SCAs bolagsstämma 2002

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs bolagsstämma 2002 Koncernchefens kommentarer kring rådande marknadsläge Utöver en historisk tillbakablick och redogörelse för koncernens tillväxtplaner för de kommande fem åren, lämnade avgående VD och koncernchef Sverker Martin-Löf information om marknadsläget. Beträffande hygienprodukter konstaterades att efterfrågan på den europeiska marknaden är fortsatt god samtidigt som råvarukostnaderna har bottnat. Efterfrågan på wellpapp i Europa har stabiliserats trots en fortsatt vikande industrikonjunktur. Dock råder en viss prispress till följd av överkapacitet på wellpappråvaror. Marknadsläget är fortsatt svagt för LWC-kvaliteten, vilket lett till minskade leveranser och ökad priskonkurrens. Även för övriga tryckpapperskvaliteter noteras en dämpad leveranstakt och tydlig priskonkurrens, prissänkningen på tidningspapper under inledningen av 2002 uppgick till 8 procent. Den stabilisering och återhämtning som skedde i efterfrågan på SCAs produkter i Nordamerika under fjärde kvartalet 2001 har successivt fortsatt under första kvartalet 2002. Via SCAs hemsida på internet (www.sca.com) ges möjlighet att se den bandade versionen av koncernchefens anförande från bolagsstämman. Anförandet finns tillgängligt från och med den 12 april. Val av ny styrelseordförande och förändringar i styrelsen Styrelsen valde i samband med bolagsstämman Sverker Martin-Löf till ny styrelseordförande efter Bo Rydin som lämnar styrelsen och som utsetts till styrelsens hedersordförande. Till ny ledamot i styrelsen invaldes SCAs nyutnämnda VD och koncernchef Jan Åström. Jämte Jan Åström och representanter för bolagets anställda, kommer styrelsen att bestå av Erik Engström, Sören Gyll, Tom Hedelius, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén och Lars Ramqvist. Utdelning Bolagsstämman fastställde utdelningen för verksamhetsåret 2001 till 8:75 kronor (7:75 kronor) per aktie. Därmed har utdelningen de senaste fem åren i genomsnitt ökat med 12 procent per år. Avstämningsdag för rätt till utdelning infaller den 16 april 2002 och utbetalning genom VPC beräknas kunna ske den 19 april 2002. Förvärv och överlåtelse av egna aktier Bolagsstämman beslutade ge styrelsen förnyat bemyndigande att under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier av serie A och/eller serie B på börs och om överlåtelse av sålunda förvärvade aktier på börs eller på annat sätt, innefattande överlåtelse med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Förvärv skall få ske av upp till 11 miljoner aktier i bolaget, motsvarande närmare 5 procent av antalet utgivna aktier, till ett pris per aktie inom det vid förvärvstillfället på börsen registrerade kursintervallet. Överlåtelse skall få ske av samtliga sålunda förvärvade egna aktier. Överlåtelse på börs skall få ske till lägst ett pris per aktie inom det vid överlåtelsetillfället på börsen registrerade kursintervallet. Överlåtelse på annat sätt skall få ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde. Syftet med förslaget är att ge styrelsen möjlighet att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv samt för att säkra kostnader i optionsprogram. Stöd till MBA-utbildning vid Handelshögskolan i Stockholm SCA avser att tillsammans med en rad svenska företag och institutioner stödja etableringen av en MBA-utbildning vid Handelshögskolan i Stockholm. Det samlade bidraget från näringsliv och institutioner bedöms komma att uppgå till 350 Mkr. Bo Rydins stiftelse för vetenskaplig forskning avser att lämna 25 Mkr till projektet och till stöd för stiftelsens åtagande avser SCA att tillskjuta 15 Mkr till stiftelsen. Stiftelseförmögenheten uppgår idag till cirka 200 Mkr. En MBA-utbildning i Sverige skulle ytterligare förbättra koncernens rekryteringsmöjligheter och ger dessutom SCAs egna tekniker och ekonomer en möjlighet till högkvalitativ ledarskapsutbildning i Sverige. Handelshögskolan har föreslagit att en professur inom den nya utbildningen ska bära Bo Rydins och SCAs namn. Stockholm den 11 april 2002 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef, telefon 070-586 07 01 Michael Bertorp, vVD, telefon 070-590 51 22 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations, telefon 070-575 29 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/11/20020411BIT01150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/11/20020411BIT01150/wkr0002.pdf