SCAs skogar FSC-certifierade - erbjuder miljömärkta trävaror

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs skogar FSC-certifierade - erbjuder miljömärkta trävaror I mitten av januari mottog SCA det certifikat som visar att företagets ca två miljoner hektar sköts i enlighet med de principer och kriterier som fastställts av FSC, Forest Stewardship Council. FSC kräver att skogen skall skötas med stor hänsyn till bl a naturvård, rennäring och lokalsamhällen. - Det här är mycket glädjande och bekräftar den höga standard vi har på vårt skogsbruk, säger Jerker Karlsson, VD för SCA Forest and Timber, som förvaltar SCAs skogar och försörjer företagets industrier med virkesråvara. Vi kommer att ha möjlighet att erbjuda våra kunder FSC-märkta träprodukter och vi undersöker just nu efterfrågan på miljömärkta sågade trävaror. Om vi finner att efterfrågan och pris är rimliga, kommer vi definitivt att tillverka FSC- märkta trävaror i den utsträckning marknaden efterfrågar dem. FSC är en internationell organisation med bl a skogsföretag och naturvårdsorganisationer bland medlemmarna, som har till syfte att stimulera utvecklingen av ett ansvarsfullt skogsbruk. FSC har utvecklat ett antal övergripande principer, som sedan har omsatts i mer konkreta kriterier för ett land eller en region. I Sverige har en arbetsgrupp, där bl a skogsbolag, miljöorganisationer, rennäringen och fackliga organisationer varit representerade, utvecklat en svensk FSC-standard. Ett antal certifieringsföretag har sedan erhållit rätten att följa upp att standarden uppfylls och därpå utfärda certifikat. - Den svenska FSC-standarden följer mycket väl de naturvårdsstrategier som vi tillämpat sedan flera år i SCAs skogsbruk, säger Per Simonsson, skogsekolog på SCA Forest and Timber. Vi har inte varit tvungna att förändra vårt skogsbruk i nämnvärd utsträckning för att uppfylla kriterierna. Däremot har vi behövt utveckla våra rutiner och vår uppföljning, så att vi kan dokumentera att vi sköter skogen lika bra överallt och hela tiden. - Vi har redan tidigare infört miljöstyrningssystemet ISO 14001 och för en stor skogsägare som SCA är ett sådant system nödvändigt för att garantera att vi uppfyller såväl våra egna policies som FSC-standarden. För SCAs del är det företaget SGS Forestry, som kontrollerat att SCAs skogsbruk håller måttet. Under september-oktober i fjol undersökte SGS revisorer standarden på SCAs skogsbruk. Revisionen omfattade företagets egen uppföljning och dokumentation, men också fältundersökningar och kontakter med miljöorganisationer och andra intressenter. Revisionen följdes av en expertgranskning, som ledde till ett tiotal påpekanden, vilka SCA åtagit sig att åtgärda under de närmaste månaderna. Till sist granskades materialet av SGS certifieringsnämnd i Oxford i Storbritannien, som utfärdade FSC- certifikatet. Produkter som tillverkats av FSC-certifierad råvara, kan märkas med FSC symbol. Råvaran måste dock kunna följas tillbaka till skogen och även denna kedja skog-sågverk-kund måste dokumenteras och certifieras. Stockholm den 21 januari 1999 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Jerker Karlsson, VD SCA Forest and Timber, tel 060-19 33 48 Per Simonsson, skogsekolog, tel 060-19 32 28 Mårten Larsson, chef Teknik- och verksamhetsutveckling, tel 060-19 33 81 Björn Lyngfelt, informationschef, tel 060-19 34 98 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/01/21/19990121BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/01/21/19990121BIT00270/bit0002.pdf