Delårsrapport 1 januari-30 september 2001

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001 01:3 01:2 0109 0009² 17:79 Vinst per aktie, kr¹ 6:07 6:04 15:13 Rörelsens kassaflöde per aktie, kr¹ 12:47 14:54 33:16 19:24 Nettoomsättning, Mkr 20.793 21.556 60.871 49.127 Resultat efter finansiella poster, 1.998 2.017 5.978 5.248 Mkr Resultat efter skatt, Mkr 1.405 1.407 4.135 3.528 1 Historik omräknad med hänsyn tagen till nyemission för personaloptionsändamål om 1,8 miljoner aktier 2001 (se sid 9). 2 Exklusive poster av engångskaraktär. Nio månader 2001 jämfört med motsvarande period förra året Vinst per aktie förbättrades med 18 %. Högre rörelseresultat inom samtliga affärsområden; Hygienprodukter 58 %, Förpackningar 18 % och Skogsindustriprodukter 11 %. Rörelsens kassaflöde steg med 72 %. Tredje kvartalet 2001 jämfört med andra kvartalet Bibehållna rörelsemarginaler i samtliga affärsområden. Ökad rörelsemarginal för Konsumentprodukter med 2 procent- enheter till 11 %. Vinst per aktie och kassaflöde i nivå med föregående kvartal. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Vinst per aktie ökade med 18 % och uppgick till 17:79 (15:13) kronor exklusive poster av engångskaraktär. Resultatet efter skatt uppgick till 4.135 (3.528) Mkr. Koncernens nettoomsättning uppgick till 60.871 (49.127) Mkr och var därmed 24 % högre än motsvarande period föregående år. Ökningen är till 13 % hänförlig till företagsförvärv och organisk tillväxt, medan högre försäljningspriser och förbättrad produktmix bidrog med 1 %. Valutakursförändringar ökade koncernens nettoomsättning med 10 %. Koncernens rörelseresultat uppgick till 7.040 (6.169) Mkr, en ökning med 14 % jämfört med föregående år exklusive poster av engångskaraktär. Exklusive resultatandelen i Modo Paper, som ingick med 644 Mkr i resultatet för de tre första kvartalen år 2000, var ökningen 27 %. Resultaten förbättrades inom samtliga affärsområden. Rörelseresultatet för Hygienprodukter uppgick till 3.233 (2.044) Mkr, en ökning med 58 %, för Förpackningar till 2.509 (2.123) Mkr, en ökning med 18 %, och för Skogsindustriprodukter till 2.200 (1.986) Mkr, en ökning med 11 %. Finansiella poster uppgick till -1.062 (-921) Mkr. Ökningen beror på högre räntesatser, till följd av förändrad valutamix i låneportföljen och den svenska kronans försvagning. Den genomsnittliga nettolåneskulden var oförändrad. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 5.978 (5.248) Mkr, en förbättring med 14 % jämfört med motsvarande period föregående år exklusive poster av engångskaraktär. Valutakursförändringar ökade koncernens resultat efter finansiella poster med 6 %, en effekt som främst uppstått inom Skogsindustriprodukter och Förpackningar. Exklusive poster av engångskaraktär uppgick avkastningen på eget kapital till 14 (14) % och avkastningen på sysselsatt kapital till 14 (14) %. Jämförelse med andra kvartalet 2001 Koncernens vinst per aktie var i nivå med föregående kvartal och uppgick till 6:07 (6:04) kr. Rörelsemarginalerna var oförändrade för samtliga affärsområden. Valutakursförändringar påverkade tredje kvartalets resultat positivt med 1 %. Effekten på vinst per aktie på grund av de förvärvade nordamerikanska verksamheterna uppgick under tredje kvartalet till 0,18 (0,40) kr (verksamheterna förvärvades och konsoliderades i början av mars månad, vilket medför att kvartalen ej är helt jämförbara). Integrationen fortlöper planenligt medan resultatutvecklingen dock påverkats negativt av den snabba ekonomiska avmattningen i Nordamerika. Effekterna av händelserna den 11 september har, åtminstone temporärt, kraftigt påverkat förbrukningen av mjukpapper inom hotell, restaurang och angränsande verksamheter. Hygienprodukters rörelseresultat var något bättre än föregående kvartal beroende på en klar förbättring för Konsumentprodukter och då i synnerhet inom mjukpapperssegmentet. Förpackningars resultat i det tredje kvartalet försämrades med 6 % till följd av lägre volymer. Ett lägre massapris bidrog till en marginell försvagning av rörelseresultatet för Skogsindustriprodukter. KASSAFLÖDE Det kassamässiga rörelseöverskottet uppgick till 11.340 (8.811) Mkr, motsvarande 19 (18) % av nettoomsättningen. Under perioden har de löpande nettoinvesteringarna uppgått till 2.349 (1.427) Mkr. Rörelsekapitalförändringen uppgick till 695 (-1.413) Mkr. Förbättringen härrör främst från den europeiska hygienrörelsen, men även de nordamerikanska bolagen bidrog till koncernens rörelsekapitalförbättring. Efter avdrag för övriga poster, -28 Mkr, uppgick det operativa kassaflödet till 9.658 (5.976) Mkr. Rörelsens kassaflöde, d v s kassaflödet före strategiska nettoinvesteringar och utdelning, uppgick till 7.715 (4.493) Mkr eller 33:16 (19:24) kronor per aktie. Företagsförvärven under perioden uppgick till 11.701 Mkr och utgörs till största delen av de nordamerikanska förvärven. Strategiska investeringar i maskiner och anläggningar med mera, uppgick till 1.278 Mkr. Jämförelse med andra kvartalet 2001 Det kassamässiga rörelseöverskottet uppgick till 3.909 (3.995) Mkr. De löpande nettoinvesteringarna uppgick till 902 (949) Mkr och rörelsekapitalet sjönk med 689 (775) Mkr. Därmed kom det operativa kassaflödet att uppgå till 3.691 (3.872) Mkr. Kassaflödesanalys Mkr 01:3 01:2 01:1 0109 0009 Nettoomsättning 20.793 21.556 18.522 60.871 49.127 Kassamässigt rörelseöverskott 3.909 3.995 3.436 11.340 8.811 % av nettoomsättning 19 19 19 19 18 Löpande investeringar, netto -902 -949 -498 -2.349 -1.427 % av nettoomsättning 4 4 3 4 3 Förändring av rörelsekapital 689 775 -769 695 -1.413 Övrig operativ -5 51 -74 -28 5 kassaflödesförändring Operativt kassaflöde 3.691 3.872 2.095 9.658 5.976 Skattebetalning etc¹ -554 -317 -272 -1.143 -800 Fritt kassaflöde 3.137 3.555 1.823 8.515 5.176 Dito per aktie, kr² 13:52 15:26 7:81 36:59 22:16 Räntebetalningar efter skatt -246 -166 -388 -800 -683 Rörelsens kassaflöde 2.891 3.389 1.435 7.715 4.493 Dito per aktie, kr² 12:47 14:54 6:15 33:16 19:24 Strategiska investeringar, netto -547 -1.017 -11.415 -12.979 3.977 Kassaflöde före utdelning 2.344 2.372 -9.980 -5.264 8.470 ¹ Skatt hänförlig till rörelseresultatet. ² Historik omräknad med hänsyn tagen till nyemission för personaloptionsändamål om 1,8 miljoner aktier 2001. FINANSIERING Nettolåneskulden uppgick till 25.033 Mkr och har därmed ökat med 9.153 Mkr sedan årets början. Förändringen beror främst på de nordamerikanska förvärven och andra strategiska investeringar, vilka gav ett utflöde om 12.979 Mkr, utdelning om 1.806 Mkr samt negativa valutaeffekter om 3.221 Mkr. Mot detta står utfallet av rörelsens kassaflöde, 7.715 Mkr, samt effekten av genomförd värdepapperisering, 1.138 Mkr. Skuldsättningsgraden uppgick till 0,54 (0,45) ggr. Räntetäckningsgraden uppgick till 6,6 (6,7) ggr exklusive poster av engångskaraktär. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00620/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00620/bit0002.pdf Hela rapporten