SCA morderniserar SC-pappersbruket i Laakirchen i Österrike

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA moderniserar SC-pappersbruket i Laakirchen i Österrike För att tillvarata en unik möjlighet till fortsatt god värdeutveckling av verksamheten i pappersbruket i Laakirchen kommer ett moderniseringsprojekt att genomföras. En äldre pappersmaskin (40 år) med en kapacitet av 90.000 ton tas ur drift och ersätts av en ny med en kapacitet av 240.000 årston, även den helt inriktad på högkvalitativa s k SC-A-papper. Genom att brukets infrastruktur för massaförsörjning och andra funktioner är tillräckliga även för den utökade kapaciteten av 150.000 ton kan investeringskostnaden begränsas till 225 miljoner Euro eller ca 900 Euro per ton installerad årskapacitet. Detta motsvarar ca hälften av tonkostnaden för de senaste årens investeringar som branschen gjort inom området. Den ökade kapaciteten kommer successivt att bli tillgänglig under åren 2003 till 2005. Totalt motsvarar kapacitetstillskottet något mindre än ett års marknadstillväxt inom produktområdet. Produktionen inriktas mot offsetsegmentet och kommer därför också att komplettera LWC-utbudet från Ortviken, som även är inriktat på offsetsegmentet. Den nya maskinen är förberedd för att i ett senare skede kunna byggas ut till en kapacitet av 400.000 ton och då även kunna producera LWC-kvaliteter. Någon påverkan på den goda marknadsbalans som för närvarande råder mellan utbud och efterfrågan på området förväntas inte på grund av den marginella kapacitetseffekten av projektet. Projektets prognosticerade lönsamhet är mycket god och överstiger SCAs vägda kapitalkostnad med en faktor 2. Detta beror på den låga investeringskostnaden, att en existerande marknad finns tillgänglig genom nedläggningen av den äldre maskinen, att produkterna främst kan avsättas till kunder i brukets närhet samt den höga kvalitetsnivån och brukets mycket goda kostnadsläge. Därmed kan hela verksamhetens värde i Laakirchen påtagligt höjas samtidigt som bruket kommer att vara ett av de mest konkurrenskraftiga för leveranser av högkvalitativt SC-papper till kontinentala kunder. SCAs tryckpappersverksamhet är efter avyttringen av finpappersområdet helt inriktat på trähaltiga tryckpapper såsom SC, LWC och tidningspapper. Strategin för verksamheten är att erbjuda den europeiska tryckeri- och förlagsindustrin ett komplett och högkvalitativt produktutbud inom området. Avsikten är inte att i stor skala delta i den betydande export som sker från Europa till Nordamerika och Asien utan att växa och utvecklas med den europeiska marknaden. Den antagna strategin har resulterat i en mycket god och stabil lönsamhet. SCAs verksamhet hävdar sig lönsamhetsmässigt mycket väl i jämförelse med konkurrenterna på området. SCA bedriver sin verksamhet vid tre effektiva industrienheter Ortviken i Sverige, Laakirchen i Österrike och det delägda bruket Aylesford i Storbritannien. För att i dagsläget inte begränsa SCA-koncernens expansionstempo inom hygien- och förpackningsområdena är avsikten att huvuddelen av projektet skall finansieras externt och utanför SCAs balansräkning. Stockholm den 30 augusti 2000 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef, tel 08-788 51 51 eller Kenneth Eriksson, VD, SCA Forest Products, tel 060-19 43 40 eller Sten Lindholm, informationsdirektör, tel 08-788 51 62. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/30/20000830BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/30/20000830BIT00030/bit0002.pdf