. Investeringen uppvisar ett CVA-index om 1,5 och projektet kan genomföras utan tillskott av nytt kapital till joint venture-företaget. Familia Sancela tillverkar och saluför även menstruationsprodukter, barnblöjor och inkontinensprodukter i Colombia, Ecuador och andra länder i regionen. Ökad kapacitet för inkontinensprodukter Som ett led i den kontinuerliga utbyggnaden och förnyelsen av SCAs produktion av inkontinensprodukter, har SCA också beslutat att uppföra ny maskinkapacitet vid anläggningen i Gennep, Nederländerna. Investeringen uppgår till cirka 180 miljoner kronor och projektet uppvisar ett CVA-index om 1,5. Stockholm, 4 november 2003 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 07 01. Peter Nyquist, chef Communications och Investor Relations. Telefon: 070-575 29 06. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00570/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00570/wkr0002.pdf