SCA förvärvar återstående aktier i Scaninge

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA förvärvar återstående aktier i Scaninge SCA har utnyttjat rätten att av Graninge AB förvärva 41 % av aktiekapitalet (50 % av rösterna) i Scaninge. Enligt villkoren för föreliggande köpoption uppgår lösenpriset för hela aktieposten till 4,9 Mkr. Scaninge äger 390 000 hektar produktiv skogsmark och utnyttjandet av köpoptionen innebär att SCA säkerställer full och långsiktig strategisk kontroll över virkesflödet från skogarna. Transaktionen kommer kalkylmässigt och på årsbasis innebära att koncernens rörelseresultat ökar med 160 Mkr, att resultatet efter finansnetto ökar med 50 Mkr samt att nettoresultatet ökar med 35 Mkr. Konsolideringen av Scaninge innebär vidare att SCAs nettolåneskuld ökar med 2 200 Mkr. Vid förvärvet uppkommer en badwill om 400 Mkr, vilken SCA kommer att resultatföra under fjärde kvartalet 2003. Denna badwill avser i sin helhet den skogsmark som tillfördes av Graninge AB vid bildandet av Scaninge. Som ett led i förberedelserna för årsbokslutet har SCA också beslutat att skriva ned värdet av aktieinnehavet i det franska förpackningsföretaget Otor med 50 Mkr och en förväntad reaförlust av ett markinnehav i Taiwan på 80 Mkr. Stockholm, 19 december 2003 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 07 01. Peter Nyquist, chef Communications och Investor Relations. Telefon: 070-575 29 06. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00850/wkr0002.pdf