Förvärvet av Metsä Tissue godkänns ej av EU-kommissionen

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Förvärvet av Metsä Tissue godkänns ej av EU-kommissionen EU-kommissionen har idag meddelat att man ej godkänner SCAs förvärv av det finska företaget Metsä Tissue. Beslutet innebär att det avtal av den 30 maj 2000, varigenom SCA förvärvade aktiemajoriteten i Metsä Tissue av Metsä-Serla, ej kommer att fullföljas. Enligt avtalet skulle SCA erlägga 295 miljoner euro för 65% av aktierna, motsvarande ett skuldfritt pris för hela företaget uppgående till 650 miljoner euro. I avtalet förtecknades även de åtaganden att avyttra vissa verksamheter som SCA, om så erfordrades för ett godkännande, hade att lämna till kommissionen. Vidare föreskrevs att säljaren under vissa omständigheter är berättigad till ersättning, dock maximerad till 150 miljoner kronor, om transaktionen inte kan fullföljas till följd av konkurrensrättsliga hinder. SCA har i ärendet inlämnat åtaganden att omedelbart avyttra 75% av den förvärvade verksamheten i Sverige, Norge och Danmark, inklusive svenska tillverkningsenheter med en sammanlagd kapacitet uppgående till cirka 100.000 ton. Emellertid har kommissionen, som ett villkor för godkännande, jämte ytterligare eftergifter i Sverige och Danmark, krävt att SCA avhänder sig även verksamhet inom konsument- och AFH-området i Finland. Kommissionens bedömning bygger på att varje enskilt nordiskt land är att betrakta som en separat marknad för konsument- respektive AFH-tissue. Ett grundläggande syfte med förvärvet av Metsä Tissue var att kraftfullt stärka SCAs ställning i Finland och dessutom komplettera vissa existerande marknadspositioner i övriga nordiska länder. För SCA hade ett godtagande av kommissionens krav varit oförenligt med denna målsättning. Kommissionens beslut påverkar inte villkoren för de övriga transaktioner varom avtal träffades mellan SCA och Metsä-Serla den 30 maj 2000, d.v.s. SCAs försäljning av 50% av aktierna i Modo Paper och SCAs förvärv av Metsä-Serlas europeiska wellpappverksamhet. Ej heller påverkar beslutet det minoritetsinnehav i Metsä Tissue, som SCA förvärvade innan avtal slöts med Metsä-Serla. Stockholm den 31 januari 2001 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information kontakta gärna: Michael Bertorp, vVD. Tel: 08-788 51 54 Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef. Tel 08-788 51 51. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00620/bit0002.pdf