SCA genomför företagsförvärv och investeringar

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA genomför företagsförvärv och investeringar SCA genomför kompletterande förpackningsförvärv i Spanien och Nordamerika och ökar samtidigt konkurrenskraften i den danska förpackningsrörelsen. Förpackningsförvärv i Spanien SCA har förvärvat det spanska förpackningsföretaget Bertako för en köpeskilling som på skuldfri bas uppgår till 17,5 miljoner euro (160 Mkr). Förvärvet utgör ytterligare ett steg i utvecklingen av ett europeiskt nätverk för produktion av förädlade förpackningsprodukter med avancerat tryck. Tidigare i sommar förvärvade SCA det tyska förpackningsföretaget V+D Stabernack och stärkte därmed sin ställning inom området trycktekniskt avancerade förpackningar, vilket tidigare i huvudsak bestått av franska SCA Nicollet. Bertakos produktion, 18.000 ton, är lokaliserad till norra Spanien och utgörs till största delen av förpackningar tillverkade av wellpapp, främst s.k. microflute. Till kundkretsen hör stora internationella varumärkesföretag som Nabisco, Nestlé och en rad, främst spanska, företag inom branscher som livsmedel, vin, läkemedel och tobak. Exportandelen uppgår till 16 procent och baseras på den försäljning som sker till den närbelägna franska förpackningsmarknaden. Bertako ägs idag av amerikanska The Newark Group, Inc. Baserat på rörelseöverskottet under det brutna räkenskapsåret 2002 (maj- april) uppgår förvärvets EBITDA-multipel till 6,9 samtidigt som relationen mellan köpeskillingen och den årliga försäljningen stannar vid 0,86. Nuvärdet av framtida fria kassaflöden förväntas komma att överstiga köpeskillingen med cirka 20 procent, vilket ger ett CVA-index på 1,2. Förvärvet beräknas kunna genomföras den 1 september 2002 och kommer kalkylmässigt att ha en positiv inverkan på SCAs vinst per aktie redan under de första tolv månaderna. Förpackningsförvärv i Nordamerika SCA har förvärvat det nordamerikanska skyddsförpackningsföretaget Packaging Resources för en köpeskilling som på skuldfri bas uppgår till 6 miljoner USD (56 Mkr). Packaging Resources, med två produktionsenheter strax utanför Denver, Colorado, tillverkar skräddarsydda förpackningar som i första hand riktas mot elektronikindustrin. Genom närheten till och konsolideringsmöjligheten med Tuscaroras existerande anläggningar i regionen medför förvärvet ansenliga synergier. Baserat på rörelseöverskotten under 2000 och 2001 uppgår förvärvets EBITDA-multipel till 5,9 respektive 8,8, samtidigt som relationen mellan köpeskillingen och den årliga försäljningen stannar vid 0,7. Nuvärdet av framtida, fria kassaflöden förväntas överstiga köpeskillingen med cirka 90 procent, vilket ger ett CVA-index på 1,9. Förvärvet beräknas kunna genomföras under september 2002 och kommer kalkylmässigt att ha en positiv inverkan på SCAs vinst per aktie redan under de första tolv månaderna. Förpackningsinvesteringar i Danmark Efter förvärven av Danapak, Danisco och Sören Berggren AS (Metsä Corrugated) är SCA marknadsledande på den danska wellpappmarknaden. Tillverkningen sker vid tre integrerade wellpappfabriker och fem fristående konverteringsanläggningar. Till SCAs danska produktionsstruktur hör även en testlinerfabrik på Jylland. Under senare tid har ett omfattande strukturprogram genomförts, innefattande bland annat nedläggning av en äldre wellpappanläggning i Köpenhamnsområdet, resulterande i ökad produktion vid kvarvarande enheter. SCA har nu beslutat att genomföra ett investeringsprojekt i Grenå, SCAs största wellpappanläggning i Danmark. Projektet syftar till att avsevärt vka produktiviteten och kvaliteten. Investeringen uppgår till 235 miljoner kronor och ger ett CVA-index om 1,5. Investeringen förväntas vara avslutad under början av 2004. Stockholm den 29 augusti 2002 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon : 070-586 07 01 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Telefon: 070-575 29 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00200/wkr0002.pdf