SCA halvårsrapport 1 jan-30 juni 2001

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2001 01:2 01:1 0106 0006 11:72 Vinst per aktie, kr1 6:04 5:68 9:77 Rörelsens kassaflöde per aktie, kr1 14:54 6:15 20:69 10:09 Nettoomsättning, Mkr 21.556 18.522 40.078 32.343 Resultat efter finansiella poster, 2.017 1.963 3.980 3.443 Mkr Resultat efter skatt, Mkr 1.407 1.323 2.730 2.279 1 Historik omräknad med hänsyn tagen till nyemission om 1,8 miljoner aktier 2001. Vinst per aktie förbättrades med 20%. Rörelsens kassaflöde mer än fördubblades. Högre rörelseresultat inom samtliga affärsområden; Hygienprodukter 56%, Förpackningar 28% och Skogsindustriprodukter 15%. Vinst per aktie 6% högre i andra kvartalet jämfört med det första. Integrationen av de förvärvade verksamheterna i Nordamerika fortlöper planenligt. Effekten på vinst per aktie i andra kvartalet uppgick till 0,40 kr. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Vinst per aktie ökade med 20 % och uppgick till 11:72 (9:77) kronor. Resultatet efter skatt uppgick till 2.730 (2.279) Mkr. Koncernens nettoomsättning uppgick till 40.078 (32.343) Mkr och var därmed 24 % högre än motsvarande period föregående år. Av ökningen beror 13 % på tillväxt, främst genom företagsförvärv, medan högre försäljningspriser och förbättrad produktmix bidrog med 3 %. Valutakursförändringar ökade koncernens nettoomsättning med 8 %. Koncernens rörelseresultat uppgick till 4.650 (4.044) Mkr, en ökning med 15 % jämfört med föregående år. Exklusive resultatandelen i Modo Paper, som ingick med 524 Mkr i resultatet för första halvåret 2000, var ökningen 32 %. Resultaten förbättrades inom samtliga affärsområden. Rörelseresultatet för Hygienprodukter uppgick till 2.033 (1.304) Mkr, en ökning med 56 %, för Förpackningar till 1.709 (1.336) Mkr, en ökning med 28 %, och för Skogsindustriprodukter till 1.490 (1.293) Mkr, en ökning med 15 %. För Hygienprodukter och Förpackningar bidrog de nordamerikanska förvärven med 17 respektive 7 procentenheter av förbättringen. Finansiella poster uppgick till -670 (-601) Mkr. En genomsnittligt lägre nettolåneskuld har ej fullt ut kompenserat effekterna av högre räntesatser och den svenska kronans försvagning. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 3.980 (3.443) Mkr, en förbättring med 16 % jämfört med motsvarande period föregående år. Valutakursförändringar ökade koncernens resultat efter finansiella poster med 11 %. Exklusive poster av engångskaraktär uppgick avkastningen på eget kapital till 14 (14) % och avkastningen på sysselsatt kapital till 15 (13) %. Nettoomsättning och resultat från de nordamerikanska verksamheter som förvärvades under inledningen av 2001 har i det andra kvartalets resultat inkluderats från och med förvärvstidpunkten, för mjukpappersrörelsen den 2 mars och för förpackningsföretaget den 9 mars. Nettoomsättningen för dessa verksamheter utgjorde drygt 7 % av koncernens nettoomsättning. Effekten på vinst per aktie uppgick till 0,40 kr. Integrationen fortlöper planenligt och utvecklingen motsvarar uppställda mål. Jämförelse med första kvartalet 2001 Koncernens vinst per aktie förbättrades med 6 % till 6:04 kr. Hygienprodukter förbättrade sitt rörelseresultat med 37 %. Exklusive förvärvet i Nordamerika förbättrades resultatet med 12 %. Förpackningar nådde ett resultat i nivå med första kvartalet. Exklusive förvärvet av förpackningsrörelsen i Nordamerika försämrades resultatet med 12 %. Till följd av ett lägre massapris försämrades rörelseresultatet för Skogsindustriprodukter med 4 %. Tryckpappersverksamheten förbättrade dock sitt rörelseresultat med 22 % och uppvisade därmed det bästa kvartalsresultatet någonsin. Till följd av de nordamerikanska förvärven ökade koncernens finansiella kostnader. Valutakursförändringar påverkade andra kvartalets resultat positivt med 4 %. KASSAFLÖDE Det kassamässiga rörelseöverskottet uppgick till 7.431 (5.737) Mkr, motsvarande 19 (18) % av nettoomsättningen. Under perioden har rörelsekapitalförändringen uppgått till 6 (-1.516) Mkr. Förbättringen härrör främst från hygienrörelsen. De löpande nettoinvesteringarna uppgick till 1.447 (946) Mkr, vilket jämte övriga poster gav ett operativt kassaflöde om 5.967 (3.217) Mkr. Rörelsens kassaflöde, d v s kassaflödet före strategiska investeringar och utdelning, uppgick till 4.824 (2.357) Mkr eller 20:69 (10:09) kronor per aktie. Företagsförvärven under perioden uppgick till 11.591 Mkr och utgörs till största delen av de nordamerikanska förvärven. Strategiska investeringar i maskiner och anläggningar, avyttringar samt strukturkostnader uppgick till 841 Mkr. Jämförelse med första kvartalet 2001 Det kassamässiga rörelseöverskottet uppgick till 3.995 (3.436) Mkr och rörelsekapitalet sjönk. Trots högre löpande investeringar kom därmed det operativa kassaflödet att uppgå till 3.872 Mkr, 1.777 Mkr högre än under föregående kvartal. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/27/20010727BIT00080/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/27/20010727BIT00080/bit0001.pdf