SCAs bolagsstämma 2001

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs bolagsstämma 2001 Koncernchefens kommentarer kring marknadsläget Utöver en sammanfattning av verksamheten under år 2000 och koncernens utvecklingsplaner lämnades en uppdaterad information om marknadsläget. Därvid konstaterades beträffande skogsindustriprodukter att efterfrågan på massa och returfiber är fortsatt vikande. Massapriset har successivt justerats nedåt och är fortfarande under press. Returpappersmarknaden har dock på sistone i Sydeuropa visat viss återhämtning efter höstens kraftiga fall. Kraftliner- och testlinerleveranserna är lägre än under det fjärde kvartalet 2000, dock råder balans på marknaden till följd av produktionsneddragningar. De lägre returpapperspriserna har medfört temporära rabatter på testliner. Kraftlinerpriserna är för närvarande stabila trots ett fortsatt svagt marknadsläge i Nordamerika. En ökad import till Europa av kraftliner har också noterats. Marknadsläget är fortsatt svagt inom bestruket finpapper, vilket skapat viss osäkerhet för LWC-kvaliteten i form av minskade leveranser och ökad priskonkurrens. Även för övriga tryckpapperskvaliteter noteras en dämpad leveranstakt. För wellpapp är efterfrågan i Europa stabil, även om volymerna är klart lägre än under fjärde kvartalet 2000. Viss ökad priskonkurrens har även observerats inför en befarad nedgång i den europeiska industriproduktionen. För mjukpapper och fluffprodukter är efterfrågan stabil, dock är volymerna lägre än under fjärde kvartalet 2000. Fortsatta kostnadshöjningar sker på energi- och transportområdet, vilka dock huvudsakligen kompenseras av de fortsatt fallande råvarukostnaderna. Via SCAs webbsida www.sca.se ges möjlighet att se den bandade versionen av koncernchefens anförande från bolagsstämman. Anförandet finns tillgängligt från och med klockan 22:00 den 6 april. Förändringar i styrelsen Till ny ledamot i styrelsen invaldes tillträdande verkställande direktören i AB Industrivärden, Anders Nyrén. Christer Gardell och Clas Reuterskiöld hade båda avböjt omval. Jämte Nyrén och representanter för bolagets anställda, kommer styrelsen därmed att bestå av Erik Engström, Sören Gyll, Tom Hedelius, Sverker Martin-Löf, Lars Ramqvist samt Bo Rydin. Utdelning Bolagsstämman fastställde utdelningen för verksamhetsåret 2000 till 7:75 kronor (6:80 kronor) per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning infaller onsdagen den 11 april 2001 och utbetalning genom VPC beräknas kunna ske onsdagen den 18 april 2001. Förvärv och överlåtelse av egna aktier Bolagsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier av serie A och/eller serie B på börs och om överlåtelse av bolagets sålunda förvärvade egna aktier på börs eller på annat sätt, innefattande överlåtelse med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Förvärv skall få ske av upp till 11 miljoner aktier i bolaget, motsvarande närmare 5 % av antalet utgivna aktier, till ett pris per aktie inom det vid förvärvstillfället på börsen registrerade kursintervallet. Överlåtelse skall få ske av samtliga sålunda förvärvade egna aktier. Överlåtelse på börs skall få ske till lägst ett pris per aktie inom det vid överlåtelsetillfället på börsen registrerade kursintervallet. Överlåtelse på annat sätt skall få ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde. Syftet med förslaget är att ge styrelsen möjlighet att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv samt för att säkra kostnader i optionsprogram. Personaloptionsprogram för ledande befattningshavare Bolagsstämman fattade beslut om ett personaloptionsprogram som baseras på en motsvarighet till s.k. Treasury Stock. Beslutet innebär att bolagsordningen ändras på så sätt att inlösenbara limiterade preferensaktier av serie C kan utges samt att en omvandlingsklausul införs i bolagsordningen med innebörd att C-aktier kan omvandlas till B-aktier på begäran av styrelsen. Vidare beslutade stämman att en riktad kontantemission om sammanlagt 1.800.000 aktier av serie C skall genomföras till AB Industrivärden och/eller något av dess dotterbolag, varvid teckningskursen skall motsvara aktiens nominella belopp om 10 kronor. De nya aktierna skall tecknas och betalas under tiden den 7 maj - 18 maj 2001. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, under tiden längst intill nästa ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om ett riktat förvärvserbjudande till samtliga ägare av aktier av serie C avseende 1.800.000 aktier till ett pris i intervallet 10 kronor till 11 kronor per aktie. Bolagsstämman beslutade slutligen att högst 1.800.000 aktier av serie C, efter omvandling till aktier av serie B, skall överlåtas till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SCA-koncernen som omfattas av villkoren för personaloptionsprogrammet. Vidare skall dotterbolag inom SCA-koncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådant dotterbolag skall vara skyldigt att omgående försälja aktier till de personer som omfattas av programmet. Rätt att förvärva aktier skall utövas enligt villkoren för programmet, d.v.s. med vissa undantag från mitten av maj 2002 till och med början av 2009. Personer som omfattas av personaloptionsprogrammet skall för varje aktie betala det pris som, i förekommande fall efter viss avrundning, motsvarar genomsnittlig senaste betalkurs för aktie av serie B i SCA på OM Stockholmsbörsen under viss period före den dag tilldelning av personaloptioner skall ske. Syftet med ändringen av bolagsordningen, den riktade kontantemissionen, bemyndigandet för styrelsen att fatta beslut om riktat förvärvserbjudande samt överlåtelse av förvärvade egna aktier är att på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt genomföra personaloptionsprogrammet och därigenom bereda ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner möjligheten till delägande i bolaget. Ett genomförande av personaloptionsprogrammet beräknas sammanlagt erfordra 1.800.000 aktier, motsvarade cirka 0,77 % av antalet utgivna aktier och 0,27 % av rösterna. Med tidigare beslutade incitamentsprogram uppgår antalet aktier i sådana program till 4.700.000, motsvarande 2,02 % av det sammanlagda antalet utgivna aktier, respektive 0,70 % av röstetalet. Beräknad enligt principer fastlagda av Sveriges Finansanalytikers Förening orsakar tilldelningen av optioner i personaloptionsprogrammet en vinstutspädning per aktie uppgående till 0,14 %. Emissionen och förvärvserbjudandet beräknas vara genomförda före sommaren 2001. I samband med detta kommer implementeringen av personaloptionsprogrammet att påbörjas. Stockholm den 6 april 2001 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef, telefon 070-574 88 08 Michael Bertorp, vVD, telefon 070-590 51 22 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations, telefon 070- 575 29 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/06/20010406BIT00820/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/06/20010406BIT00820/bit0002.pdf