SCA Bokslutsrapport 2001

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Bokslutsrapport 1 januari - 31 december 2001 01:4 01:3 0112 0012² Vinst per aktie, kr¹ 6:26 6:07 24:05 21:09 Rörelsens kassaflöde per aktie, kr¹ 15:22 12:47 48: 38 28:49 Nettoomsättning, Mkr 21.509 20.793 82.380 67.157 Resultat efter finansiella poster, Mkr 2.112 1.998 8.090 7.296 Resultat efter skatt, Mkr 1.452 1.405 5.587 4.917 Utdelning per aktie, kr 8:753 7:75 1 Historik omräknad med hänsyn tagen till nyemission för personaloptionsändamål om 1,8 miljoner aktier 2001 (se sid 9). 2 Exklusive poster av engångskaraktär. ³ Styrelsens förslag. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om 8:75 kr per aktie. Den genomsnittliga utdelningstillväxten under den senaste femårsperioden bibehålls därmed på nivån 12 % per år. 2001 jämfört med 2000 Vinst per aktie förbättrades med 14 % till 24:05 kr. Högre rörelseresultat inom samtliga affärsområden; Hygienprodukter 54 %, Förpackningar 10 % och Skogsindustriprodukter 9 %. Rörelsens kassaflöde per aktie steg med 70 %. Fjärde kvartalet 2001 jämfört med tredje kvartalet Vinst per aktie förbättrades med 3 % till 6:26 kr. Rörelsemarginalen för Konsumentprodukter ökade för andra kvartalet i rad och uppgick till 13 %. Rörelsens kassaflöde per aktie steg med 22 %. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Vinst per aktie ökade med 14 % och uppgick till 24:05 (21:09) kronor, vilket motsvarar ett resultat efter skatt om 5.587 (4.917) Mkr, exklusive föregående års poster av engångskaraktär (2.031 Mkr, se sid 7). Förvärvade verksamheter har förbättrat vinsten per aktie med ca 1 kr, varav de nordamerikanska förvärven (GP Tissue och Tuscarora) utgör ca 0,9 kr. Koncernens nettoomsättning uppgick till 82.380 (67.157) Mkr och var därmed 23 % högre än föregående år. Av ökningen är 13 procentenheter hänförlig till företagsförvärv medan högre försäljningspriser och förändrad produktmix bidrog med 1 procentenhet. Valutakursförändringar ökade koncernens nettoomsättning med 9 %. Koncernens rörelseresultat uppgick till 9.492 (8.503) Mkr, en ökning med 12 % exklusive föregående års poster av engångskaraktär. Kärnverksamheten ökade däremot med 21 % eftersom en resultatandel för Modo Paper ingår i resultatet för år 2000 med 644 Mkr. Rörelseresultaten ökade inom samtliga affärsområden. Rörelseresultatet för Hygienprodukter uppgick till 4.473 (2.909) Mkr, en ökning med 54 %, för Förpackningar till 3.286 (2.977) Mkr, en ökning med 10 %, och för Skogsindustriprodukter till 2.976 (2.720) Mkr, en ökning med 9 %. Finansiella poster uppgick till -1.402 (-1.207) Mkr. Ökningen beror på en genomsnittligt högre nettolåneskuld samt valutaeffekter. Lägre räntesatser har påverkat resultatet positivt. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 8.090 (7.296) Mkr, en förbättring med 11 %, exklusive föregående års poster av engångskaraktär. Fyra procentenheter av ökningen beror på valutaeffekter som påverkat Skogsindustriprodukter och Förpackningar positivt. Rörelsemarginalen efter goodwillavskrivningar exklusive föregående års poster av engångskaraktär uppgår till 11,5 (12,7) %. Elimineras effekten av resultatandelen från Modo Paper blir marginalen för kärnverksamheten oförändrad (11,5 %) mellan åren. Nettomarginalen uppgick till 6,8 (7,3) %. Görs analysen av nettomarginalen med 2000 proforma utan Modo Paper blir jämförelsen 6,8 (6,6) %. Avkastningen på eget kapital uppgick till 13 (14) % och avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 14 (15) % (för föregående år har engångsposter exkluderats). Jämförelse med tredje kvartalet 2001 Koncernens vinst per aktie ökade 3 % jämfört med föregående kvartal och uppgick till 6:26 (6:07) kr. Rörelsemarginalen ökade för Hygienprodukter medan koncernens rörelsemarginal förblev oförändrad. Hygienprodukters rörelseresultat var något bättre än föregående kvartal beroende på en förbättring för Konsumentprodukter och då i synnerhet inom segmenten för mjukpapper och barnblöjor. Förpackningars resultat i det fjärde kvartalet försämrades med 3 % till följd av förändringar i produktmix och utökade produktionsbegränsningar. Skogsindustriprodukters rörelseresultat ökade med 9 % främst till följd av bättre produktionsutfall i massarörelsen och bättre resultat i skogsrörelsen. RESULTATANALYS, exkl poster av engångskaraktär Mkr 01:4 01:3 01:2 01:1 0112 0012 Hygienprodukter 1.240 1.200 1.175 858 4.473 2.909 Förpackningar 777 800 851 858 3.286 2.977 Skogsindustriprodukter 776 710 730 760 2.976 2.720 Resultatandel i Modo Paper 644 Övrigt -60 -62 -53 -58 -233 -18 Rörelseresultat före 2.733 2.648 2.703 2.418 10.502 9.232 goodwill-avskrivningar Goodwill-avskrivningar -281 -258 -266 -205 -1.010 -729 Rörelseresultat 2.452 2.390 2.437 2.213 9.492 8.503 Finansiella poster -340 -392 -420 -250 -1.402 -1.207 Resultat efter finansiella 2.112 1.998 2.017 1.963 8.090 7.296 poster Skatt -650 -578 -591 -625 -2.444 -2.333 Minoritetens andel -10 -15 -19 -15 -59 -46 Resultat efter skatt 1.452 1.405 1.407 1.323 5.587 4.917 Vinst per aktie, kr 6:26 6:07 6:04 5:68 24:05 21:09 KASSAFLÖDE Rörelsens kassaflöde, d v s kassaflödet före strategiska investeringar och utdelning uppgick till 11.249 (6.652) Mkr eller 48:38 (28:49) kronor per aktie, en förbättring med 70 %. Det kassamässiga rörelseöverskottet ökade med 24 % och uppgick till 15.410 (12.383) Mkr, motsvarande 19 (18) % av nettoomsättningen. Under perioden har de löpande nettoinvesteringarna uppgått till 3.479 (2.245) Mkr. Rörelsekapitalförändringen uppgick till 2.467 (-1.109) Mkr. Förbättringen kommer från såväl Hygienprodukter som från Förpackningar. För de förvärvade nordamerikanska verksamheterna har rörelsekapitalet sänkts till en betydligt lägre nivå än den som förelåg vid förvärvstillfället. Vidare har en positiv effekt uppkommit genom förbättrade betalningsvillkor för vissa råvaror. Det operativa kassaflödet uppgick till 14.206 (9.005) Mkr och fritt kassaflöde uppgick till 12.021 (7.614) Mkr. Företagsförvärven under perioden uppgick till 13.286 (2.349) Mkr och utgörs till största delen av de nordamerikanska förvärven. Strategiska investeringar i maskiner och anläggningar uppgick till 1.469 (1.121) Mkr. Jämförelse med tredje kvartalet 2001 Det kassamässiga rörelseöverskottet uppgick till 4.070 (3.909) Mkr. De löpande investeringarna uppgick till 1.130 (902) Mkr och rörelsekapitalet sjönk med 1.772 (689) Mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 4.548 (3.691) Mkr och rörelsens kassaflöde till 3.534 (2.891) Mkr. Företagsförvärven uppgick till 1.585 (110) Mkr och utgörs av förvärv i Nordamerika (RPA, Insulated Shipping Containers, Encore Paper Company och Marko Foam Products), i Frankrike (Anjou Emballages och Cartonnages Industriels Méhunois) och i Finland (Pakkausjaloste). Strategiska investeringar i maskiner och anläggningar uppgick till 658 (257) Mkr. KASSAFLÖDESANALYS Mkr 01:4 01:3 01:2 01:1 0112 0012 Nettoomsättning 21.50 20.79 21.55 18.52 82.38 67.157 9 3 6 2 0 Kassamässigt 4.070 3.909 3.995 3.436 15.41 12.383 rörelseöverskott 0 % av nettoomsättning 19 19 19 19 19 18 Löpande - -902 -949 -498 - -2.245 investeringar, netto 1.130 3.479 % av nettoomsättning 5 4 4 3 4 3 Förändring av 1.772 689 775 -769 2.467 -1.109 rörelsekapital Övrig operativ -164 -5 51 -74 -192 -24 kassaflödesförändrin g Operativt kassaflöde 4.548 3.691 3.872 2.095 14.20 9.005 6 Skattebetalning etc¹ - -554 -317 -272 - -1.391 1.042 2.185 Fritt kassaflöde 3.506 3.137 3.555 1.823 12.02 7.614 1 Dito per aktie, kr² 15:11 13:52 15:26 7:81 51:70 32:61 Räntebetalningar 28 -246 -166 -388 -772 -962 efter skatt Rörelsens kassaflöde 3.534 2.891 3.389 1.435 11.24 6.652 9 Dito per aktie, kr² 15:22 12:47 14:54 6:15 48:38 28:49 Strategiska - -547 - - - 3.957 investeringar, netto 2.524 1.017 11.41 15.50 5 3 Kassaflöde före 1.010 2.344 2.372 - - 10.609 utdelning 9.980 4.254 ¹ Skatt hänförlig till rörelseresultatet. ² Historik omräknad med hänsyn tagen till nyemission för personaloptionsändamål om 1,8 miljoner aktier 2001. FINANSIERING Nettolåneskulden uppgick till 23.861 Mkr och har därmed ökat med 7.981 Mkr sedan årets början. Förändringen beror främst på de nordamerikanska förvärven och andra strategiska investeringar, vilka föranledde ett utlägg om 15.503 Mkr, utdelning till aktieägarna om 1.806 Mkr samt valutaeffekter om 3.059 Mkr. Mot detta står utfallet av rörelsens kassaflöde, 11.249 Mkr, samt effekten av den tidigare under året genomförda värdepapperiseringen av kundfordringar, 1.138 Mkr. Skuldsättningsgraden uppgick till 0,51 (0,39) ggr. Räntetäckningsgraden uppgick till 6,8 (7,0) ggr exklusive föregående års poster av engångskaraktär. AFFÄRSOMRÅDE HYGIENPRODUKTER Mkr 01:4 01:3 01:2 01:1 0112 0012 Nettoomsättning 10.668 10.580 10.963 8.586 40.797 31.040 Rörelseöverskott 1.863 1.759 1.740 1.270 6.632 4.451 Rörelseresultat 1.240 1.200 1.175 858 4.473 2.909 Bruttomarginal, % 17 17 16 15 16 14 Rörelsemarginal, % 12 11 11 10 11 9 Volymutveckling, % Konsumentprodukter 0,4¹ -0,3¹ 1,7¹ -0,5¹ 1,5² 11,1² AFH och 0,5¹ -7,6¹ 46,4¹ -0,6¹ 45,3² 6,9² inkontinensprodukter 9 Jämfört med närmast föregående kvartal. ² Jämfört med motsvarande period föregående år. Se även specifikation på sid 17-19. Nettoomsättningen uppgick till 40.797 (31.040) Mkr, en ökning med 31 % jämfört med föregående år. Förvärvet av mjukpappersverksamheten i Nordamerika bidrog med närmare hälften av ökningen. Försäljningsprishöjningar och bättre produktmix ökade omsättningen med 3 % medan egen tillväxt bidrog med 2 %. Valutakursförändringar ökade omsättningen med 11 %. Rörelseresultatet förbättrades med 54 % och uppgick till 4.473 (2.909) Mkr. Förbättringen beror på pris och mixförbättringar, volymtillväxt och företagsförvärv. Valutakursförändringar påverkade rörelseresultatet negativt med 2 %. Den negativa effekten, orsakad av en allt starkare US- dollar som påverkat råvarukostnaderna, har således överstigit effekten av svenska kronans försvagning. Satsningarna på marknadsföring och reklam ökade med 15 %. Samtliga produktsegment förbättrade sina rörelseresultat. Jämfört med tredje kvartalet ökade rörelseresultatet i fjärde kvartalet till 1.240 (1.200) Mkr. Ökningen beror på lägre kostnader för insatsvaror och bättre produktmix medan kostnader för marknadsföring och reklamsatsningar ökat. Den nordamerikanska mjukpappersverksamheten återhämtade sig något. För fluffprodukterna har råvarukostnaderna i stort sett varit oförändrade jämfört med tredje kvartalet medan mjukpappersprodukterna inom konsumentområdet haft fördel av lägre massapris. Konsumentprodukter Rörelseresultatet för konsumentprodukter ökade med 63 % till 2.269 (1.394) Mkr. Förbättringen beror främst på full effekt av föregående års successiva prishöjningar på mjukpapper, bättre produktmix och lägre råvarukostnader. Råvarukostnadssänkningen har dock begränsats av dollarkursutvecklingen. Barnblöjor och menstruationsprodukter uppvisade ökade volymer och förbättrat resultat. Rörelseresultatet för barnblöjor mer än fördubblades. Jämfört med tredje kvartalet ökade resultatet under fjärde kvartalet med 14 % till 699 (611) Mkr, främst till följd av ett bättre resultat för mjukpapper och barnblöjor. Rörelsemarginalen förbättrades med 2 procentenheter och uppgick till 13 (11) %. AFH- och inkontinensprodukter För AFH- och inkontinensprodukter uppgick rörelseresultatet till 2.204 (1.515) Mkr vilket var 45 % högre än föregående år. Resultatet förbättrades, förutom av de nordamerikanska förvärven, av högre genomsnittspriser och lägre råvarukostnader, inom båda produktområdena. Inkontinensområdet bidrog även med en stark volymutveckling samtidigt som satsningar på reklam och marknadsföring ökade. I jämförelse med tredje kvartalet minskade rörelseresultatet i fjärde kvartalet med 8 % och uppgick till 541 (589) Mkr. Resultatförsämringen beror på ett något lägre resultat inom AFH-segmentet i Europa samt stora produktlanseringar inom området för inkontinensprodukter, som fortsatt visade en stark volymtillväxt. En viss återhämtning skedde inom AFH- segmentet i Nordamerika. AFFÄRSOMRÅDE FÖRPACKNINGAR Mkr 01:4 01:3 01:2 01:1 0112 0012 Nettoomsättning 7.400 7.284 7.659 6.887 29.230 24.636 Rörelseöverskott 1.177 1.199 1.258 1.212 4.846 4.248 Rörelseresultat 777 800 851 858 3.286 2.977 Bruttomarginal, %¹ 16 16 16 18 17 17 Rörelsemarginal, %¹ 11 11 11 13 11 12 Produktion Linerprodukter, kton 567 591 599 648 2.405 2.505 Leveranser Linerprodukter, kton 571 579 615 645 2.410 2.472 Wellpapp, Mm² 956² 953² 997² 1.017 3.923² 3.782 ¹ Justerat för den externa byteshandeln med liner ökar marginalerna med ca 2 %. ² I volymerna ingår inte de nordamerikanska förvärven. Nettoomsättningen under perioden uppgick till 29.230 (24.636) Mkr, en ökning med 19 %. Ökningen är i huvudsak hänförlig till företagsförvärv, 15 procentenheter, medan pris, mix och volymeffekter sänkt nettoomsättningen med 4 %. Valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 8 %. Rörelseresultatet uppgick till 3.286 (2.977) Mkr, en förbättring med 10 %. Resultatet har påverkats positivt av lägre råvarukostnader och företagsförvärv medan energikostnader samt något lägre volymer har dämpat resultatförbättringen. Valutakursförändringar ökade resultatet med 7 %. Rörelseresultatet i fjärde kvartalet var något lägre än i det tredje kvartalet till följd av mixförändringar och utökade produktionsbegränsningar. Wellpappförpackningar Marknaden för wellpappförpackningar har inte vuxit jämfört med föregående år, vilket är en följd av den kraftiga nedgången som drabbat elektronik-, telekom- och fordonsindustrin över hela Europa och då främst i Storbritannien och Norden. Volymutvecklingen för SCAs wellpapprörelse har varit något svagare än marknadens. Verksamheten i Nordamerika har påverkats negativt av försvagningen inom elektroniksegmentet, vilken dock delvis kompenserats av en fortsatt god utveckling inom läkemedelssegmentet. För att möta effekterna av den ekonomiska avmattningen genomförs för närvarande särskilda kostnadsbesparings- och effektiviseringsprogram i Storbritannien, Danmark, Finland, Ryssland och Nordamerika. Wellpappråvara SCA har under året genomfört kraftiga produktionsbegränsningar för såväl kraft- som testliner för att balansera efterfråge- och lagersituationen. AFFÄRSOMRÅDE SKOGSINDUSTRIPRODUKTER Mkr 01:4 01:3 01:2 01:1 0112 0012 Nettoomsättning 3.621 3.257 3.296 3.382 13.556 12.876 Rörelseöverskott 1.068 1.007 1.003 1.033 4.111 3.758 Rörelseresultat 776 710 730 760 2.976 2.720 Bruttomarginal, % 29 31 30 31 30 29 Rörelsemarginal, % 21 22 22 22 22 21 Produktion Tryckpapper, kton 309 305 318 316 1.248 1.286 Sågade trävaror, km³ 185 151 161 154 651 654 Leveranser Tryckpapper, kton 318 307 298 297 1.220 1.293 Sågade trävaror, km³ 160 152 173 171 656 647 Se även specifikation på sid 17-19. Nettoomsättningen för affärsområdet Skogsindustriprodukter ökade med 5 % och uppgick till 13.556 (12.876) Mkr. Ökningen beror på valutakursförändringar som ökat omsättningen med 4 % samt på högre priser. Nettoomsättningen i fjärde kvartalet har påverkats av utökade virkesbyten med cirka 250 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 2.976 (2.720) Mkr, en ökning med 9 %. Rörelseresultatet förbättrades för tryckpappersverksamheten, främst genom höjda priser och valutakursförändringar, medan massarörelsen visade försämrat resultat. Rörelseresultatet för affärsområdet ökade med 11 % till följd av valutakursförändringar. Jämfört med tredje kvartalet ökade rörelseresultatet i det fjärde kvartalet med 9 %, främst till följd av högre volymer och valutakursförändringar. Tryckpapper Rörelseresultatet inom tryckpappersverksamheten uppgick till 1.818 (1.348) Mkr, en ökning med 35 %. Valutakursförändringar samt de försäljningsprishöjningar som genomfördes under första kvartalet har förbättrat resultatet. Denna resultateffekt har dock begränsats av betydligt högre kostnader för kemikalier och energi. För tidnings- och SC-papper har marknaden varit balanserad med stabila priser, medan efterfrågan på LWC-papper varit vikande. Under perioden har produktionsbegränsningar förekommit för främst LWC-papper. Rörelseresultatförbättringen i fjärde kvartalet jämfört med det tredje uppgick till 3 %. Kvartalets resultatförbättring beror främst på positiva valutakurseffekter. Massa, virke och sågade trävaror Rörelseresultatet uppgick till 1.158 (1.372) Mkr och var därmed 16 % lägre än föregående år. Nedgången beror på resultatfallet i massarörelsen medan skogs- och trävarurörelserna har förbättrat resultatet. Jämfört med tredje kvartalet ökade rörelseresultatet i fjärde kvartalet med 23 %, beroende på ett bättre rörelseresultat i skogsrörelsen, ett högre kapacitetsutnyttjande i massarörelsen och positiva valutakurseffekter. GOODWILL OCH ÖVRIGT Koncernens goodwill ökade främst på grund av de nordamerikanska förvärven och uppgår till 16.149 (11.218) Mkr. Goodwill skrivs av under 20 år. Goodwillavskrivningarnas fördelning mellan affärsområdena återfinns på sidorna 12 och 18. Under rubriken Övrigt i resultatrapporteringen (se sid 12) redovisas koncerngemensamma kostnader samt finans- och försäkringsverksamheterna. Resultatet uppgick till -233 (-18) Mkr. I föregående års resultat ingick vinsten från en leasingtransaktion om 138 Mkr. Den kvarstående kostnadsökningen beror på ökade försäkringskostnader och ökade omkostnader i samband med förvärven i Nordamerika. Föregående år redovisades i rörelseresultatet poster av engångskaraktär uppgående till 2.031 Mkr, utgörande nettot av reavinst från försäljningen av aktier i Modo Paper och avsättning till strukturreserv. Under innevarande år föreligger inga poster av engångskaraktär. Under året har SCA ökat sin kapitalandel i Scaninge Timber AB, från 40,6 % till 59,4 %, med oförändrad rösträtt i bolaget 50 %. För den förhöjda kapitalandelen erlade SCA en köpeskilling om 70 Mkr. Affären slutfördes under december. PERSONAL Vid utgången av året uppgick antalet anställda till 40.320 (34.953). Ökningen beror främst på förvärven i Nordamerika. UTDELNING Utdelningen föreslås öka med 13 % till 8:75 (7:75) kr per aktie och uppgår därmed till 2.016 Mkr. Den genomsnittliga utdelningstillväxten under den senaste femårsperioden har därmed uppgått till 12 % per år. MARKNADSUTSIKTER Efterfrågan på koncernens produkter i Europa har varit förhållandevis god under år 2001 trots en ganska påtaglig försvagning av allmänkonjunkturen. Inför 2002 bedöms efterfrågan förbli fortsatt god för koncernens konsumentnära produkter. För övriga produkter, som är beroende av utvecklingen inom industrisektorn, är efterfrågan mera svårbedömd. I Nordamerika fick den allmänna konjunkturnedgången under 2001 en påtaglig inverkan på efterfrågan på koncernens förpacknings- och mjukpappersprodukter. Även priserna kom under press. Inkontinensområdet förblev dock i stort opåverkat. Under hösten har läget dock stabiliserats och en viss, om än måttlig, återhämtning skedde under fjärde kvartalet. Någon ytterligare försvagning bedöms inte ske. En eventuell återhämtning av den amerikanska ekonomin under året bör ganska snabbt kunna förbättra efterfrågebilden för de aktuella produktområdena. Råvarukostnader och energikostnader förväntas förbli stabila under inledningen av år 2002. ÖVRIGT SCA-koncernens delårsbokslut följer Redovisningsrådets rekommendationer. Anpassning har skett till Redovisningsrådets nya rekommendation RR9 beträffande inkomstskatter, men i övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade. Till följd av rekommendationen och dess krav på bruttoredovisning ökar koncernens avsättningar för uppskjuten skatt med 2,0 miljarder kronor, en ökning som mötts med motsvarande uppskrivning av skogs- och marktillgångarna. Vidare har i anslutning till årsbokslutet, i enlighet med rekommendationen RR5, motsvarande förändring gjorts även för år 2000. Dessutom har bruttoredovisning införts enligt gällande redovisningsregler beträffande koncernens skatteskulder och pensionsskulder. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma äger rum torsdagen den 11 april 2002 kl. 15.00 i Aula Magna vid Stockholms universitet. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås tisdagen den 16 april. Utbetalning genom VPC beräknas ske fredagen den 19 april. Årsredovisning för 2001 beräknas utkomma i mitten av mars 2002. Delårsrapporter under 2002 lämnas den 26 april, 30 juli och 30 oktober. NOMINERINGSKOMMITTÉ I nomineringskommittén, vars uppgift är att framlägga förslag rörande sammansättningen av SCAs styrelse, ingår Bo Rydin, styrelseordförande i SCA, Curt Källströmer, Handelsbankens Stiftelser, Christer Elmehagen, AMF Pension, Björn Lind, SEB Fonder samt Peter Rudman, Nordea Fonder. AKTIEFÖRDELNING 01-12-31 Serie A Serie B Summa Registrerat antal aktier 45.787.127 186.414.428 232.201.555 Varav aktier i eget förvar - (1.800.000) (1.800.000) Ej konverterade förlagslån - 1.169.908 1.169.908 Ej utnyttjade teckningsoptioner - 1.741.206 1.741.206 Totalt efter full konvertering 45.787.127 189.325.542 235.112.669 Under fjärde kvartalet har 2.047.895 aktier av serie A omvandlats till aktier av serie B. Vid utgången av kvartalet hade därmed andelen A- aktier sjunkit från 20,6 % till 19,7 %. Omvandlingen av aktier har skett på begäran av berörda aktieägare och med stöd av det omvandlingsförbehåll som infördes i bolagsordningen 1999. Beräknat enligt Redovisningsrådets rekommendationer motsvarar effekterna av utestående konvertibel- och optionsprogram en maximal utspädning med 0,7 %, vars effekt beaktats vid framräknandet av periodens vinst per aktie. Stockholm den 30 januari 2002 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Sverker Martin-Löf Verkställande direktör och koncernchef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/30/20020130BIT00410/bit0003.doc Hela bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/30/20020130BIT00410/bit0003.pdf Hela bokslutskommunikén