Bokslutssammanträde i SCA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Bokslutssammanträde i SCA SCA har vid sitt bokslutssammanträde beslutat att tidigare gjord reservering för omstruktureringsåtgärder inom tissue skall kvarstå. Beslut har även fattats rörande reservering av skatteeffekten i ett svenskt skatteärende. Vidare har bolaget beslutat föreslå bolagsstämman att styrelsen ges mandat att i begränsad omfattning genomföra återköp av egna aktier samt att beslut fattas som möjliggör ett program för personaloptioner. Slutligen har bolagets nomineringskommitté meddelat att den avser föreslå nyval av Anders Nyrén samt att Clas Reuterskiöld och Christer Gardell avböjt omval. Strukturreserv kvarstår Styrelsen har beslutat att låta tidigare gjord reservering om 625 miljoner kronor, avseende omstruktureringsåtgärder inom tissue, kvarstå. Beloppet är avsett att täcka främst planerade kostnader för rationaliseringsåtgärder i den samlade produktions- och logistikstruktur som skall betjäna den nordiska marknaden. Härigenom uppnås betydande kostnadsbesparingar och en konkurrenskraft som skall stärka SCAs position på den samlade nordiska tissuemarknaden. Denna plan har tagits fram som en konsekvens av att EU-kommissionen stoppade SCAs förvärv av Metsä Tissue. Det reserverade beloppet ska även kunna användas för att täcka de eventuella kostnader som kan uppstå i samband med en framtida avveckling av koncernens engagemang i Metsä Tissue. Skattefrågor Under februari månad har SCA genom en dom av Regeringsrätten i ett s.k. förhandsbeskedsärende tillerkänts avdrag för en skattemässig förlust vid likvidation av ett dotterbolag. Skatteeffekten, drygt 800 miljoner kronor, har reserverats mot skatterisker i samband med omstruktureringar, förvärv och avyttringar. Likvidmässigt kommer skatteeffekten att reducera koncernens skattebetalningar för, huvud-sakligen, 2001. SCA bedömer därmed att koncernens skattebetalning under 2001 kommer att begränsas till cirka 1,5 miljarder kronor. Förvärv av egna aktier Vid årets ordinarie bolagsstämma kommer styrelsen att framlägga förslag om ett mandat för styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma få genomföra förvärv och senare överlåtelse av egna aktier. SCA innehar idag inte några egna aktier och förslaget innebär förvärv och senare överlåtelse av högst 11 miljoner aktier, vilket motsvarar närmare 5 % av antalet aktier i bolaget. Styrelsen har gjort bedömningen att pågående företagsförvärv och aktuella expansionsplaner torde utesluta återköp av egna aktier i syfte att förändra bolagets kapitalstruktur. För SCA kan emellertid behov av egna aktier uppkomma för att användas som likvid vid vissa företagsförvärv samt för att säkra bolagets kostnader i samband med optionsprogram. Med ett mandat som förnyas vid varje ordinarie bolagsstämma kan förvärv och överlåtelse av egna aktier genomföras utan att extra bolagsstämma behöver sammankallas. Förvärv av egna aktier skall enligt förslaget ske på börs till ett pris per aktie inom det vid förvärvstillfället på börsen registrerade kursintervallet. Överlåtelse av egna aktier föreslås kunna ske på börs eller på annat sätt. I det senare fallet föreslås överlåtelse få äga rum till av styrelsen bedömt marknadsvärde medan överlåtelse på börs skall ske till lägst ett pris per aktie inom det vid överlåtelsetillfället på börsen registrerade kursintervallet. Personaloptionsprogram till ledning och nyckelpersoner Vidare har styrelsen beslutat att, inför bolagets ordinarie stämma den 6 april 2001, lägga fram ett förslag rörande ett personaloptionsprogram riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen. Totalt omfattar programmet optioner avseende cirka 1,8 miljoner B-aktier. Underliggande aktier motsvarar därmed cirka 0,8 % av totala antalet aktier. Tilldelning av optionsrätterna kommer att ske med hälften under våren 2001 och hälften 2002. Optionsrätterna, som är s.k. personaloptioner, är inte överlåtbara och tilldelningen kan inte utnyttjas till fullo förrän efter tre år från utställandet. Vidare har optionsrätterna en löptid om sju år och en lösenkurs motsvarande SCA- kursen vid tiden för optionernas utställande. Det föreslagna personaloptionsprogrammet ska ersätta nuvarande aktiekursrelaterat bonusprogram och berättigar verkställande direktören till en årlig tilldelning av 40.000 optionsrätter under båda åren. För övriga chefstjänstemän och nyckelpersoner, cirka 70 personer, kommer bedömt värde av den årliga tilldelningen också att motsvara cirka 20 % av respektive persons baslön. Det föreslagna programmet syftar till att ge SCA ett chefsbonusprogram som är i linje med den trend som råder på marknaden och ska tjäna som ett incitament att skapa långsiktig värdetillväxt till gagn för SCAs aktieägare. Programmets utformning är också sådant att det ska kunna tillämpas inom SCAs verksamhet i Nordamerika. Utspädningen av vinst per aktie, beräknad enligt de principer som fastlagts av Sveriges Finansanalytikers Förening, uppgår initialt till 0,1 % och vid utnyttjande vid löptidens slut till 0,4 %, allt under antagande av en årlig kursuppgång om 10 %. Styrelsens fullständiga förslag kommer inom kort att finnas tillgängligt på SCAs hemsida www.sca.se. För att genomföra programmet kommer styrelsen att föreslå bolagsstämman att besluta om (1) ändring av bolagsordningen för att möjliggöra utgivning av inlösenbara preferensaktier av serie C, vilka på begäran av styrelsen skall kunna omvandlas till B-aktier; (2) en riktad kontantemission av 1,8 miljoner C-aktier till en finansiell investerare; aktierna skall tecknas till nominellt belopp, d.v.s. 10 kronor per aktie; (3) bemyndigande för styrelsen att rikta ett förvärvserbjudande till samtliga ägare av C-aktier till ett pris om lägst 10 kronor och högst 11 kronor per aktie; samt (4) att sålunda förvärvade C-aktier, efter omvandling till B-aktier, skall kunna överlåtas till de personer som omfattas av optionsprogrammet för ett pris motsvarande priset för en B-aktie under viss period omedelbart före tilldelningen av respektive köpoption. Nomineringskommitténs förslag Nomineringskommittén 1) har beslutat att till ny ledamot av SCAs styrelse föreslå tillträdande verkställande direktören i AB Industrivärden, Anders Nyrén. Vidare har kommittén meddelat att avgående verkställande direktören i AB Industrivärden, Clas Reuterskiöld samt verkställande direktören i AB Custos, Christer Gardell, båda avböjt omval. Härigenom följer att antalet bolagsstämmovalda ledamöter sänks från åtta till sju. Stockholm den 5 mars 2001 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information kontakta gärna: Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef, tel. 08-788 51 51 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations, tel. 08-788 52 34 Kommittén har inför årets ordinarie stämma bestått av Bo Rydin, ordförande i SCA, Bo Damberg, Handelsbankens Stiftelser, Thomas Halvorsen, Fjärde AP-fonden, Björn Lind, SEB Fonder, och Peter Rudman, Nordbanken Fonder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/05/20010305BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/05/20010305BIT00290/bit0001.pdf