SCA Delårsrapport, 1 januari-31 mars 2001

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 01:1 00:1 00:4 Vinst per aktie, kr 5:72 4:79 6:00 Rörelsens kassaflöde per aktie, kr 6:19 3:79 9:32 Nettoomsättning, Mkr 18.522 15.992 18.030 Resultat efter finansiella poster, Mkr 1.963 1.670 2.048 Resultat efter skatt 1.323 1.109 1.389 · Vinst per aktie förbättrades med 19 %. · Högre resultat i samtliga affärsområden, Förpackningar 29 %, Hygienprodukter 27 % och Skogsindustriprodukter 25 %. · Oförändrade rörelseresultat och marginaler inom samtliga affärsområden jämfört med fjärde kvartalet 2000. · Fortsatt stabil efterfrågan på koncernens produkter trots en allt mer tydlig konjunkturavmattning. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Vinst per aktie, efter utspädning, ökade med 19 % och uppgick till 5:72 (4:79) kronor. Resultatet efter skatt uppgick till 1.323 (1.109) Mkr. Omsättning och resultat från de nordamerikanska verksamheter som förvärvades under inledningen av 2001 har ej inkluderats i det första kvartalets resultat. Ej heller har ränta på erlagd köpeskilling belastat resultatet. Affärerna slutfördes under mars månad och preliminära förvärvskalkyler har inkluderats i koncernens balansräkning. Som tidigare meddelats kommer dessa verksamheter att konsolideras i SCAs resultat från och med det andra kvartalet. Skälet till senareläggningen av konsolideringen av omsättning och resultat är det nu pågående arbetet med att fastställa definitiva förvärvsbalansräkningar samt en anpassning av redovisningsprinciperna i dessa bolag. Resultaten i de förvärvade enheterna har sedan övertagandet motsvarat de bedömningar som gjordes i samband med förvärvens offentliggörande. Koncernens nettoomsättning uppgick till 18.522 (15.992) Mkr och var därmed 16 % högre än föregående år. Försäljningsprishöjningar och förbättrad produktmix medförde en omsättningsökning om 7 % medan expansion genom företagsförvärv och organisk tillväxt bidrog med 4 %. Valuta-kursförändringar ökade koncernens nettoomsättning med 5 %. Koncernens rörelseresultat uppgick till 2.213 (1.951) Mkr, en ökning med 13 % jämfört med föregående år. Exklusive resultatandelen i Modo Paper, som ingick med 218 Mkr i resultatet för det första kvartalet 2000, var ökningen 28 %. Samtliga affärsgrupper förbättrade resultaten. Rörelseresultatet för Hygienprodukter uppgick till 858 (673) Mkr, en ökning med 27 %, för Förpackningar 858 (665) Mkr, en ökning med 29 %, och för Skogsindustriprodukter 760 (607) Mkr, en ökning med 25 %. Valutakursförändringar ökade koncernens rörelseresultat med 4 %. Finansiella poster uppgick till -250 (-281) Mkr. Högre räntesatser har under perioden mer än kompenserats av en genomsnittligt lägre nettolåneskuld. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1.963 (1.670) Mkr, en förbättring med 18 % jämfört med motsvarande period föregående år. Exklusive poster av engångskaraktär uppgick avkastningen på eget kapital till 14 (13) % och avkastningen på sysselsatt kapital till 15 (12) %. Jämförelse med det fjärde kvartalet 2000 Koncernens resultat var marginellt lägre än under det fjärde kvartalet. Samtliga affärsgrupper hade dock i stort sett oförändrade rörelseresultat och det lägre koncernresultatet berodde på att i fjärde kvartalet ingick en vinst om 140 Mkr från en leasingtransaktion. Valutakursförändringar ökade resultatet under perioden med cirka 80 Mkr. KASSAFLÖDE Det kassamässiga rörelseöverskottet uppgick till 3.436 (2.837) Mkr, motsvarande 19 (18) % av nettoomsättningen. Den säsongsmässiga ökningen av rörelsekapitalet uppgick till 769 (1.105) Mkr medan de löpande nettoinvesteringarna uppgick till 498 (402) Mkr. Det operativa kassaflödet uppgick därmed till 2.095 (1.319) Mkr. Rörelsens kassaflöde, d v s kassaflödet före strategiska investeringar och utdelning, uppgick till 1.435 (880) Mkr eller 6:19 (3:79) kronor per aktie. Företagsförvärven under perioden uppgick till 11.238 Mkr och avsåg förvärven av Georgia-Pacifics amerikanska mjukpappersrörelse och det amerikanska förpackningsföretaget Tuscarora. Denna summa motsvarar de köpeskillingar som på skuldfri bas uppgick till 850 MUSD för mjukpappersföretaget och 284 MUSD för förpackningsföretaget. Strategiska investeringar i maskiner och anläggningar samt strukturkostnader uppgick till 177 Mkr. Jämförelse med det fjärde kvartalet 2000 Det kassamässiga rörelseöverskottet uppgick till 3.436 (3.572) Mkr medan den säsongsmässiga ökningen av rörelsekapitalet medförde att rörelsens kassaflöde om 1.435 Mkr var 724 Mkr lägre än under föregående kvartal. Mkr 01:1 00:1 00:4 Nettoomsättning 18.522 15.992 18.030 Kassamässigt rörelseöverskott 3.436 2.837 3.572 % av nettoomsättning 19 18 20 Löpande investeringar, netto -498 -402 -818 % av nettoomsättning 3 3 5 Förändring av rörelsekapital -769 -1.105 304 Övrig operativ kassaflödesförändring -74 -11 -29 Operativt kassaflöde 2.095 1.319 3.029 Skattebetalning etc1 -272 -246 -591 Fritt kassaflöde 1.823 1.073 2.438 Dito per aktie, kr 7:86 4:63 10:52 Räntebetalningar efter skatt -388 -193 -279 Rörelsens kassaflöde 1.435 880 2.159 Dito per aktie, kr 6:19 3:79 9:32 Strategiska investeringar, netto -11.415 -635 -20 Kassaflöde före utdelning -9.980 245 2.139 1 Skatt hänförlig till rörelseresultatet. FINANSIERING Nettolåneskulden uppgick till 27.630 Mkr, vilket var 11.750 Mkr högre än vid årets början. Förändringen beror på de amerikanska förvärven som medförde ett utflöde för förvärv och strategiska investeringar om 11.415 Mkr samt nettoutfallet av rörelsens kassaflöde, 1.435 Mkr, och valutaeffekter om -1.770 Mkr till följd av den svenska kronans försvagning. Skuldsättningsgraden uppgick till 0,64 (0,66) ggr. Räntetäckningsgraden uppgick till 8,9 (7,0) ggr. AFFÄRSOMRÅDE HYGIENPRODUKTER 01:1 00:1 00:4 Mkr Nettoomsättning 8.586 7.402 8.291 Rörelseöverskott 1.270 1.036 1.283 Rörelseresultat 858 673 865 Bruttomarginal, % 15 14 15 Rörelsemarginal, % 10 9 10 Volymutveckling, % Konsumentprodukter -0,5¹ 3,32 4,3¹ 1,0¹ AFH och inkontinensprodukter -0,6¹ 5,62 1,6¹ 2,7¹ 1 Jämfört med närmast föregående kvartal. 2 Jämfört med motsvarande period föregående år. Se även specifikation på sid 16-18. Nettoomsättningen uppgick till 8.586 (7.402) Mkr, en ökning med 16 % jämfört med föregående år. Förvärv och egen tillväxt ökade omsättningen med 4 %. Försäljningsprishöjningar och bättre produktmix ökade omsättningen med 6 % medan valutakursförändringar påverkade den positivt med 6 %. Rörelseresultatet förbättrades med 27 % och uppgick till 858 (673) Mkr. Förbättringen härrör i första hand från försäljningsprishöjningar och volymtillväxt som till viss del motverkats av ökade kostnader främst för massa och andra insatsvaror. Jämfört med det fjärde kvartalet var resultat och rörelsemarginal oförändrade. Högre kostnader för energi och en i jämförelse med fjärde kvartalet högre, men mer normal, kostnadsnivå för reklam och marknadsföring kompenserades av en bättre produkt- och marknadsmix samt lägre råvarukostnader för mjukpappersverksamheten. För fluffprodukterna har däremot råvarukostnaderna i stort varit oförändrade under kvartalet. Konsumentprodukter För konsumentprodukter ökade resultatet med 50 % till 467 (311) Mkr. Förbättringen berodde främst på under fjolåret genomförda prishöjningar på mjukpapper som trots högre massapriser ökat marginalerna. Resultatet för övriga konsumentprodukter var i stort sett oförändrat. Jämfört med fjärde kvartalet ökade resultatet under första kvartalet med 3 %, från 455 Mkr till 467 Mkr till följd av lägre råvarukostnader, en effekt som dock dämpats av lägre volymer och stigande energikostnader. Rörelsemarginalen, som uppgick till 9 % , var oförändrad. AFH- och inkontinensprodukter För AFH- och inkontinensprodukter var rörelseresultatet 8 % högre än föregående år och uppgick till 391 (362) Mkr. Såväl bättre priser som högre volymer bidrog till ökningen. Kvartalets rörelseresultat minskade något och uppgick till 391 (410) Mkr jämfört med det fjärde kvartalet. Resultatminskningen beror i första hand på en viss volymnedgång, även här till följd av en strikt prispolitik samtidigt som effekten av minskade råvarukostnader kompenserade för stigande kostnader för bland annat energi och transporter. Nedgången av rörelsemarginalen från 12 % till 11 % beror bland annat på den ökade omsättningen i Nordamerika efter förvärvet av Serenity som inledningsvis har en lägre marginal. AFFÄRSOMRÅDE FÖRPACKNINGAR Mkr 01:1 00:1 00:4 Nettoomsättning 6.887 5.776 6.752 Rörelseöverskott 1.212 1.002 1.197 Rörelseresultat 858 665 854 Bruttomarginal, % 18 17 18 Rörelsemarginal, % 13 12 13 Produktion Linerprodukter, kton 648 647 612 Leveranser Linerprodukter, kton 645 647 601 Wellpapp, Mm2 1.017 920 992 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 6.887 (5.776) Mkr, en ökning med 19 %. Ökningen kan hänföras till företagsförvärv, 9 %, och genomslag av de under fjolåret genomförda försäljningsprishöjningarna på såväl wellpapp som wellpappråvaror samt mixförändringar, 5 %, medan valutaförändringar ökade omsättningen med 5 %. Rörelseresultatet uppgick till 858 (665) Mkr, vilket motsvarar en förbättring med 29 %. Ökningen berodde framför allt på höjda försäljningspriser men även till viss del på företagsförvärv. Höjda energi- och råvarukostnader har däremot dämpat resultatförbättringen. Valutakursförändringar ökade resultatet med 5 %. Jämfört med det fjärde kvartalet var resultat och marginaler oförändrade. Efterfrågesituationen har dock varit påtagligt svagare under inledningen av året. I synnerhet på vissa marknader, såsom Storbritannien och Norden, samtidigt som vissa segment inom industriförpackningar kraftigt avmattats, som t.ex. heavy-duty. Den svagare efterfrågan i kombination med mixförskjutningar har medfört att volymerna endast ökat marginellt trots att det fjärde kvartalet innehöll betydligt fler helgdagar. Högre virkespriser, ökande energikostnader samt den beskrivna mix- och marknadsförändringen har helt motverkat de positiva effekterna av fallande råvarupriser och något högre volymer. Wellpappförpackningar Marknadstillväxten bedöms ha uppgått till cirka 2 % under det första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Wellpappefterfrågan minskar i Storbritannien och inledningen av året har även i övrigt varit volymmässigt svag, om hänsyn tas till antal arbetsdagar. Volymutvecklingen för SCAs wellpapprörelse har varit lägre än marknadens till följd av tillämpandet av en strikt prispolitik. Wellpappråvara För att balansera lagersituationen genomfördes produktionsbegränsningar under andra halvåret 2000. Produktionen av kraft- och testliner har även under det första kvartalet begränsats för att undvika lageruppbyggnad. Vissa tidsbegränsade rabatter för testliner tillämpas för närvarande medan kraftlinerpriserna sjunkit något till följd av en viss ökning av importen till Europa. AFFÄRSOMRÅDE SKOGSINDUSTRIPRODUKTER Mkr 01:1 00:1 00:4 Nettoomsättning 3.382 3.095 3.376 Rörelseöverskott 1.033 869 997 Rörelseresultat 760 607 734 Bruttomarginal, % 31 28 30 Rörelsemarginal, % 22 20 22 Produktion Tryckpapper, kton 316 319 325 Sågade trävaror, km3 154 170 147 Leveranser Tryckpapper, kton 297 311 343 Sågade trävaror, km3 171 184 160 Se även specifikation på sid 16-18. Trots 5 % lägre leveranser av tryckpapper ökade nettoomsättningen för affärsområdet med 9 % och uppgick till 3.382 (3.095) Mkr, huvudsakligen beroende på högre försäljningspriser. Valutaeffekter ökade omsättningen med 1 %. Rörelseresultatet uppgick till 760 (607) Mkr, en ökning med 25 %. Resultatet förbättrades för såväl tryckpappersverksamheten som för massa- och skogsrörelsen. Jämfört med det fjärde kvartalet ökade resultatet med 4 %, främst beroende på ett högre resultat i skogsrörelsen som dock motverkades av ett lägre resultat i massaverksamheten. Tryckpapper Rörelseresultatet inom tryckpappersverksamheten uppgick till 380 (338) Mkr, en ökning med 12 %. Försäljningsprishöjningar genomfördes för samtliga kvaliteter under kvartalet. Resultateffekten av dessa har dock begränsats av betydligt högre kostnader för kemikalier, energi och massa samt vedråvara. Leveranserna var något lägre än under motsvarande period föregående år, framför allt för LWC där även produktionen begränsats. Resultatförbättringen gentemot det fjärde kvartalet blev endast marginell trots höjda priser och gynnsamma valutaeffekter. Skälet till detta är väsentligt lägre leveranser, framför allt av LWC, och högre kostnader för vedråvara och kemikalier. Marknaden är stabil både för tidnings- och SC-papper medan LWC marknaden försvagats under slutet av det första kvartalet. Massa, virke och sågade trävaror Rörelseresultatet uppgick till 380 (269) Mkr och var därmed 41 % högre än föregående år. Skogsrörelsens resultat förbättrades bland annat på grund av höjda virkespriser. Även massaverksamhetens resultat var betydligt högre än under motsvarande period föregående år då kvartalets genomsnittliga försäljningspriser, trots den pågående försvagningen av marknadssituationen, ändå var högre än under det första kvartalet 2000. Resultatet för sågverksrörelsen förbättrades främst på grund av rationaliseringsåtgärder. Jämfört med det fjärde kvartalet ökade resultatet med 6 %. En betydande förbättring av resultatet i skogsrörelsen, huvudsakligen på grund av högre virkespriser, mer än kompenserade för effekterna av lägre resultat i massarörelsen till följd av fallande priser och stigande råvarukostnader. PERSONAL Vid utgången av kvartalet var antalet anställda 38.639 (33.518), inklusive personalen från Georgia-Pacific och Tuscarora. MARKNADSUTSIKTER Efterfrågan på koncernens produkter är fortsatt stabil, trots en allt mer tydlig konjunkturavmattning. Volymtillväxten inom hygien- och wellpappområdena är dock klart svagare än under föregående år. Vidare har massapriserna sjunkit under inledningen av året och väntas falla ytterligare under det andra kvartalet. Även kraftlinerpriserna har sjunkit i Europa, dock betydligt mindre än i Nordamerika. Marknaden för tidnings- och SC-papper är stabil medan LWC-marknaden försvagats under slutet på det första kvartalet. Returpapperspriserna har stabiliserats. SCA kommer även fortsättningsvis att bedriva en strikt prispolitik inom samtliga produktområden och anpassa produktionen så att lagernivåerna inte stiger. För att ytterligare motverka effekten av konjunkturavmattningen kommer koncernens pågående effektiviserings- och integrationsåtgärder att intensifieras. ÖVRIGT SCA-koncernens delårsbokslut följer redovisningsrådets rekommendationer. Förutom att koncernen har anpassat redovisningen till redovisningsrådets nya rekommendation RR9 beträffande inkomstskatter är redovisningsprinciperna oförändrade. Latent skatt på tidigare uppskrivna skogs- och markvärden bruttoredovisas, vilket medförde en ökning om 1,4 miljarder av koncernens avsättningar för latent skatt och en motsvarande ökning av materiella anläggningstillgångar. Sedan årsskiftet har 12.001.133 aktier av serie A omvandlats till aktier av serie B. Vid utgången av kvartalet hade därmed andelen A-aktier sjunkit från 26,7 till 21,5 %. Omvandlingen av aktier har skett på begäran av berörda aktieägare och med stöd av det omvandlingsförbehåll som infördes i bolagsordningen 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/27/20010427BIT00840/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/04/27/20010427BIT00840/bit0001.pdf Hela rapporten