SCA satsar inom inkontinens och wellpapp

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA satsar inom inkontinens och wellpapp I linje med koncernens strategi för expansion, genomför SCA två projekt inom inkontinens-området och tre projekt inom förpackningsområdet. Inkontinens SCA inför en ny teknik för tillverkningen av inkontinensprodukter samtidigt som helt nya s k byxblöjor lanseras inom sektorn lättinkontinens. Teknikskiftet erbjuder lägre tillverknings-kostnader, ökad produktivitet och möjlighet till snabbare produktförändringar. Åtgärderna syftar till att SCA skall upprätthålla och förstärka sin marknadsledande ställning i kraft av hög utvecklingstakt och låga produktionskostnader. Den nya byxblöjan för lättinkontinens kommer att lanseras i det mest snabbväxande segmentet som ett komplement till dagens produktutbud. Projektet genomförs tillsammans med Unicharm i Japan och baseras på deras senaste teknologi som givit mycket goda resultat i Japan. Avsikten är att produkten skall lanseras i såväl Europa som i USA inom konsumentområdet. I USA kommer lanseringen att ske via det nya samarbetet som SCA etablerat med Johnson & Johnson för inkontinensprodukter i konsumentledet. Bedömningen görs att den årliga marknadstillväxten kommer att vara ca 20 %. Genom att genomföra teknikskiftet och bygga upp den nya kapaciteten för byxblöjor skapas förutsättningar för att kunna höja tillväxttakten inom den totala inkontinensaffären. Senaste 5-årsperioden har tillväxten varit 15 % per år. Det nu antagna programmet, som kommer att genomföras successivt, innebär investeringar under den kommande 5-årsperioden på ca 2.000 Mkr. Wellpapp Slutförhandlingar förs om ett förvärv av en integrerad wellpappenhet i södra Italien, som är inriktad på högt förädlade produkter och en hög servicenivå. Enheten är belägen i ett område, där nyetableringar för företag f n är hög. Wellpappkonsumtionen i regionen har ökat med över 10% per år de senaste åren. Förvärvet kompletterar SCAs nuvarande verksamhet i Italien som huvudsakligen är förlagd till landets norra delar. SCA är idag marknadsledare i Italien med 700 miljoner m² och marknadsandel av 17 %. Den nya enheten har en kapacitet på ca 50 miljoner m² - men har hittills endast utnyttjats till hälften. Utrustningen är modern och i gott tekniskt skick. Lönsamheten är god och omsättningen uppgår f n till ca 80 Mkr. Förvärvet sker till en multipel på genomsnittliga rörelseöverskottet (EBITDA) för senaste 4-årsperioden som understiger 6,0. SCA förvärvar ett konverterings- och distributionsföretag i München-området. Företaget har en marknadsledande ställning i regionen, med egen konverteringskapacitet inom wellpapp och utvecklad grossiströrelse med ett bredare sortiment av förpackningsprodukter. Verksamheten inriktas på små och medelstora kunder som erbjudes en hög servicenivå. Lönsamheten är god och omsättningen uppgår till ca 130 Mkr. Förvärvet sker till en multipel på genomsnittliga rörelseöverskottet (EBITDA) för senaste 4-årsperioden som understiger 6,0. Vid SCAs verksamhet i Värnamo bedrivs verksamheten idag på två fabriksplatser - en gammal och en ny, som uppfördes 1992. Nu kommer all verksamhet att överflyttas till den nya enheten samtidigt som ny utrustning i form av wellpappmaskin och konverterings-utrustning kommer att anskaffas. Genom åtgärderna kan personalstyrkan reduceras med 42 personer samtidigt som överenskommelse träffats om ökad flexibilitet i arbetstidsscheman för SCAs enheter i Värnamo, Mariestad och Järfälla. Åtgärderna leder också till att kapaciteten höjs med ca 25 %. Investeringen uppgår till 315 Mkr och lönsamheten är god (CVA-index 1,7). SCA har idag en marknadsandel i Sverige av 30 % och får nu goda möjligheter att växa med marknadens ökade efterfrågan. Stockholm den 1 september 2000 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef. Tel 08-788 51 51 eller Sten Lindholm, informationsdirektör. Tel 08-788 51 62. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/01/20000901BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/01/20000901BIT00270/bit0002.pdf