SCA Bokslutsrapport 2002

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Bokslutsrapport 1 januari-31 december 2002 02:4 02:32 02:2 02:1 02122 0112 Vinst per aktie, kr¹ 6:33 6:27 6:05 5:89 24:54 24:05 Rörelsens kassaflöde per 9:19 11:74 9:36 6:83 37:12 48:38 aktie, kr¹ Nettoomsättning, Mkr 22.429 22.247 22.355 21.015 88.046 82.380 Resultat efter 2.053 2.032 2.026 1.967 8.078 8.090 finansiella poster, Mkr Nettoresultat, Mkr 1.468 1.456 1.404 1.365 5.693 5.587 Utdelning per aktie, kr 9:603 8:75 1 Historik omräknad med hänsyn tagen till nyemission för personaloptionsändamål om 1,8 miljoner aktier 2001 (se sid 10). 2 Inklusive engångseffekt från försäljningen av Zewathener, 88 Mkr. 3 Styrelsens förslag. Utdelning *Styrelsen föreslår en utdelning om 9:60 kr per aktie, en ökning med 10 %. Den genomsnittliga utdelningstillväxten under den senaste femårsperioden uppgår därmed till 12 % per år. 2002 jämfört med 2001 *Trots kraftigt försvagad konjunktur i så väl Europa som Nordamerika ökade vinst per aktie till 24:54 (24:05) kr. *Företagsförvärv och volymexpansion ökade omsättningen med 12 %. Nettoeffekten begränsades till 7 % på grund av pris- och valutaeffekter. *Rörelseresultatet för koncernens största affärsområde Hygienprodukter förbättrades med 23 %. Rörelsemarginalen steg till 12 %. Jämfört med tredje kvartalet 2002 *Vinst per aktie uppgick till 6:33 (6:27) kr. *Koncernens rörelseresultat, exklusive realisationsvinst, förbättrades med 5 %. Viss nedgång, 4 %, i Hygienprodukters resultat kompenserades av uppgång för Förpackningar och Skogsindustriprodukter. För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef, tel 08-788 51 25 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations, tel 08-788 52 34 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00580/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00580/wkr0002.pdf Hela rapporten