Gemensam presskonferens - SCA och Holmen - idag kl 10.30, Berns Salonger, Näckströmssalen.

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Gemensam presskonferens - SCA och Holmen - idag kl 10.30, Berns Salonger, Näckströmssalen. Telefonkonferens idag kl. 15.30 Instruktion för att delta i telefonkonferensen: 1. Ring 08-598 00 160 några minuter innan konferensen startar. 2. Vänta tills konferensen startar. Du som inte kan delta i telefonkonferensen har möjlighet att lyssna på en inspelad version. Ring 08-598 090 00, slå telefonmötesnumret 598 001 60 och kod 000531. SCA förvärvar Metsä Tissue och Metsä Corrugated samt avyttrar sitt aktieinnehav i Modo Paper SCA avyttrar sitt 50-procentiga aktieinnehav i Modo Paper till Metsä Serla. Samtidigt förvärvar SCA Metsä Serlas 65-procentiga innehav i Metsä Tissue. Vidare förvärvar SCA Metsä Serlas hela wellpapprörelse, Metsä Corrugated. Metsä Serlas pappersproduktion med anknytning till wellpapprörelsen ingår inte i affären. Försäljningen av aktierna i Modo Paper sker till ett pris av 6.500 Mkr, motsvarande ett skuldfritt värde på hela företaget om ca 19.000 Mkr. Holmen avyttrar samtidigt sitt innehav till Metsä Serla till identiska villkor som SCA. SCAs aktieförvärv i Metsä Tissue sker till ett pris av 15 EUR per aktie. Avsikten är att ett motsvarande bud skall riktas till övriga utestående aktieinnehavare. Förvärvet är villkorat av att SCA erhåller minst 90 % av totala antalet aktier. Efter dagens transaktion uppgår SCAs totala innehav till ca 85 %. Köpeskillingen med beaktande av SCAs tidigare förvärv motsvarar ett skuldfritt värde på bolaget av ca 650 MEUR. SCA förvärvar vidare 100 % av Metsä Corrugated motsvarande ett skuldfritt värde på hela bolaget av ca 200 MEUR. Förvärvet av Metsä Tissue sker till en multipel på omsättningen för år 2000 som uppgår till 1,0 ggr, och till 6,4 ggr bruttoöverskottet för den uthålliga intjäningsförmåga, som SCA bedömer att Metsä Tissue kan uppnå i SCAs regi. Denna motsvarar en bruttomarginal på 15 %. Under perioden 1996-99 uppgick marginalen till 12 %. Under samma period var SCAs marginal 15 %. För år 2000 bedömer Metsä Tissue att bruttomarginalen kommer att uppgå till ca 6 %. Skälet till den lägre marginalen är dels tidsförskjutningen för att kompensera snabbt stigande råvarupriser och dels omstruktureringsåtgärder i den förvärvade tyska verksamheten. Förvärvet av Metsä Corrugated sker till en omsättningsmultipel för år 2000 på 0,8 ggr och en bruttoöverskottsmultipel på 5,8 ggr räknat på den uthålliga intjäningsförmåga, som SCA bedömer att verksamheten skall uppnå i SCAs regi. Detta motsvarar en bruttomarginal på 12 %. Genomsnittet för perioden 1996-99 är 9 %, vilket är detsamma som SCAs för denna period. För år 2000 bedömer Metsä Corrugated att bruttomarginalen kommer att uppgå till ca 8 %. Som framgår har SCA uppskattat synergierna till ca 3 % av omsättningen i de förvärvade bolagen. Räknat på historiskt utfall sker sålunda förvärvet av Metsä Tissue till en genomsnittlig bruttoöverskottsmultipel på proforma 8,0 ggr, baserat på nuvarande verksamhetsomfattning. För Metsä Corrugated uppgår motsvarande multipel proforma till 7,7 ggr. Förvärven möter SCAs vägda kapitalkostnad. Försäljningen av Modo Paper sker till en multipel på bruttoöverskottet för 1999 av 9,9 ggr, och för år 2000 av 5,4 ggr baserat på konsensusprognosen för Modo Paper. SCAs pris för de försålda aktierna överstiger bokvärdet med 2.800 Mkr. På skuldfri bas sker försäljningen av Modo Paper för SCAs del till 9.500 Mkr. Förvärven sker sammantaget till 850 MEUR, motsvarande ca 7.000 Mkr. SCAs nettolåneskuld påverkas dock endast marginellt i förhållande till situationen vid senaste kvartalsskiftet, till följd av att 3.000 Mkr av skulderna i Modo Paper redan dekonsoliderats, samtidigt som utläggen för köpen av ca 20 % av aktierna i Metsä Tissue - ca 600 Mkr - skedde vid en tidigare tidpunkt. Reavinsten uppgår till 2.800 Mkr efter skatt eller 12,10 kr/aktie. Ytterligare engångseffekter kan uppkomma som följd av eventuella utförsäljningar och strukturkostnader. De två förvärvade rörelserna bedöms under andra halvåret 2000 ge en marginell utspädning av SCAs vinst per aktie med hänsyn tagen till goodwill-avskrivning och ränta på köpeskillingen. I takt med att de förvärvade rörelserna utvecklas och att synergierna realiseras kommer vinsten per aktie att förbättras. Beslutet att avyttra Modo Paper ligger helt i linje med SCA-koncernens uttalade mål att koncentrera verksamheten till tre kärnområden; Hygienprodukter, Förpackningar och Tryckpapper. SCAs engagemang inom finpapper har historiskt varit ytterst begränsat. 1980 konverterades säckpapperstillverkningen i Wifstavarv till obestruket finpapper i rullar. Projektet genomfördes som ett joint-venture med tyska PWA. SCA kom senare att överta ägandet helt i Wifstavarv. 1995 förvärvades PWA och den där ingående finpappersrörelsen hade betydande lönsamhetsproblem. Ett radikalt förbättringsprogram inleddes primärt i syfte att utveckla värdet av den förvärvade verksamheten. Detta arbete utvecklades väl och en betydande resultatförbättring uppnåddes inom såväl pappers- som grossiströrelsen. Verksamheten koncentrerades alltmer till bestrukna kvaliteter i ark. 1999 inleddes samarbetet med MoDo, ett samgående som erbjöd synergivinster. Bedömningen gjordes då att intresset för någon större industriell fusion inte förelåg hos de större europeiska finpappersaktörerna. Av det skälet inriktades arbetet att föra Modo Paper till börsen. Detta initiativ fick dock avbrytas i mars 2000 p g a den mycket låga värdering som en börsnotering hade erbjudit säljarna av aktierna. Att det nu erbjudits möjlighet till en strukturaffär innebär dels att ett värde uppnåtts som speglar fulla värdet av intjäningspotentialen hos Modo Paper, dels att företaget genom kombinationen med Metsä Serlas övriga finpappersrörelse ytterligare kan utvecklas och bilda kärnan i en av Europas största finpappersrörelser. Därmed förstärks bolagets långsiktiga utvecklings- möjligheter och större trygghet uppnås för de anställda. För SCA innebär förvärven av Metsä Tissue och Metsä Corrugated en unik möjlighet att utveckla koncernens hygien- och förpackningsrörelser i Norden. Inom Tissue kommer den nordiska verksamheten att mer än fördubblas, samtidigt som tissue-verksamheten i Kontinentaleuropa ökar med ca 25 %. SCAs totala hygienrörelse i de nordiska länderna ökar med ca 40 %, vilket innebär en betydande förbättring av den relativa positionen inom kategorin engångsprodukter för personlig hygien till såväl detaljhandeln som institutionella kunder. Denna verksamhet kommer att ytterligare förstärkas genom det nyligen ingångna samarbetet med Johnson & Johnson, där SCAs nordiska säljorganisationer också kommer att sälja Johnson & Johnsons hela konsumentvaruprogram i Norden. Den totala omsättningen kommer att överstiga 6.000 Mkr. Utöver att den nordiska regionen uppvisar allt bättre tillväxt har den stor betydelse för produktutvecklingen bl a mot bakgrund av den höga specifika användningen av hygienprodukter. Att verksamheten byggs ut i Finland skapar också bättre förutsättningar för utveckling i St. Petersburgsområdet och de baltiska staterna. SCA förvärvade under 1998 tissue-bruket i Svetogorsk, som ligger vid den finsk-ryska gränsen. Inom wellpappområdet uppnår SCA ett inträde på den finska marknaden med en marknadsandel om ca 30 %. Därmed blir den nordiska närvaron alltmer komplett. Vidare förvärvar SCA genom denna affär ledande positioner i de baltiska staterna samt väletablerade verksamheter i Ryssland, dels i St. Petersburgs-regionen och dels i Svartahavs-området. Den senare verksamheten har SCA för avsikt att utveckla i samarbete med SCAs samarbetspartner i Turkiet. I förvärvet ingår även betydande verksamheter i Danmark och Grekland. Metsä Tissues totala produktion uppgår till 445.000 ton och verksamhetens råvarubehov är 260.000 ton massa och 225.000 ton returfiber. SCAs totala tissue-kapacitet ökar därmed från 1.130.000 ton till 1.575.000 ton, en ökning med 38 %. Metsä Corrugated's wellpapp-produktion uppgår till 413 miljoner m2. Motsvarande data för SCA är 4.300 miljoner m2. Råvarubehovet för den tillkommande verksamheten är 267.000 ton papper. I och med detta förvärv uppnår SCA målet att vara fullt integrerat på papperssidan. Samtliga transaktioner förutsätter EU-godkännande. I finpappers- respektive wellpapp-transaktionerna har köparna åtagit sig att genomföra, ur konkurrenssynpunkt, erforderliga avyttringar. I tissue-affären är SCAs åtagande härvidlag begränsat. Stockholm den 31 maj 2000 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef, tel 08-788 51 51 eller Sten Lindholm, informationsdirektör, tel 08-788 51 62 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Corporate Communications Box 7827, SE-103 97 STOCKHOLM, Sweden Tel +46 8-788 51 00, Fax +46 8-678 81 30 www.sca.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00060/bit0002.pdf