SCA delårsrapport 1 januari - 31 mars

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2000 00:1 99:1 99:4 Nettoomsättning, Mkr 15.992 16.242¹ 15.662 Resultat efter finansiella poster, Mkr 1.670 1.128 1.711 Vinst per aktie, kr 2 4:79 3:55 5:10 Vinst per aktie exklusive goodwill- 5:53 4:20 5:94 avskrivningar, kr 2 Rörelsens kassaflöde per aktie, kr 2 3:79 4:01 11:16 1 Innehåller nettoomsättningen i SCAs tidigare finpappersrörelse. 2 Historik omräknad med hänsyn till nyemission. * Resultatet efter finansiella poster ökade med 48 % jämfört med 1999. * Rörelseresultatet ökade med 57 % för Förpackningar, 33 % för Skogsindustriprodukter samt 9 % för Hygienprodukter. * Det kassamässiga rörelseöverskottet förbättrades till 18 % (16%) av nettoomsättningen. FÖRSTA KVARTALET 2000 JÄMFÖRT MED FJÄRDE KVARTALET 1999 * Trots kraftigt stigande råvaru- och energipriser, ett volymmässigt dämpat kvartal och en stärkt krona blev resultatet efter finansnetto, tack vare prishöjningar och produktivitetsvinster, endast marginellt lägre. * Prishöjningar inom Hygienprodukter och Förpackningar börjar ge allt bättre effekt. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT En fortsatt stark global ekonomisk tillväxt med stigande industriproduktion och ökad privatkonsumtion har under första kvartalet bidragit till en god efterfrågan på papper och stigande fiberförbrukning över hela världen. För Europas del har den svaga euron medfört ökad exportefterfrågan såväl på papper som på förpackade varor. Den svaga euron har, i kombination med en stark efterfrågesituation, medfört snabbt stigande kostnader för returpapper och för dollarbaserade insatsråvaror såsom avsalumassa och olja. Massapriset uttryckt i euro har sedan första kvartalet 1999 stigit med cirka 60 % medan priserna på t.ex brunt returpapper i Tyskland nära nog femdubblats. Sedan årsskiftet är ökningen cirka 16 % för massa och returpapperspriset i Tyskland har fördubblats. Koncernens nettoomsättning uppgick till 15.992 (16.242) Mkr, en minskning med 2 % jämfört med 1999. Justerat för inverkan av finpappersrörelsen, som ingick i det första kvartalet föregående år, ökade nettoomsättningen med 17 % för koncernens kärnverksamheter. Förvärv bidrog med 9 procentenheter och organisk tillväxt med 8 procentenheter. Ökningen var störst inom förpackningsrörelsen, men även Hygienprodukter och Skogsindustriprodukter ökade starkt. Ökningen inom Hygienprodukter var främst hänförlig till företagsförvärv, medan ökningen inom Förpackningar till hälften var hänförlig till företagsförvärv. Valutakursförändringar minskade koncernens nettoomsättning med cirka 2 %. Koncernens rörelseresultat uppgick till 1.951 (1.454) Mkr, en ökning med 34 % jämfört med motsvarande period 1999. Valutakursförändringar hade en viss negativ resultatpåverkan. Samtliga affärsområden förbättrade sina rörelseresultat. Rörelseresultatet för Hygienprodukter uppgick till 673 (615) Mkr, en ökning med 9 %, för Förpackningar 665 (424) Mkr, en ökning med 57 %, och för Skogsindustriprodukter 607 (458) Mkr, en ökning med 33 %. Rörelseresultatet för SCAs andel av Modo Paper uppgick till 258 Mkr, vilket var mer än en fördubbling jämfört med fjolårets rörelseresultat för SCAs tidigare finpappersrörelse, vilket uppgick till 108 Mkr. Finansiella poster uppgick till -281 (-326) Mkr. Minskningen berodde på lägre räntesatser. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1.670 (1.128) Mkr, en förbättring med 48 % jämfört med motsvarande period 1999. Resultatet efter skatt var 1.109 (746) Mkr. Vinsten per aktie, efter full skatt och utspädningseffekter, uppgick till 4:79 (3:55) kronor, en förbättring med 35 %. Vinsten per aktie, efter full skatt och utspädningseffekter, exklusive goodwillavskrivningar, uppgick till 5:53 (4:20) kronor. Att vinst per aktie ökade mindre än resultat efter skatt beror på nyemissionen 1999. Avkastningen på eget kapital uppgick till 13 (11) %. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 12 (11) %. Jämförelse med fjärde kvartalet De prisstegringar som skedde för massa och returpapper under fjärde kvartalet 1999 fortsatte och accentuerades under första kvartalet. För att kompensera för dessa kostnadshöjningar samt kraftigt ökade energikostnader bedrev SCAs samtliga affärsområden en mycket aktiv prispolitik. Trots den tidsförskjutning som föreligger mellan råvarukostnadshöjningar och justering av slutproduktpriser, blev resultatet efter finansnetto endast marginellt lägre. Inom Hygienprodukter och Förpackningar begränsades effekterna på rörelsemarginalerna till cirka 1 procentenhet. Resultatet för Skogsindustriprodukter var marginellt lägre medan resultatandelen för finpappersverksamheten ökade med 60 %. Nettoomsättningen ökade med 2 %. Valutaffekter hade en negativ påverkan om cirka 1 %. Rörelseresultatet var 4 % lägre. Resultatet efter finansiella poster var 2 % lägre, varav cirka 1 % berodde på valutakursförändringar. KASSAFLÖDE Det kassamässiga rörelseöverskottet uppgick till 2.837 (2.559) Mkr, motsvarande 18 (16) % av nettoomsättningen. Det operativa kassaflödet uppgick till 1.319 (1.470) Mkr. Under perioden ökade rörelsekapitalet med 1.105 (559) Mkr. Den säsongsmässiga ökningen av rörelsekapitalet har i år förstärkts av en exceptionellt låg rörelsekapitalbindning, 10,3 % av årsomsättningen, vid årsskiftet. Den låga nivån förorsakades av mycket höga utleveranser under det fjärde kvartalet, beroende på kundernas lagerbehov inför millennieskiftet och förväntan om prishöjningar. Rörelsekapitalbindningen vid utgången av kvartalet uppgick till 11,6 % av årsomsättningen, att jämföras med 12,5 %, justerat för finpappersverksamheten, vid motsvarande tidpunkt föregående år. De löpande nettoinvesteringarna uppgick till 402 (442) Mkr. Rörelsens kassaflöde, dvs kassaflödet före strategiska investeringar och utdelning, uppgick till 880 (845) Mkr eller 3:79 (4:01) kronor per aktie. Företagsförvärv, strategiska investeringar i maskiner och anläggningar samt strukturkostnader uppgick till 665 (3.890) Mkr. Strategiska investeringar i maskiner och anläggningar uppgick till 469 (543) Mkr, vilka främst kan hänföras till Hygienprodukter, men även till Förpackningar. Avyttrade enheter uppgick till 30 (30) Mkr. Mkr 00039903 1 Nettoomsättning 15.9916.24 2 2 Kassamässigt 2.8372.559 rörelseöverskott % av nettoomsättning 18 16 Löpande investeringar, -402 -442 netto % av nettoomsättning 3 3 Förändring av - -559 rörelsekapital 1.105 Övrig operativ -11 -88 kassaflödesförändring Operativt kassaflöde 1.3191.470 2 Skattebetalning etc -246 -288 Fritt kassaflöde 1.0731.182 Dito per aktie, kr 4:63 5:61 Räntebetalningar efter -193 -337 skatt Rörelsens kassaflöde 880 845 Dito per aktie, kr 3:79 4:01 Strategiska -635 - investeringar, netto 3.860 Kassaflöde före utdelning 245 - 3.015 1 Föregående års siffror omräknade i enlighet med den kassaflödesanalys SCA tillämpat sedan halvårsskiftet 1999. 2 Skatt hänförlig till rörelseresultatet. FINANSIERING Nettolåneskulden uppgick vid periodens slut till 23.522 Mkr, vilket var 551 Mkr lägre än vid årets början. Förändringen var ett netto av ett kassaflöde från rörelsen på 880 Mkr, nettoutlägg för strategiska investeringar m.m uppgående till 635 Mkr samt positiva effekter av valutakursförändringar om 306 Mkr. Den svenska kronans förstärkning minskade det egna kapitalet med cirka 360 Mkr. Detta är en följd av SCAs policy för säkring av koncernens tillgångar i utlandet, som bygger på principen att skuldsättningsgraden i stort sett ska vara opåverkad av valutakursförändringar. Skuldsättningsgraden uppgick till 0,66 (0,91) ggr. Räntetäckningsgraden uppgick till 7,0 (4,5) ggr. AFFÄRSOMRÅDE HYGIENPRODUKTER Nettoomsättningen uppgick till 7.402 (6.609) Mkr, en ökning med 12 % jämfört med föregående år. Större delen av ökningen var hänförlig till förvärv. Rörelseresultatet förbättrades med 9 % och blev 673 (615) Mkr. Förbättringen berodde på effekterna av företagsförvärv. De kraftigt ökade råvaru- och energikostnaderna jämfört med första kvartalet 1999 kunde i betydande omfattning kompenseras genom prishöjningar, volymtillväxt och produktivitetsförbättringar. Omstruktureringsprogrammet för affärsområdets produktionsanläggningar är nu i stort sett avslutat och resultatet i form av lägre tillverkningskostnader slår nu successivt igenom i de operativa enheternas resultat. Volymökningen jämfört med motsvarande period föregående år var 12 %, varav 9 % kunde hänföras till förvärv. Den egna tillväxten var starkare inom det institutionella segmentet, 6 %, än inom konsumentprodukter, 3 %. De kraftigt ökade råvaru- och energikostnaderna resulterade, trots högre försäljningspriser, i att rörelseresultatet för det första kvartalet 2000 blev 10 % lägre än föregående kvartal. Ansträngningarna för att höja priserna på slutprodukterna blir nu allt mer framgångsrika, vilket kommer att påverka resterande del av året. Marginalnedgången under första kvartalet kunde i genomsnitt begränsas till cirka 1 % i jämförelse med fjärde kvartalet. Nedgången inom konsumentprodukter var något större än inom det institutionella segmentet. Priserna för mjukpapper inom storförbrukarsektorn steg med cirka 5 % under första kvartalet. Ytterligare höjningar aviserades för andra kvartalet. Inom konsumentsegmentet ökade priserna med 3-5 % i Norden, Frankrike och på Iberiska halvön. För andra kvartalet har höjningar om 6-10 % aviserats på kontinenten och i Storbritannien. Konsumentprodukter Konsumentprodukter uppvisade en resultatuppgång med 24 %, 311 (250) Mkr. Förbättringen kan hänföras till förvärv. SCAs marknadsandelar för barnblöjor och menstruationsskydd visar positiv utveckling på nyckelmarknaderna. Smärre prisjusteringar har genomförts, men konkurrensläget har hittills varit en återhållande faktor i prisbildningen. Jämfört med fjärde kvartalet 1999 försämrades resultatet inom konsumentprodukter med 18 % på grund av kraftigt stigande råvarukostnader samt kostnader för marknadsföring och kampanjer i samband med introduktionen av nya produkter inom mjukpapper (av TAD-typ) och inkontinens. Vidare har de höjda råvarukostnaderna ännu ej fullt ut kunnat kompenseras av höjda priser. AFH- och inkontinensprodukter För AFH- och inkontinensprodukter var rörelseresultatet i nivå med föregående år, 362 (365) Mkr. Högre försäljningspriser och volymtillväxt kompenserade de betydligt högre råvarukostnaderna. Resultatet för första kvartalet, jämfört med det fjärde kvartalet 1999, var marginellt lägre som en effekt av högre råvarukostnader och lägre volymer. Inom inkontinensverksamheten har prishöjningar aviserats, men genomförandet fördröjs av långa kontraktstider. Inom AFH har prishöjningar genomförts, vilket dock fått en temporärt återhållande effekt på volymutvecklingen. Mkr 00:1 99:1 99:4 Nettoomsättning 7.402 6.60 7.27 9 5 Rörelseöverskott 1.036 905 1.11 7 Rörelseresultat 673 615 747 Bruttomarginal, % 14 14 15 Rörelsemarginal, % 9 9 10 Volymutveckling, % Konsumentprodukter 4,3¹ 1,6¹ 8,3¹ 2 18,8 AFH- och 1,6¹ 2,0¹ 3,2¹ 2 inkontinensprodukter 6,4 ¹ Jämfört med närmast föregående kvartal. 2 Jämfört med motsvarande period föregående år. AFFÄRSOMRÅDE FÖRPACKNINGAR Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5.776 (4.745) Mkr, en ökning med 22 % som till hälften berodde på företagsförvärv. Rörelseresultatet uppgick till 665 (424) Mkr, en förbättring med 57 %. Av denna ökning härrörde 18 procentenheter från förvärv. Resterande förbättring var främst hänförlig till linerrörelsen och beror på betydligt högre försäljningspriser. I jämförelse med det fjärde kvartalet 1999 minskade rörelseresultatet med 10 %. Resultatnedgången härrörde från såväl linerrörelsen som wellpapprörelsen. Inom linerrörelsen har prishöjningar på både kraftliner och testliner samt högre volymer ännu ej fullt ut kunnat kompensera de kraftigt ökade råvaru- och energikostnaderna. Råvarukostnadsökningen har wellpapprörelsen huvudsakligen kunnat kompensera med höjda försäljningspriser på wellpapp. Däremot har volymerna inom vissa segment och regioner, i synnerhet Storbritannien, varit svaga under inledningen av året. Wellpappförpackningar Den starka industrikonjunkturen, både beroende på en stark inhemsk efterfrågan i Europa och exportökningar, bland annat som en följd av den svaga euron, och en fortsatt hög privatkonsumtion resulterade i fortsatt god efterfrågan på förpackningsmaterial. I början av året ökade de totala leveranserna av wellpapp i Europa med cirka 4 % jämfört med den svaga (-2 %) inledningen av 1999. Tillväxten var mycket stark på kontinenten, framför allt i Frankrike, Italien och Spanien, medan den brittiska marknaden gick tillbaka. Priserna höjdes under första kvartalet med omkring 7 %. Höstens pappersprishöjningar har nu huvudsakligen kunnat föras vidare. Som en följd av fortsatt stigande råvarukostnader har ytterligare prishöjningar i samma storleksordning aviserats för andra kvartalet. Wellpappråvara Leveranserna av kraftliner från europeiska tillverkare ökade under januari och februari med mer än 20 %. I USA höjdes linerpriserna med USD 55 / ton under februari och mars. Priserna i Europa höjdes i mars för vita kvaliteter och följdes i april av en höjning för oblekt kraftliner med cirka 50 euro / ton, eller 10 %. En ytterligare prishöjning om 50 euro / ton har för vita kvaliteter annonserats för maj. Efterfrågan på testliner var under perioden mycket stark, stimulerad av hög förbrukning, substitution från kraftliner och lageruppbyggnad inför den prishöjning på 13 % eller knappt 50 euro / ton som genomfördes under mars. Den totala lagernivån för linerprodukter är låg, men det har skett en markant förskjutning från säljarlager, som nu är rekordlåga, till numera relativt välfyllda köparlager. Returfiberpriserna ökade dramatiskt under den senare delen av det första kvartalet. Full effekt av dessa ökningar slår sannolikt igenom under det andra kvartalet. Mkr 00:1 99:1 99:4 Nettoomsättning 5.77 4.74 5.58 6 5 7 Rörelseöverskot 1.00 699 1.07 t 2 5 Rörelseresultat 665 424 737 Bruttomarginal, 17 15 19 % Rörelsemarginal 12 9 13 , % Produktion 647 550 620 Linerprodukter, kton Leveranser 647 557 602 Linerprodukter, kton 2 Wellpapp, Mm 920 823 908 AFFÄRSOMRÅDE SKOGSINDUSTRIPRODUKTER Nettoomsättningen för affärsområdet uppgick till 3.095 (2.741) Mkr, en ökning med 13 %. Rörelseresultatet uppgick till 607 (458) Mkr, en ökning med 33 %. Jämfört med fjärde kvartalet 1999 var rörelseresultatet marginellt lägre. Massa, virke och sågade trävaror Rörelseresultatet uppgick till 269 (143) Mkr, en uppgång med 88 %. Resultatförbättringen berodde på en kraftig förbättring inom massarörelsen på grund av högre försäljningspriser. Sågverksrörelsen redovisade ett något bättre resultat i jämförelse med föregående år, som en följd av högre priser och högre volymer samt lägre råvarupriser. Exklusive reavinster, 0 (14) Mkr, uppvisade skogsrörelsen ett oförändrat rörelseresultat jämfört med föregående år. Jämfört med fjärde kvartalet 1999 försämrades rörelseresultatet med 3 %. Försämringen var ett netto av en stark massarörelse, där massaprishöjningar fått genomslag, och en skogsrörelse som uppvisade en säsongsmässig försvagning. Tryckpapper En stark annonskonjunktur och hög aktivitet hos förlagen medförde en god underliggande efterfrågan på tryckpapper globalt. Leveranserna av tidningspapper till den europeiska marknaden ökade med 6 %. Efterfrågan på SC-papper ökade under perioden med 8 % och leveranserna av LWC-papper steg med 17 %. Orderböckerna är välfyllda och industrins kapacitetsutnyttjande är högt. Priserna för tidnings- och SC-papper är oförändrade, medan prishöjningar genomförts för LWC-papper. Ytterligare prishöjningar för LWC-papper väntas vid halvårsskiftet. Rörelseresultatet inom tryckpapper var något högre jämfört med motsvarande period 1999 och uppgick till 338 (315) Mkr, en ökning med 7 %. Ökningen berodde främst på att förbättrade volymer mer än väl kompenserade för högre råvarukostnader. Resultatet försämrades med 3 % i det första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet 1999, vilket berodde på något lägre leveransvolymer och högre massapriser. Mkr 00:1 99:1 99:4 Nettoomsättning3.09 2.74 3.08 5 1 7 Rörelseöverskot 869 709 896 t Rörelseresultat 607 458 625 Bruttomarginal, 28 26 29 % Rörelsemarginal 20 17 20 , % Produktion Tryckpapper, 319 302 318 kton Sågade 170 146 212 3 trävaror, km Leveranser Tryckpapper, 311 290 337 kton Sågade 184 142 200 3 trävaror, km MODO PAPER AB En god marknadssituation med volymtillväxt och stigande priser medförde, tillsammans med realiserandet av samordningsfördelar i det nya bolaget, att SCAs resultatandel i Modo Paper för kvartalet uppgick till 218 Mkr gentemot 136 Mkr i det fjärde kvartalet 1999. SCAs andel av Modo Papers rörelseresultat var 258 Mkr, vilket kan jämföras med rörelseresultatet i SCAs ursprungliga finpappersverksamhet motsvarande period föregående år, vilket uppgick till 108 Mkr. För ytterligare information hänvisas till Modo Papers delårsrapport, som publiceras den 2 maj. PERSONAL Vid utgången av kvartalet var antalet anställda 33.518 (34.554). Förändringen var ett netto av företagsförvärv och höstens avskiljning av finpappersrörelsen. MARKNADSUTSIKTER Tillväxten i både den europeiska och amerikanska ekonomin är fortsatt stark, och efterfrågan på koncernens produkter bedöms under året förbli god. Fortsatt stigande returfiber- och massapriser kan temporärt leda till viss marginalpress inom hygien- och förpackningsområdena. Samtidigt synes dock prishöjningarna i slutledet vinna allt större framgång. Råvaruprisutvecklingen har för närvarande ett klart spekulativt inslag som rimligen kommer att korrigeras då lagerförflyttningarna minskar. AKTIEFÖRDELNING 00-03-31 Serie A Serie B Summa Registrerat antal 62.133.3168.166.6230.299.9 aktier 09 15 24 Ej konverterade -1.375.6971.375.697 förlagslån Ej utnyttjade -1.741.2061.741.206 teckningsoptioner Totalt efter full 62.133.3171.283.5233.416.8 konvertering 09 18 27 Beräknat enligt Finansanalytikernas rekommendationer motsvarar effekterna av utestående konvertibel- och optionsprogram en maximal utspädning med 0,7 %, vars effekt beaktats vid framräknandet av periodens vinst per aktie. Stockholm den 28 april 2000 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Sverker Martin-Löf Verkställande direktör Rapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning. Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni publiceras den 28 juli 2000. Resultaträkning 1 januari - 31 mars 2000 1999 Mkr MEUR Mkr MEUR Nettoomsättning 15.99 1.884 16.24 1.813 2 2 Rörelsens kostnader - - - - 13.12 1.546 13.70 1.530 3 9 Rörelseöverskott 2.869 338 2.533 283 Avskrivningar enligt plan, -974 -115 -949 -107 anläggningar Avskrivningar enligt plan, -172 -20 -135 -15 goodwill Resultatandelar i Modo Paper AB¹ 218 26 - - Resultatandelar i övriga 10 1 5 1 intresseföretag Rörelseresultat 1.951 230 1.454 162 Finansiella poster -281 -33 -326 -36 Resultat efter finansiella poster 1.670 197 1.128 126 Skatter -549 -65 -372 -42 Minoritetens andel -12 -1 -10 -1 Resultat efter skatt 1.109 131 746 83 Rörelsemarginal 12 % 9 % Avkastning på eget 13 % 11 % kapital Avkastning på 12 % 11 % sysselsatt kapital ¹ Från och med 1 oktober 1999 ingår Modo Paper AB som resultatandel. För tidigare perioder ingår SCAs ursprungliga finpappersrörelse i nettoomsättning, rörelsens kostnader etc. Affärsområden Nettoomsättning 1 januari - 31 mars Mkr 2000 1999 Hygienprodukter 7.402 6.609 Förpackningar 5.776 4.745 Skogsindustriprodukter 3.095 2.741 Finpapper och - 2.621 grossiströrelse¹ Övrigt 382 375 Internleveranser -663 -849 Summa nettoomsättning 15.99 16.24 2 2 Se även specifikation på sid 17. ¹ Från och med 1 oktober 1999 ingår Modo Paper AB som resultatandel, varför nettoomsättning ej redovisas efter denna tidpunkt. Resultat 1 januari - 31 mars Mkr 2000 1999 Hygienprodukter 673 615 Förpackningar 665 424 Skogsindustriprodukter 607 458 2 Finpapper och grossiströrelse 218 108 Övrigt -40 -16 Resultat före goodwill- 2.123 1.589 avskrivningar 3 Goodwill-avskrivningar -172 -135 Summa rörelseresultat 1.951 1.454 Finansiella poster -281 -326 Resultat efter finansiella poster 1.670 1.128 Se även specifikation på sid 17. 2 Avser från och med fjärde kvartalet 1999 resultatandelar i Modo Paper AB, men rörelseresultat för tidigare perioder. 3 Goodwill-avskrivningar: 2000 1999 Hygienprodukter 46 19 Förpackningar 47 37 Finpapper och grossiströrelse - 0 4 Centrala 79 79 Koncernen 172 135 4 Centralt redovisad goodwill avser övervärden från företagsförvärv, genomförda 1990, med verksamheter som kom att inplaceras i SCAs olika affärsområden. Goodwill från senare förvärv har fördelats till köpande affärsområde. Balansräkning 2000-03-31 1999-12-31 Mkr MEUR Mkr MEUR Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 43.911 5.293 44.571 5.215 Goodwill 10.200 1.229 10.431 1.220 Övriga immateriella 879 106 904 106 anläggningstillgångar Långfristiga fordringar 85 10 102 12 Aktier och andelar 5.148 620 5.057 592 Rörelsefordringar och varulager 18.594 2.241 18.312 2.143 Finansiella fordringar och 1.929 233 4.207 492 placeringar Kassa och bank 1.184 143 1.630 191 Summa tillgångar 81.930 9.875 85.214 9.971 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 34.848 4.200 34.133 3.994 Minoritetsintressen 580 70 587 69 Avsättningar för pensioner 923 111 1.029 120 Övriga avsättningar 7.488 903 7.603 890 Räntebärande låneskulder 25.712 3.099 28.881 3.379 Rörelseskulder och övriga ej 12.379 1.492 12.981 1.519 räntebärande skulder Summa eget kapital, avsättningar 81.930 9.875 85.214 9.971 och skulder Skuldsättningsgrad 0,66 ggr 0,69 ggr Synlig soliditet 43 % 41 % Kassaflödesanalys 1 januari - 31 mars 3 Mkr 2000 1999 2 Kassamässigt rörelseöverskott 2.837 2.559 Förändring av rörelsekapital - -559 1.105 Löpande investeringar -402 -442 Övrig operativ kassaflödesförändring -11 -88 Operativt kassaflöde 1.319 1.470 Finansiella poster -281 -326 Skattebetalning -153 -180 Övrigt -5 -119 Rörelsens kassaflöde 880 845 Expansionsinvesteringar, anläggningar -469 -543 Strategiska strukturkostnader -120 - Företagsförvärv -76 -3.347 Avyttringar 30 30 1 Nettokassaflöde 245 -3.015 4 Nettolåneskuld vid periodens början - -24.756 24.07 3 Nettokassaflöde 245 -3.015 Valutaeffekter 306 686 5 Övriga effekter - 162 4 Nettolåneskuld vid periodens slut - -26.923 23.52 2 4 Skuldbetalningsförmåga 38 % 31 % 1 Tilläggsupplysning enligt Redovisningsrådets rekommendation om Redovisning av kassaflöden: Nettokassaflöde 245 -3.015 Förändring av låneskulder -620 2.646 Förändring av kassa och bank -375 -369 Kassa och bank vid periodens början 1.630 1.819 Förändring av kassa och bank -375 -369 Valutaeffekter i kassa och bank -71 -41 Kassa och bank vid periodens slut 1.184 1.409 2 Rörelseöverskottet justerat för väsentliga icke kassamässiga poster, enligt de principer SCA tillämpar från och med halvårsskiftet 1999. 3 1999 års siffror omräknade i enlighet med SCAs nya kassaflödesanalys. 4 Beräkning pro forma med pensionsskulden inkluderad i nettolåneskulden. 5 Effekter av att pensionsskulden ingår i nettolåneskulden. Kvartalsdata Koncernen 2000 1999 Mkr I IV III II I Nettoomsättning 15.9915.6616.6016.3816.24 2 2 3 9 2 Rörelseöverskott 2.8693.0532.7832.6272.533 Avskrivningar enligt plan, -974 -998 -931 -961 -949 anläggningar Avskrivningar enligt plan, -172 -188 -147 -132 -135 goodwill Resultatandelar i Modo Paper 218 136 - - - AB¹ Resultatandelar i övriga 10 21 5 11 5 intresseföretag Rörelseresultat 1.9512.0241.7101.5451.454 Finansiella poster -281 -313 -315 -258 -326 Resultat efter finansiella 1.6701.7111.3951.2871.128 poster Skatter -549 -555 -497 -425 -372 Minoritetens andel -12 -24 -15 -21 -10 Resultat efter skatt 1.1091.132883 841 746 Vinst per aktie 4:79 5:10 4:19 4:01 3:55 Vinst per aktie exklusive 5:53 5:94 4:89 4:63 4:20 goodwill-avskrivningar, kr ¹ Från och med 1 oktober 1999 ingår Modo Paper AB som resultatandel. För tidigare perioder ingår SCAs ursprungliga finpappersrörelse i nettoomsättning, rörelsens kostnader etc. Kvartalsdata Affärsområden Nettoomsättning 2000 1999 Mkr I IV III II I Hygienprodukter 7.4027.2756.7646.6796.609 Förpackningar 5.7765.5874.8624.6644.745 Skogsindustriprodukter 3.0953.0872.8922.8122.741 Finpapper och - - 2.5582.6162.621 grossiströrelse¹ Övrigt 382 383 440 487 375 Internleveranser -663 -670 -913 -869 -849 Summa nettoomsättning 15.9915.6616.6016.3816.24 2 2 3 9 2 Se även specifikation på sid 18. Rörelseöverskott 2000 1999 Mkr I IV III II I Hygienprodukter 1.0361.117948 907 905 Förpackningar 1.0021.075823 793 699 Skogsindustriprodukter 869 896 797 742 709 Finpapper och - - 228 236 222 grossiströrelse¹ Övrigt -38 -35 -13 -51 -2 Summa rörelseöverskott 2.8693.0532.7832.6272.533 Se även specifikation på sid 18. ¹ Från och med 1 oktober 1999 ingår Modo Paper AB som resultatandel. För tidigare perioder ingår SCAs ursprungliga finpappersrörelse i nettoomsättning, rörelsens kostnader etc. Kvartalsdata Affärsområden Rörelseresultat 2000 1999 Mkr I IV III II I Hygienprodukter 673 747 649 602 615 Förpackningar 665 737 550 505 424 Skogsindustriprodukter 607 625 552 488 458 Finpapper och 218 136 125 122 108 1 grossiströrelse Övrigt -40 -33 -19 -40 -16 Rörelseresultat före Goodwill-avskrivningar 2.1232.2121.8571.6771.589 Goodwill- -172 -188 -147 -132 -135 2 avskrivningar Summa rörelseresultat 1.9512.0241.7101.5451.454 Se även specifikation på sid 18. 1 Avser från och med fjärde kvartalet 1999 resultatandelar i Modo Paper AB, men rörelseresultat för tidigare perioder. 2 Goodwill- avskrivningar: Hygienprodukter 46 45 27 19 19 Förpackningar 47 63 40 31 37 Finpapper och - - 1 1 0 grossiströrelse Centrala 79 80 79 81 79 Koncernen 172 188 147 132 135 Kvartalsdata Affärsområden Bruttomarginaler 2000 1999 Procent I IV III II I Hygienprodukter 14 15 14 14 14 Förpackningar 17 19 17 17 15 Skogsindustriprodukter 28 29 28 26 26 Finpapper och n a n a 9 9 8 1 grossiströrelse Se även specifikation på sid 19. Rörelsemarginaler exklusive goodwill-avskrivningar 2000 1999 Procent I IV III II I Hygienprodukter 9 10 10 9 9 Förpackningar 12 13 11 11 9 Skogsindustriprodukter 20 20 19 17 17 Finpapper och n a n a 5 5 4 1 grossiströrelse Se även specifikation på sid 19. 1 Från och med 1 oktober 1999 ingår Modo Paper AB som resultatandel, varför inga marginaler redovisas efter denna tidpunkt. Kvartalsdata Koncernen 2 Marginaler 2000 1999 Procent I IV III II I Bruttomarginal 17,9 19,5 16,8 16,0 15,6 Rörelsemarginal, exkl. goodwill- 13,3 14,1 11,2 10,2 9,8 avskrivningar Rörelsemarginal 12,2 12,9 10,3 9,4 9,0 Finansnettomarginal -1,8 -2,0 -1,9 -1,6 -2,0 Vinstmarginal 10,4 10,9 8,4 7,8 7,0 2 I och med att finpappersrörelsen från och med 1 oktober 1999 redovisas som resultatandel i Modo Paper AB är marginalmåtten ej helt jämförbara över tiden. Femårsöversikt Helår 1999 1998 1997 1996 1995 Resultat efter finansiella 5.521 5.169 4.457 3.573 5.731 poster, Mkr Vinst per aktie efter skatt,16:85 16:11 13:20 10:11 16:57 kr Vinst per aktie efter skatt,19:66 18:06 14:97 11:50 18:01 exklusive goodwill- avskrivningar, kr Skuldsättningsgrad, ggr 0,69 0,83 0,85 0,79 0,80 Avkastning på sysselsatt 12 13 12 10 16 kapital, % Avkastning på eget kapital, 12 13 12 10 17 % Specifikation affärsområdesinformation Nettoomsättning 1 januari - 31 mars Mkr 2000 1999 Hygienprodukter 7.402 6.609 Konsumentprodukter 4.443 3.775 AFH - och inkontinensprodukter 2.959 2.834 Skogsindustriprodukter 3.095 2.741 Massa, virke och sågade trävaror 1.411 1.185 Tryckpapper 1.684 1.556 Rörelseresultat 1 januari - 31 mars Mkr 2000 1999 Hygienprodukter 673 615 Konsumentprodukter 311 250 AFH- och inkontinensprodukter 362 365 Skogsindustriprodukter 607 458 Massa, virke och sågade trävaror 269 143 Tryckpapper 338 315 Specifikation affärsområdesinformation Kvartalsdata Nettoomsättning 2000 1999 Mkr I IV III II I Hygienprodukter 7.4027.2756.7646.6796.609 Konsumentprodukter 4.4434.2843.8943.7743.775 AFH - och 2.9592.9912.8702.9052.834 inkontinensprodukter Skogsindustriprodukter 3.0953.0872.8922.8122.741 Massa, virke och sågade 1.4111.3041.2721.1871.185 trävaror Tryckpapper 1.6841.7831.6201.6251.556 Rörelseöverskott 2000 1999 Mkr I IV III II I Hygienprodukter 1.0361.117948 907 905 Konsumentprodukter 571 624 449 406 424 AFH - och 465 493 499 501 481 inkontinensprodukter Skogsindustriprodukter 869 896 797 742 709 Massa, virke och sågade 353 377 328 227 211 trävaror Tryckpapper 516 519 469 515 498 Rörelseresultat 2000 1999 Mkr I IV III II I Hygienprodukter 673 747 649 602 615 Konsumentprodukter 311 380 260 218 250 AFH - och 362 367 389 384 365 inkontinensprodukter Skogsindustriprodukter 607 625 552 488 458 Massa, virke och sågade 269 278 255 141 143 trävaror Tryckpapper 338 347 297 347 315 Specifikation affärsområdesinformation Kvartalsdata Bruttomarginaler 2000 1999 Procent I IV III II I Hygienprodukter 14 15 14 14 14 Konsumentprodukter 13 15 12 11 11 AFH - och 16 17 17 17 17 inkontinensprodukter Skogsindustriprodukter 28 29 28 26 26 Massa, virke och sågade 25 29 26 19 18 trävaror Tryckpapper 31 29 29 32 32 Rörelsemarginaler exklusive goodwill-avskrivningar 2000 1999 Procent I IV III II I Hygienprodukter 9 10 10 9 9 Konsumentprodukter 7 9 7 6 7 AFH - och 12 12 14 13 13 inkontinensprodukter Skogsindustriprodukter 20 20 19 17 17 Massa, virke och sågade 19 21 20 12 12 trävaror Tryckpapper 20 19 18 21 20 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/28/20000428BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/28/20000428BIT00790/bit0002.pdf