SCA och Graninge bildar nytt skogs- och sågverksbolag

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA och Graninge bildar nytt skogs- och sågverksbolag SCA och Graninge avser att bilda ett nytt skogs- och sågverksbolag, AB Graninge-SCA. Graninge tillskjuter samtliga sina tillgångar inom området skog och trä, medan SCA tillskjuter 8 % av sitt skogsinnehav samt ett av koncernens fyra sågverk. Graninges tillgångar har värderats till 65 % och SCAs till 35 % av bolagets totala tillgångar, som är marknadsvärderade till totalt 4,3 miljarder kronor. SCA och Graninge kommer att ha lika inflytande över bolaget genom röstdifferentierade aktier. Det nya bolagets kapitalstruktur har anpassats till det stabila kassaflödet som bolaget förväntas generera, såtillvida att skuldsättningsgraden i bolaget bedöms kunna uppgå till cirka 2 ggr. Finansiering har säkerställts genom bankupplåning. Därmed kan såväl SCA som Graninge redan vid bolagets bildande frigöra betydande kapital. Genom sammanslagningen av verksamheterna bedöms synergier på ca 75 Mkr årligen kunna uppnås, bland annat genom en omstrukturering av den tillförda sågverksrörelsen samt genom samordningseffekter inom skogsbruket. Vidare kommer virkesförsörjningen för de aktuella sågverken att förbättras. Graninges tillförda tillgångar: 249.000 hektar skog samt de fyra sågverken Bollsta, Rundvik, Graninge och Vilhelmina med en totalkapacitet av 605.000 m3. SCAs tillförda tillgångar: 144.000 hektar skog, som inte ingår i moderbolaget SCA, samt sågverket i Lugnvik med en kapacitet av 130.000 m3. Parterna är överens om att det nya bolaget skall vara öppet för att aktivt kunna delta med andra parter i en omstruktureringsprocess av den norrländska sågverksindustrin. Syftet är en förbättrad konkurrenskraft genom rationellare produktion och kraftfulla satsningar på att utveckla sk anpassade trävaror baserat på bolagets högkvalitativa råvarubas. Till ordförande i det nya bolaget kommer att utses Kenneth Eriksson, VD i SCA Forest Products. Parterna har föreslagit att till VD utses Krister Fahlgren, VD i Graninge Skog & Trä AB. Bolaget kommer att ha sitt huvudkontor i Bollstabruk. MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna har inletts. För SCA innebär samgåendet: * att nettolåneskulden minskar med ca 920 Mkr. * en aktiv åtgärd att initiera och delta i en omstrukturering av sågverksbranschen i Norrland. * en förbättrad finansieringsstruktur för delar av koncernens skogsinnehav * en förbättrad råvaruförsörjning för koncernens fiberförbrukande industri i regionen. * viss förbättring av vinst per aktie Affären beräknas vara genomförd per den 1 juli 2000, efter det att erforderliga beslut föreligger. Stockholm den 28 februari 2000 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Bo Källstrand, VD och koncernchef, Graninge, tel 08-753 50 01 Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef, SCA, tel 08-788 51 51 Krister Fahlgren, VD, Graninge Skog & Trä, tel 0612-88 031 Kenneth Eriksson, VD, SCA Forest Products, tel 060-19 43 40 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/28/20000228BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/28/20000228BIT00430/bit0002.pdf