SCA Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2002

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2002 02:2 02:1 0206 0106 Vinst per aktie, kr¹ 6:05 5:89 11:94 11:72 Rörelsens kassaflöde per aktie, kr¹ 9:36 6:83 16:19 20:69 Nettoomsättning, Mkr 22.355 21.015 43.370 40.078 Resultat efter finansiella poster, 2.026 1.967 3.993 3.980 Mkr Nettoresultat, Mkr 1.404 1.365 2.769 2.730 1 Historik omräknad med hänsyn tagen till nyemission för personaloptionsändamål om 1,8 miljoner aktier 2001 (se sid 9). Jämfört med första halvåret 2001 · Vinst per aktie ökade med 2 %. · Hygienprodukters rörelseresultat ökade med 33 % medan rörelseresultaten för Förpackningar och Skogsindustriprodukter sjönk med 16 % respektive 32 %. Jämfört med första kvartalet 2002 · Vinst per aktie ökade med 3 %. · Hygienprodukters rörelseresultat förbättrades med 11 % medan rörelseresultaten för Förpackningar och Skogsindustriprodukter sjönk med 5 % respektive 8 %. · Fortsatt återhämtning i Nordamerika. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Vinst per aktie ökade med 2 % och uppgick till 11:94 (11:72) kronor, vilket motsvarar ett nettoresultat om 2.769 (2.730) Mkr. Det italienska mjukpappersföretaget CartoInvest som förvärvades i slutet av mars inkluderades i koncernens nettoomsättning och resultat för det andra kvartalet. Koncernens nettoomsättning uppgick till 43.370 (40.078) Mkr och var därmed 8 % högre än föregående år. Av ökningen är 8 procentenheter hänförliga till företagsförvärv medan högre volymer bidrog med 2 procentenheter. Lägre priser har sänkt nettoomsättningen med 4 %. Valutakursförändringar ökade koncernens nettoomsättning med 2 %. Koncernens rörelseresultat uppgick till 4.484 (4.650) Mkr, och var därmed 4 % lägre än föregående års rörelseresultat. Rörelseresultatet för Hygienprodukter uppgick till 2.711 (2.033) Mkr, en ökning med 33 %. Inom Förpackningar minskade rörelseresultatet med 16 % till 1.440 (1.709) Mkr, medan Skogsindustriprodukters rörelseresultat uppgick till 1.020 (1.490) Mkr, en minskning med 32 %. Valutakursförändringar påverkade rörelseresultatet positivt med 6 %. Finansiella poster uppgick till -491 (-670) Mkr. Trots en genomsnittligt högre nettolåneskuld till följd av företagsförvärv har betydligt lägre räntesatser medfört en förbättring av finansiella poster med 179 Mkr. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 3.993 (3.980) Mkr, och var således i nivå med föregående år. Valutaeffekter som dämpat prisfallseffekterna i SEK, främst hänförliga till affärsområdet Skogsindustriprodukter, påverkade koncernresultatet positivt med 7 %. Bruttomarginalen uppgick till 17,4 (18,5) % medan rörelsemarginalen efter goodwill-avskrivningar uppgick till 10,3 (11,6) %. Minskningen beror på lägre rörelseresultat i Förpackningar och Skogsindustriprodukter. Avkastningen på eget kapital uppgick till 12 (14) % och avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 13 (15) %. Jämförelse med första kvartalet 2002 Koncernens vinst per aktie ökade med 3 % jämfört med föregående kvartal och uppgick till 6:05 (5:89) kr. Rörelseresultatet för Hygienprodukter ökade med 11 % medan resultaten för Förpackningar och Skogsindustriprodukter sjönk med 5 % respektive 8 %. Valutakursförändringar påverkade rörelseresultatet negativt med 2 %. Inom hygienrörelsen ökade rörelseresultatet för Konsumentprodukter till följd av förvärv samt förbättrade resultat för barnblöjor och menstruationsprodukter. AFH- och inkontinensprodukter ökade resultatet med 10 %, främst till följd av högre volymer. Förpackningars rörelseresultat sjönk, främst till följd av högre råvarukostnader, medan Skogsindustriprodukters försämrade rörelseresultat är en följd av lägre priser. Förbättringen i finansiella poster, -238 (-253) Mkr, beror på att erhållna utdelningar, 64 Mkr, mer än väl kompenserat för högre räntekostnader. RESULTATANALYS Mkr 02:2 02:1 0206 0106 Hygienprodukter 1.428 1.283 2.711 2.033 Förpackningar 702 738 1.440 1.709 Skogsindustriprodukter 488 532 1.020 1.490 Övrigt -63 -59 -122 -111 Rörelseresultat före goodwill- 2.555 2.494 5.049 5.121 avskrivningar Goodwill-avskrivningar -291 -274 -565 -471 Rörelseresultat 2.264 2.220 4.484 4.650 Finansiella poster -238 -253 -491 -670 Resultat efter finansiella poster 2.026 1.967 3.993 3.980 Skatt -608 -590 -1.198 -1.216 Minoritetens andel -14 -12 -26 -34 Nettoresultat 1.404 1.365 2.769 2.730 Vinst per aktie, kr 6:05 5:89 11:94 11:72 Presskonferens SCAs delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2002 publiceras den 30 juli 2002. Pressreleasen kommer att skickas ut cirka 11.00. En presskonferens hålls i Stockholm där Jan Åström, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar resultatet. Tid: 13:00 Plats: Salén Konferenser, Aulan, Norrlandsgatan 15, Stockholm Telefonkonferens En telefonkonferens hålls klockan 15:00 den 30 juli 2002 där Jan Åström presenterar och kommenterar resultatet. För att delta, ring Genesys Conferencing på något av nedanstående nummer senast fem minuter före telefonkonferensens början. Telefonmötesnummer England +44 (0) 20 8240 8242 uppge: SCA Telefonmötesnummer USA +1 303 713 7929 uppge: SCA Delårsrapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på www.sca.com/Investors. Telefonkonferensen kommer att direktsändas via Internet (enbart för avlyssning). Krav: Windows Media Player eller Real Player. Senare samma dag kommer en inspelad version av telefonkonferensen att finnas tillgänglig på vår webbplats. För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef, tel 08-788 51 25 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations, tel 08-788 52 34 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00070/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00070/wkr0002.pdf Hela rapporten