Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 02:32 02:2 02:1 02092 0109 Vinst per aktie, kr¹ 6:27 6:05 5:89 18:21 17:79 Rörelsens kassaflöde per 11:74 9:36 6:83 27:93 33:16 aktie, kr¹ Nettoomsättning, Mkr 22.247 22.355 21.015 65.617 60.871 Resultat efter finansiella 2.032 2.026 1.967 6.025 5.978 poster, Mkr Nettoresultat, Mkr 1.456 1.404 1.365 4.225 4.135 1 Historik omräknad med hänsyn tagen till nyemission för personaloptionsändamål om 1,8 miljoner aktier 2001 (se sid 10). 2 Inklusive engångseffekt från försäljningen av Zewathener, 88 Mkr. Jämfört med första nio månaderna 2001 ·Vinst per aktie ökade med 2 %. ·Hygienprodukters rörelseresultat ökade med 28 % medan rörelseresultaten för Förpackningar och Skogsindustriprodukter sjönk med 9 % respektive 35 %. ·Rörelsemarginalen ökade för Hygienprodukter. Jämfört med andra kvartalet 2002 ·Vinst per aktie ökade med 4 %. ·Förpackningars rörelseresultat förbättrades med 20 %, Hygienprodukters resultat var i nivå med föregående kvartal medan rörelseresultatet för Skogsindustriprodukter sjönk med 17 %. ·Rörelsemarginalen ökade för Förpackningar och Hygienprodukter. Nomineringskommitté ·Nomineringskommitté är utsedd, se sid 8. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Vinst per aktie ökade med 2 % jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 18:21 (17:79) kronor. Nettoresultatet uppgick därmed till 4.225 (4.135) Mkr. Koncernens nettoomsättning uppgick till 65.617 (60.871) Mkr och var därmed 8 % högre än föregående år. Av ökningen är 9 % hänförligt till företagsförvärv medan högre volymer bidrog med 3 %. Lägre priser har sänkt nettoomsättningen med 4 %. Valutakursförändringar hade endast marginell effekt på koncernens nettoomsättning. Koncernens rörelseresultat uppgick till 6.783 (7.040) Mkr, och var därmed 4 % lägre än föregående år. Rörelseresultatet för Hygienprodukter uppgick till 4.130 (3.233) Mkr, en ökning med 28 %. Inom Förpackningar minskade rörelseresultatet med 9 % till 2.279 (2.509) Mkr, medan Skogsindustriprodukters rörelseresultat uppgick till 1.426 (2.200) Mkr, en minskning med 35 %. Valutakursförändringar påverkade rörelseresultatet positivt med 5 %. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 10,3 (11,6) %. För Hygienprodukter steg marginalen till 12 (11) % samtidigt som den sjönk till 10 (11) % för Förpackningar och till 14 (22) % för Skogsindustriprodukter. Finansiella poster uppgick till -758 (-1.062) Mkr. Trots en genomsnittligt högre nettolåneskuld, till följd av företagsförvärv, har betydligt lägre räntesatser medfört en förbättring av finansiella poster med 304 Mkr. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 6.025 (5.978) Mkr och var därmed marginellt bättre än föregående år. Avkastningen på eget kapital uppgick till 12 (14) % och avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 13 (14) %. Jämförelse med andra kvartalet 2002 Koncernens vinst per aktie ökade med 4 % jämfört med föregående kvartal och uppgick till 6:27 (6:05) kr. Rörelseresultatet för Förpackningar ökade med 20 %, Hygienprodukters resultat var i nivå med resultatet i det andra kvartalet medan resultatet för Skogsindustriprodukter sjönk med 17 %. Valutakursförändringar påverkade rörelseresultatet negativt med 2 %. Inom hygienrörelsen ökade rörelseresultatet för institutionella produkter till följd av prishöjningar. Däremot sjönk rörelseresultatet något för Konsumentprodukter till följd av bortfallet av bidrag från den vid halvårsskiftet avyttrade tampongrörelsen ("o.b.") och den sydeuropeiska mjukpappersrörelsens lägre volymer under semestermånaden augusti. Förpackningars rörelseresultat ökade dels till följd av högre priser, dels till följd av en realisationsvinst om 88 Mkr från försäljningen av Zewathener. Skogsindustriprodukters försämrade rörelseresultat är en följd av lägre volymer och lägre priser. Rörelsemarginalen för koncernen ökade under det tredje kvartalet från 10,1 till 10,3 %. Ökningen kan främst hänföras till Förpackningar men även Hygienprodukter uppvisar högre marginal. Finansiella poster uppgick till -267 (-238) Mkr. De under andra kvartalet erhållna utdelningarna, 64 Mkr, har till viss del kompenserats av lägre räntekostnader under det tredje kvartalet. Delårsrapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på www.sca.com/Investors. Telefonkonferensen kommer att direktsändas via Internet (enbart för avlyssning). Krav: Windows Media Player eller Real Player.Senare samma dag kommer en inspelad version av telefonkonferensen att finnas tillgänglig på vår webbplats. För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef, tel 08-788 51 25 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations, tel 08-788 52 34 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00550/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00550/wkr0002.pdf Hela rapporten